Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
              20. Tuottavuuden edistäminen
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

70. Valtionhallinnon kehittäminenPDF-versio

Selvitysosa:Keskeisiä hallinnonala- ja virastokohtaisia ICT- ja digitalisaatiohankkeita, joilla kehitetään organisaatioita, prosesseja, palveluja ja tietotekniikkaa, tuetaan momentilta 28.70.20. Kyseiseltä momentilta siirretään määrärahoja hallinnonalojen ja virastojen käyttöön vuosittain talousarviossa.

Momentin 28.70.01 määrärahalla tuetaan erityisesti julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019), valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain (1226/2013), julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain (10/2015) ja hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetun lain (571/2016) edellyttämää ohjausta ja kehittämistä.

Määrärahalla ohjataan ja kehitetään julkisen hallinnon digitalisointia sekä julkisen hallinnon tieto- ja kyberturvallisuutta, varautumista ja tietoturvapalveluja. Määrärahalla ohjataan julkisen hallinnon digitalisaatiokehitystä ja hyvää tiedonhallintaa, joiden avulla voidaan tehostaa ja parantaa julkisia palveluita. Määrärahaa käytetään tietopolitiikan ohjaukseen ja avoimen datan direktiivin toimeenpanoon, digitaalisen lompakon kehittämiseen, digitaalisen turvallisuuden edistämiseen, tietosuojan ja tietoturvan parantamiseen sekä ICT:n ja tieto- ja kyberturvallisuuden ohjaukseen liittyvään kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhankkeisiin.

Ohjaus- ja kehittämistyössä toteutetaan Suomen digitaalisen kompassin tavoitetta ”Rakennamme houkuttelevaa, kilpailukykyistä, kestävää ja hyvinvoivaa digitaalisesti kyvykästä Suomea”. Vuoden 2024 toimenpiteissä korostuvat ihmiskeskeiset ja yhteentoimivat sekä kokonaisturvalliset digitaaliset julkiset palvelut. Ihmiskeskeisellä palvelukehittämisellä luodaan sujuvia, automaattisia digitaalisia palveluita, joilla varmistetaan hyvän hallinnon toteutuminen. Digitalisaatiolla kevennetään yritysten ja kansalaisten asiointitarvetta, kun julkisten palveluiden taustalla toimivat tiedon jakamiseen, yhteentoimivuuteen ja korkeaan automaatioon perustuvat ratkaisut. Keskeisenä toimenpiteenä edistetään ihmiskeskeistä digitalisaatiota käynnistämällä toimenpiteet eri elämäntapahtumien ja liiketoimintatapahtumien palvelukokonaisuuksien digitalisoimiseksi.

Digitaalinen ympäristö ja kansainvälisen turvallisuustilanteen muutos edellyttävät varautumista uudenlaisiin turvallisuusuhkiin, kuten kyberhyökkäyksiin, informaatiovaikuttamiseen ja tieto- ja identiteettivarkauksiin. Kokonaisturvallisuuden viitekehyksessä suojataan kansalaisia, yhteisöjä ja yhteiskuntaa niiltä riskeiltä ja uhkilta, jotka voivat kohdistua tietoihin, palveluihin ja yhteiskunnan toimintaan digitaalisessa toimintaympäristössä. Määrärahalla tuetaan valtion yhteisten ICT-palveluiden ja tietojärjestelmien sekä turvallisuusviranomaisverkon palveluiden tieto- ja kyberturvallisuuden kehittämistä ja tason nostoa Valtorin tuottamissa palveluissa.

Momentin 28.70.40 määrärahalla turvataan viranomaisradioverkkoon perustuvan viranomaisviestintäpalvelun käyttö ja ylläpito sekä uuden laajakaistaisen viranomaisviestintäpalvelun Virve 2:n kehittäminen. Määrärahalla toteutetaan uuden viranomaisviestintäpalvelun kehittämishanketta, jossa nykyinen Virve-palvelu korvataan uudella viranomaisten aikakriittisen viestinnän mahdollistavalla laajakaistaisella viestintäpalveluratkaisulla vuoteen 2030 mennessä. Uudella palvelulla mahdollistetaan mm. kuvien, videon ja tiedostojen jakaminen turvallisuusviranomaisten kesken eli käyttäjät saavat ajantasaisemman tilannekuvan toimintaansa. Määrärahaa käytetään myös viranomaisverkon varavoimaratkaisujen kovennuksiin ja ylläpitoon.

01. Julkisen hallinnon ICT:n ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 10 800 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) julkisen hallinnon yhteisten tietojärjestelmäuudistusten sekä yhteisten ICT-palvelujen kehittämiseen, käyttöönottoihin ja kehittämisen aikaiseen ylläpitoon

2) julkisen hallinnon digitalisoinnin toteutuksen ohjaukseen ja kehittämiseen

3) julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019), valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain (1226/2013), julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain (10/2015) ja hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetun lain (571/2016) edellyttämään ohjaukseen ja kehittämiseen

4) julkisen hallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden, varautumisen ja tietoturvapalvelujen ohjaamiseen ja kehittämiseen

5) ICT:n sekä tieto- ja kyberturvallisuuden ohjaukseen liittyvään kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhankkeisiin

6) harkinnanvaraisiin valtionavustuksiin

7) enintään 70 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamisesta aiheutuviin menoihin vuosittain.

Selvitysosa:Määräraha on tarkoitettu julkisen hallinnon tietohallinnon yhteisten palvelujen ja muiden tietohallintoon liittyvien yhtenäisen toiminnan kannalta tarpeellisten toimenpiteiden sekä tieto- ja kyberturvallisuuden ja varautumisen kehittämisohjelmien ja -hankkeiden toteuttamiseen sekä valtion ICT:n ohjaamista tukevaan ostopalvelujen hankintaan kaupallisilta ja hallinnon sisäisiltä palveluntuottajilta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tietoturvan ja tietosuojan parantaminen yhteiskunnan kriittisillä toimialoilla -500
Tietoturvapalveluiden tasokorotus (kyber) -5 480
Tasomuutos 2 847
Yhteensä -3 133

2024 talousarvio 10 800 000
2023 I lisätalousarvio
2023 talousarvio 13 933 000
2022 tilinpäätös 42 345 000

02. Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 4 350 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtionhallintoa palvelevien talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon prosessien ja tietojärjestelmien kehittämiseen, hankintaan ja toimeenpanoon

2) julkisenhallinnon hankintojen prosessien ja tietojärjestelmien kehittämiseen, hankintaan ja toimeenpanoon

3) julkisten hankintojen vaikuttavuuden kehittämistä tukevien toimenpiteiden toteuttamiseen

4) julkisten hankintojen vaikuttavuuden ohjaukseen ja kehittämiseen

5) enintään 20 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.

Selvitysosa:Määrärahaa on tarkoitus käyttää valtion yhteisten talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien kehittämiseen ja uudistamiseen kuten Kieku-tietojärjestelmän päivittämiseen ja hankintojen digitalisointiin liittyviin tietojärjestelmäpalveluihin, ml. sähköinen tilaamisen ja laskujenkäsittelyn järjestelmä. Määrärahaa on tarkoitus käyttää myös talousarvion ja valtiontalouden kehyspäätösten valmistelua tukevan tietojärjestelmän kehittämisestä aiheutuviin menoihin. Järjestelmän vuosittaiset ylläpitomenot maksetaan momentilta 28.01.01. Lisäksi määrärahaa on tarkoitus käyttää kansallisen hankintailmoitusjärjestelmän (hankintailmoitukset.fi) ylläpitoon ja jatkokehittämiseen.

Määrärahaa on tarkoitus käyttää julkisten hankintojen vaikuttavuuden kehittämiseen toimeenpanemalla Hankinta-Suomi-ohjelmaa. Ohjelman toimenpiteillä edistetään julkisen talouden kestävyyttä ja yhteisten yhteiskunnallisten tavoitteiden toteuttamista. Ohjelman taloudelliset hyödyt saavutetaan kehittämällä julkisiin hankintoihin käytettävien n. 47 mrd. euron vaikuttavuutta

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Uuden kehys- ja budjettitietojärjestelmän jatkokehittäminen 1 000 000
Yhteisten talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien toimeenpano 750 000
Kansallisen hankintailmoitusjärjestelmän ylläpito ja jatkokehittäminen 1 600 000
Julkisten hankintojen vaikuttavuuden kehittäminen 400 000
eOppiva-palvelukokonaisuuden palveluostot 600 000
Yhteensä 4 350 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kiekun ja Buketin päivittäminen 100
Maksullisen toiminnan ulkopuoliset kehittämiskustannukset (siirto momentille 28.20.07) -4 350
Yhteensä -4 250

2024 talousarvio 4 350 000
2023 talousarvio 8 600 000
2022 tilinpäätös 15 600 000

05. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon tuki ja ohjaus (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 105 100 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen valmistelusta ja sen ohjauksesta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) valtionavustusten maksamiseen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tiedonhallinnan, tietohallinnon sekä tieto- ja viestintäteknisten muutosten valmisteluun ja toimeenpanoon hyvinvointialueille ja Helsingin kaupungille sekä HUS-yhtymän valmisteluun

3) valtakunnallisen toimitila- ja kiinteistöhallinnon osaamiskeskuksen ja tilatietojärjestelmän kustannuksiin

4) korvauksen maksamiseen Kansaneläkelaitokselle uudistuksen edellyttämien tietojärjestelmämuutosten toteuttamisesta.

Selvitysosa:Määrärahaa voidaan käyttää sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen valmistelusta, täytäntöönpanosta ja näiden ohjauksesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Määrärahaa käytetään hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin sekä HUS-yhtymän tiedon- ja tietohallinnon valmisteluun ja perustamiseen, uudistuksen kannalta välttämättömien ICT-järjestelmien ja -infrastruktuurin muutosten toteuttamiseen ja hankintaan. Alueille valtionavustuksilla myönnettävä määräraha on luonteeltaan valtionavustuslain (688/2001) 5 §:ssä tarkoitettua erityistä valtionavustusta, joka myönnetään ja maksetaan hyvinvointialueille ja Helsingin kaupungille sekä HUS-yhtymän valmisteluista aiheutuviin ICT-kustannuksiin.

Lisäksi määrärahaa kohdistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen valtakunnalliseen valmisteluun ja toimeenpanon tukeen sekä pelastustoimen kansalliseen ICT-toiminnan valmisteluun.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän ICT-kustannukset 100 000
Yhteensä 100 000

2024 talousarvio 105 100 000
2023 II lisätalousarvio
2023 talousarvio 5 100 000
2022 tilinpäätös 225 300 000

(06.) Eräät Pohjois-Atlantin puolustusliitto NATO:n jäsenyydestä aiheutuvat menot (siirtomääräraha 2 v)

Selvitysosa:Momentti ja sen määräraha ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.


2023 I lisätalousarvio 700 000
2023 talousarvio 15 000 000

20. Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 7 458 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) julkisen hallinnon tuottavuutta lisäävien hankkeiden rahoittamiseen

2) enintään 15 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkausmenoihin.

Selvitysosa:Määrärahaa on tarkoitus käyttää tuottavuutta lisäävien hankkeiden rahoittamiseen painottaen erityisesti hallitusohjelmaan kirjattuja hankkeita. Myönnettävän rahoituksen ehtona on hankesuunnitelma, joka sisältää kustannushyötyanalyysin ja suunnitelmassa esitettyihin tavoitteisiin sitoutuminen. Rahoitettavissa hankkeissa painotetaan toimeenpanon nopeutta ja hankkeen kautta saavutettavia säästöjä.

Ministeriöissä, virastoissa ja laitoksissa käytössä olevien tietojärjestelmien uudistamisella ja toimintojen automatisoinnilla voidaan saavuttaa tuottavuuden lisääntymistä, edistää sähköiseen asiointiin siirtymistä ja korvata vanhentuneita järjestelmiä. Määrärahaa voidaan myös käyttää tuottavuutta lisäävien keskeisten tietojärjestelmähankkeiden kehittämistyöhön ja valtionhallinnon yhteiseen käyttöön tulevien tietojärjestelmien kehittämishankkeisiin.

Myönnetyn määrärahan lisäksi vuonna 2024 momentilta rahoitetaan hankkeita 24 542 000 eurolla siirtämällä talousarvioesityksessä rahoitusta eri momenteille, jolloin momentin tosiasiallinen määräraha on 32 000 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
CAP27 -hanke (v. 2023 rahoitus) (siirto momentilta 30.20.01) 6 700
Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin toimijoiden luvan-, hyväksynnän- ja ilmoituksenvaraiset toiminnat ja rekisteröinnit (ILMO) (v. 2023 rahoitus) (siirto momentilta 30.20.01) 456
Finlex-palvelun uudistaminen (v. 2023 rahoitus) (siirto momentilta 25.01.21) 1 763
Hallinnonalojen virastojen hallinnollisten asioiden asiankäsittelyjärjestelmän uudistaminen (v. 2023 rahoitus) (siirto momentilta 25.01.21) 1 100
Kansallisarkiston tietoaineistojen massadigitointi (siirto momentille 29.01.06) -1 304
Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien ARVO -hanke (v. 2023 rahoitus) (siirto momentilta 35.10.52) 899
Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien ARVO -hanke (v. 2024 rahoitus) (siirto momentille 35.10.52) -1 885
Oikeushallinnon käyttövaltuushallinnan kehittämishanke (v. 2023 rahoitus) (siirto momentilta 25.01.21) 825
Oikeushallinnon pilvi- ja sovelluspalvelujen kehittäminen (v. 2023 rahoitus) (siirto momentilta 25.01.21) 1 368
Oikeushallinnon pilvi- ja sovelluspalvelujen kehittäminen (v. 2024 rahoitus) (siirto momentille 25.01.21) -1 485
Oikeusturvaohjelma (v. 2023 rahoitus) (siirto momentilta 28.30.03) 4 750
Oikeusturvaohjelma (v. 2024 rahoitus) (siirto momentille 28.30.03) -5 900
Perustietotekniikan yhtenäistäminen (VNID ja Pälkä) (v. 2023 rahoitus) (siirto momentilta 23.01.01) 3 790
Perustietotekniikan yhtenäistäminen (VNID ja Pälkä) (v. 2024 rahoitus) (siirto momentille 23.01.01) -3 440
Sakkorangaistusten ja seuraamusmaksujen täytäntöönpanojärjestelmän uudistamishanke (v. 2023 rahoitus) (siirto momentilta 25.01.05) 1 700
Sakkorangaistusten ja seuraamusmaksujen täytäntöönpanojärjestelmän uudistamishanke (v. 2024 rahoitus) (siirto momentille 25.01.05) -1 438
SALLI - Sähköisen asioinnin kehittäminen elintarvikeketjussa (v. 2023 rahoitus) (siirto momentilta 30.20.01) 1 418
SALLI - Sähköisen asioinnin kehittäminen elintarvikeketjussa (v. 2024 rahoitus) (siirto momentille 30.20.01) -1 009
SAMPO - maksu-, raportointi ja saatavien seurantajärjestelmä (v. 2023 rahoitus) (siirto momentilta 30.20.01) 1 000
SAMPO - maksu-, raportointi ja saatavien seurantajärjestelmä (v. 2024 rahoitus) (siirto momentille 30.20.01) -1 000
Sähköisen arkistoinnin kehittäminen (v. 2023 rahoitus) (siirto momentilta 29.01.06) 1 467
Sähköisen arkistoinnin kehittäminen (v. 2024 rahoitus) (siirto momentille 29.01.06) -1 505
Teknologiaympäristöjen uudistaminen -hanke (v. 2023 rahoitus) (siirto momentilta 30.20.01) 1 403
Teknologiaympäristöjen uudistaminen -hanke (v. 2024 rahoitus) (siirto momentille 30.20.01) -243
Tullin tehtävienhallinnan kehittäminen (v. 2023 rahoitus) (siirto momentilta 28.10.02) 1 350
Tullin tehtävienhallinnan kehittäminen (v. 2024 rahoitus) (siirto momentille 28.10.02) -1 600
Tuottavuuden parantaminen ympäristölupa- ja valvontamenettelyjen digitalisaatiota kehittämällä -hanke (LUVAKE) (v. 2023 rahoitus) (siirto momentilta 35.01.01) 1 200
Tuottavuuden parantaminen ympäristölupa- ja valvontamenettelyjen digitalisaatiota kehittämällä -hanke (LUVAKE) (v. 2024 rahoitus) (siirto momentille 35.01.01) -1 228
Valtion avustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanke (v. 2023 rahoitus) (siirto momentilta 28.20.01) 3 909
Valtion avustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanke (v. 2023 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.23) 1 091
Valtion palvelu- ja toimitilaverkon uudistaminen (v. 2023 rahoitus) (siirto momentilta 28.40.03) 1 800
Valtion palvelu- ja toimitilaverkon uudistaminen (v. 2024 rahoitus) (siirto momentille 28.40.03) -800
Yhdessä-hanke (v. 2023 rahoitus) (siirto momentilta 23.01.01) 2 335
Yhdessä-hanke (v. 2024 rahoitus) (siirto momentille 23.01.01) -1 705
Tasomuutos -9 555
Yhteensä 6 227

Momentin määrärahalaji on muutettu.


2024 talousarvio 7 458 000
2023 II lisätalousarvio 30 000 000
2023 I lisätalousarvio -1 200 000
2023 talousarvio 1 231 000
2022 tilinpäätös 58 003 000

(23.) Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanke (siirtomääräraha 3 v)

Selvitysosa:Momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Valtion avustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanke (v. 2023 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -1 091
Yhteensä -1 091

2023 talousarvio 1 091 000
2022 tilinpäätös 692 000

40. Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 27 800 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää viranomaisradioverkon sekä laajakaistaisen viranomaisviestintäpalvelun ylläpidon ja kehittämisen edellyttämän hintatuen ja alijäämätuen, kehittämis- ja käyttöönottohankkeiden, varautumistoimenpiteiden sekä EU:n rahoittamien hankkeiden kansallisen vastinrahoituksen maksamiseen Suomen Erillisverkot Oy:lle tai sen tytäryhtiölle.

Selvitysosa:Momentilta myönnetyn määrärahan tavoitteena on turvata viranomaisradioverkkoon perustuvan viranomaisviestintäpalvelun käyttö ja ylläpito sekä uuden laajakaistaisen viranomaisviestintäpalvelun kehittäminen. Uuden viranomaisviestintäpalvelun kehittämishanke on käynnistetty ja hankkeen toteutuksesta vastaa Suomen Erillisverkot Oy.

Lisäksi momentilla myönnetyllä määrärahalla toteutetaan viranomaisverkon ja uuden viranomaisviestintäpalvelun varavoimaratkaisujen kovennukset ja ylläpito, joiden toteutuksesta vastaa Suomen Erillisverkot Oy.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Virve 2.0. 5 400
Virve ja Virve 2.0 varavoimaratkaisujen kovennukset ja ylläpito 1 200
Yhteensä 6 600

2024 talousarvio 27 800 000
2023 talousarvio 21 200 000
2022 tilinpäätös 12 500 000