Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         70. (29.70, osa) Opintotuki
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 42 099 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Eurooppa-koulujen opettajien ja hallintohenkilökunnan palkkausmenojen ja muiden menojen maksamiseen

2) valtion yleissivistävien oppilaitosten kansainvälistämiseen, maahanmuuttajien täydentävään opetukseen, oppimis- ja ohjauskeskus Valterin palvelu- ja kehittämiskeskustoimintaan sekä avustuksina oppimisympäristöjen kehittämiseen ja monipuolistamiseen

3) Helsingin eurooppalaisen koulun toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

4) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Suomalais-venäläinen koulu ja Helsingin ranskalais-suomalainen koulu toimivat esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen oppilaitoksina. Koulut kehittävät kulttuuriyhteyksien ja verkottumisen kautta koulujen kielten- ja kulttuuriopetusta. Valtakunnallinen oppimis- ja ohjauskeskus Valteri tukee lähikouluperiaatteen toteutumista ja edistää yhdessä kotikunnan kanssa tuen tarpeessa olevan koulunkäyntiä monialaisella asiantuntijuudella. Helsingin eurooppalaisen koulun tehtävänä on tarjota Eurooppa-koulujen opetussuunnitelmiin perustuvaa opetusta.

Oppilasmäärät

  2022
toteutuma
2023
arvio
2024
tavoite
       
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu 827 840 857
Suomalais-venäläinen koulu 720 675 675
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri 311 316 321
Eurooppa-koulut (suomalaiset oppilaat) 398 400 400
Koulukotien perusopetus 97 98 98
Helsingin eurooppalainen koulu 285 308 313
Yhteensä 2 638 2 637 2 664

Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin ohjaustoiminnan tunnusluvut

  2022
toteutuma
2023
arvio
2024
tavoite
       
Ohjaustoiminta kentällä      
— ohjauskäyntejä 900 1 100 1 100
— ohjauspalveluja käyttäneiden kuntien määrä 221 225 225
Tilapäinen opetus ja kuntoutus      
— tukijaksopäivät 3 182 4 000 4 000
— tukijaksojen oppilaat 592 600 600

Henkilötyövuodet

  2022
toteutuma
2023
arvio
2024
tavoite
       
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu 75 76 75
Suomalais-venäläinen koulu 78 79 79
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri 516 542 548
Eurooppa-koulut 29 30 30
Helsingin eurooppalainen koulu 58 62 62
Yhteensä 756 789 794
Työtyytyväisyys (1—5) 3,7 4,0 4,0

Valteri-koulun julkisoikeudellisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 1 125 1 326 1 392
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 3 848 3 611 3 684
— osuus yhteiskustannuksista 2 904 2 500 2 400
Kustannukset yhteensä 6 752 6 111 6 084
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -5 627 -4 785 -4 682
Kustannusvastaavuus, % 17 22 23

Valteri-koulun kunnille tarjoaman julkisoikeudellisen palvelun subventiota on nostettu 50 prosentista 70 prosenttiin vuodesta 2022 alkaen. Muille koulutuksen järjestäjille jää maksettavaksi 70 prosenttia omakustannusarvon mukaisesta palvelun hinnasta.

Helsingin eurooppalaisen koulun julkisoikeudellisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 727 740 650
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 1 549 1 357 1 357
— osuus yhteiskustannuksista 1 132 961 961
Kustannukset yhteensä 2 681 2 318 2 318
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -1 954 -1 578 -1 668
Kustannusvastaavuus, % 27 32 28

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Kielikoulut 6 906 000
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri 28 099 000
Koulukotien perusopetus 1 213 000
Eurooppa-koulut 2 300 000
Helsingin eurooppalainen koulu 3 581 000
Yhteensä 42 099 000

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 67 869 60 766 65 182
Bruttotulot 22 616 20 700 23 083
Nettomenot 45 253 40 066 42 099
       
Siirtyneet erät      
— edelliseltä vuodelta siirtyneet 13 126    
— seuraavalle vuodelle siirtyneet 9 701    

Kuntien rahoitusosuus valtion yleissivistävän lukiokoulutuksen kustannuksiin, 1 505 000 euroa, on otettu huomioon momentin 29.20.35 mitoituksessa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun peruskorjaus 340
Valtorin tuotteistettujen palveluiden tietoturva (ESH) 6
Valtorin tuotteistettujen palveluiden tietoturva (HRSK) 7
Valtorin tuotteistettujen palveluiden tietoturva (SVK) 8
Valtorin tuotteistettujen palveluiden tietoturva (Valteri) 46
Palkkausten tarkistukset 1 626
Yhteensä 2 033

2024 talousarvio 42 099 000
2023 II lisätalousarvio 999 000
2023 talousarvio 40 066 000
2022 tilinpäätös 41 828 000