Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              21. Kansainvälinen yhteistyö
              50. Eräät avustukset
         70. (29.70, osa) Opintotuki
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 24 949 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan menoihin

2) enintään 2 000 000 euroa opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymien kehittämishankkeiden rahoittamiseen.

Selvitysosa:Opetus- ja kulttuuriministeriö johtaa koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan palvelujen kehittämistä. Ministeriö vahvistaa toiminnallaan sivistystä sekä yhteiskunnan osaamisen ja luovuuden perustaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön toiminnallista tuloksellisuutta koskevat tavoitteet:

1. Ministeriön strateginen toiminta on toimintaympäristön muutoksia ennakoivaa ja toimialaa ohjaavaa. Ministeriön päätöksenteon ja strategisen toiminnan perustana on tiedolla johtaminen.

2. Lainsäädäntöprosessi on selkeästi ja suunnitelmallisesti johdettu. Lainsäädännön valmistelu on laadukasta ja asiantuntevaa.

3. Toiminnan ja talouden suunnittelussa huomioidaan talouden ja muun yhteiskunnallisen kehityksen vaikutukset. Toimialan ohjaus edistää yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteiden toteutumista.

4. Ministeriön johtamista ja toiminnan laatua kehitetään asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Edistetään pitkäjänteistä ja ennakoivaa henkilöstösuunnittelua sekä henkilöstön työhyvinvointia ja jatkuvaa oppimista.

5. Ministeriö vahvistaa konsernitason johtamista tuottavuuden ja vaikuttavuuden lisäämiseksi.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 21 345 22 277 25 149
Bruttotulot 625 200 200
Nettomenot 20 720 22 077 24 949
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 2 015    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 625    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Henkilöstövoimavarojen siirto (1 htv) (siirto momentilta 29.10.20) 80
Henkilöstövoimavarojen siirto (1 htv) (siirto momentilta 29.20.21) 84
Ministereiden, heidän valtiosihteereidensä ja erityisavustajiensa sihteereiden palkkamenot (siirto momentille 23.01.02) (HO 2023) -322
Määräaikaisen lisäyksen päättyminen (poliittisen esikunnan kasvu) -89
Perustoimintamenojen tasokorotus 1 300
Tutkimus- ja innovaationeuvoston (TIN) asiantuntijan palkkaaminen (1 htv) 100
Valtion liikuntaneuvoston henkilöstö-, vuokra- ja tukipalvelumenot (siirto momentilta 29.90.20) 254
Valtion nuorisoneuvoston sekä arviointi- ja avustustoimikunnan henkilöstö-, vuokra- ja tukipalvelumenot (siirto momentilta 29.91.20) 315
Palkkausten tarkistukset 1 150
Yhteensä 2 872

2024 talousarvio 24 949 000
2023 II lisätalousarvio 712 000
2023 talousarvio 22 077 000
2022 tilinpäätös 20 330 000