Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
              69. Maksut Euroopan unionille
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

03. Rahoitusvakausviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 080 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin

2) kansainvälisestä yhteistyöstä aiheutuvien maksuosuuksien maksamiseen.

Selvitysosa:Rahoitusvakausvirasto on luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytystä ja kriisinratkaisua koskevan EU-direktiivin johdosta Suomeen perustettu viranomainen. Virastolle on säädetty direktiivissä ja yhteistä kriisinratkaisumekanismia koskevassa asetuksessa tarkemmin määritellyt kriisinratkaisun ennakointiin liittyvät viranomaistehtävät ja valtuudet ongelmalaitosten toiminnan hallittuun uudelleenjärjestelyyn ja mahdolliseen alasajoon. Rahoitusvakausviraston toimivaltaan kuuluu myös talletussuojajärjestelmän ja huoltovarmuustilijärjestelmän ylläpito. Lisäksi virastolla on arvopaperikeskuksen ja keskusvastapuolten kriisitilanteiden hallintaan ja niihin varautumiseen liittyviä tehtäviä. Virasto edistää julkisen talouden kestävyyttä minimoimalla mahdollisten pankkikriisien kustannuksia sekä ylläpitämällä uskottavaa talletussuojaa ja kriisinratkaisumekanismia. Momentti on muutettu nettobudjetoiduksi. Talletussuojarahaston sijoitustoiminnasta aiheutuvat kulut katetaan rahaston varoista ja viraston toiminnasta aiheutuvat kulut katetaan toimialalta kerättävin veronluonteisin hallintomaksuin.

Vastaavat tulot on budjetoitu momentille 11.19.11.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2022
toteutuma
2023
tavoite
2024
tavoite
       
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Sairauspoissaolot, pv/htv 3,0 8,0 8,0
Työtyytyväisyysindeksi (asteikko 1—5) 4,3 4,0 4,0

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 6 045 6 135 8 659
Bruttotulot - - 579
Nettomenot 6 045 6 135 8 080
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 828    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 6 042    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Huoltovarmuustilijärjestelmän ylläpito (BudjL) 1 138
Kriisinratkaisuhoitokyvyn kehittäminen 384
Talletussuojan maksatusjärjestelmän ylläpito ja kehitys 266
Tietoturvatason korotus 29
Valtorin laskutuksen muutos 3
Palkkausten tarkistukset 125
Yhteensä 1 945

2024 talousarvio 8 080 000
2023 II lisätalousarvio 75 000
2023 I lisätalousarvio 38 000
2023 talousarvio 6 135 000
2022 tilinpäätös 10 259 000