Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 70 493 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta

2) eräiden terveyden- ja sairaanhoidon tehtävien hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetussa asetuksessa (1179/2009) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kustannusten korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle

3) negatiivisten talletuskorkojen kompensoimiseen silloin, kun ne aiheutuvat rahan, arvo-osuuksien, arvopaperien tai asiakirjain tallettamisesta velan maksuna tai vapautumiseksi muusta suoritusvelvollisuudesta annetun lain (281/1931, 1389/2009) mukaisten tehtävien hoitamisesta.

Määrärahasta on varattu 750 000 euroa lupaviranomaismenoihin vähähiilisen vedyn ja hiilidioksidin talteenottoon (RRF pilari1) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.

Selvitysosa:Aluehallintovirastojen talousarvio perustuu osittaiseen nettobudjetointiin. Alkoholivalvonnan vuosimaksut on budjetoitu momentille 11.19.09.

Määrärahaan sisältyy 750 000 euron varaus elpymis- ja palautumissuunnitelman lupaviranomaismenoihin pilarin 1 vähähiilinen vety sekä hiilidioksidin talteenotto ja hyödyntäminen -toimenpiteeseen.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2022
toteutuma
2023
tavoite
2024
tavoite
       
Uutta toimintaa ja toiminnan muutoksia koskevat YSL:n mukaiset lupa-asiat, mediaanikäsittelyaika, kuukautta hakemuksen vireille tulosta päätöksenantoon 11,5 10 10
Yli vuoden vireillä olleiden kanteluiden osuus, % kaikista kanteluista 39,1 <15 <15
Sote-valvontaohjelman AVIen vastuulla olevien toimenpiteiden toteuttaminen, % vuoden toimenpiteistä toteutunut toteutunut 100 100
Todettujen tai epäiltyjen eläintautitapausten edellyttämistä hallintopäätöksistä ja selvityksistä on tehty yhden viikon kuluessa, % kaikista tapauksista toteutunut osittain 100 100
Lupasuoritteiden kustannukset/lupasuorite, kolmen vuoden keskiarvon muutos toteutunut osittain <0 <0
Lupasuoritteiden kpl/htv, kolmen vuoden keskiarvon muutos toteutunut osittain >0 >0
Ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaiset maksulliset suoritteet, % 41,6 50 50
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Sairauspoissaolot, pv/htv 9,2 9 9
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,7 3,8 3,8

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 78 902 84 136 86 531
Bruttotulot 12 536 14 625 16 038
Nettomenot 66 366 69 511 70 493
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 9 890    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 13 667    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot 11 570 13 895 14 976
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 20 087 23 158 24 960
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -8 517 -9 263 -9 984
Kustannusvastaavuus, % 58 60 60
       
Liiketaloudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot 121 30 30
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 121 30 30
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) - - -
Kustannusvastaavuus, % 100 100 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Aluehallintovirastojen toiminnan turvaaminen -2 000
Hoitotakuuta koskevan HE:n vaikutukset 400
Lainsäädäntömuutosten lisämenot -315
Lupavoimavarat vähähiilisen vedyn ja hiilidioksidin talteenottoon (RRF pilari1) -750
Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalaki 400
Tietojärjestelmämuutokset 280
Tietoturvatason korotus 177
Valtakunnallinen tehtävä työllisyyden edistämisen kuntakokeilun valvontaan -65
Palkkausten tarkistukset 2 855
Yhteensä 982

Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.


2024 talousarvio 70 493 000
2023 II lisätalousarvio 1 733 000
2023 talousarvio 69 511 000
2022 tilinpäätös 70 143 000