Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallintoPDF-versio

Selvitysosa:Tilastokeskus kerää ja yhdistää tiedot tietovarannoiksi ja jalostaa niistä tilastoja ja tietotuotteita yhteiskunnalliseen keskusteluun ja asiakkaiden hyödyksi. Tilastokeskus kehittää tilastotoimea yhteistyössä muiden tilastoja tuottavien viranomaisten kanssa kotimaassa ja kansainvälisesti sekä edistää toiminnallaan tilasto- ja muun tiedon eettistä ja monipuolista hyödyntämistä yhteiskunnassa.

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) tekee talouspoliittista tutkimus- ja selvitystyötä sekä kansantalouden pitkän aikavälin kehityksen tutkimusta ja tukee siten päätöksentekijöiden mahdollisuuksia edistää kestäviä politiikkatoimia.

Digi- ja väestötietovirasto ylläpitää ja kehittää väestötietojärjestelmää, sen tietoja ja tietojen laatua sekä varmennettua sähköistä asiointia. Virasto edistää toiminnallaan yksityiselämän ja henkilötietojen suojaa ja tietoturvallisuutta sekä hyvän tietojenkäsittely- ja tiedonhallintatavan kehittämistä ja noudattamista. Digi- ja väestötietovirasto vastaa toimialueensa väestötiedoista ja holhousasioista. Virastossa suoritetaan myös julkisen notaarin tehtäviä ja hoidetaan siviilivihkimisiä, kaupanvahvistuksia sekä vaaleihin ja kansanäänestyksiin liittyviä tehtäviä. Muita viraston tehtäviä ovat mm. nimenmuutosasiat, avioliiton esteiden tutkinta ja perukirjojen osakasluetteloiden vahvistaminen.

Toimialan yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita tukevat toiminnalliset tavoitteet
  • — Tilastot, tietoaineistot, tutkimukset ja palvelut ovat luotettavia ja relevantteja
  • — Tutkimustoiminta tukee päätöksentekoa, joka vastaa Suomen kansantalouden tärkeimpiin haasteisiin
  • — Kansalaisten ja yritysten asiointi julkishallinnon kanssa on entistä sujuvampaa ja asiakaslähtöisempää
  • — Digitaaliset palvelut lisäävät tietojen hyödyntämistä ja tehostavat julkishallinnon toimintaa
  • — Luottamus ja oikeusturva vahvistuvat yhteiskunnassa.

01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 54 320 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) jäsenmaksujen maksamiseen

2) EU-jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen

3) enintään 900 000 euroa tutkijapalvelujen maksullisen toiminnan hintatukeen.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon:

1) maksullisen toiminnan tulot

2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2022
toteutuma
2023
tavoite
2024
tavoite
       
Tilastot, joista julkaisuja vuoden aikana 131 132 132
Oikea-aikaisten julkistusten osuus, % 96 99 99
Virheettömien julkistusten osuus, % 92 96 96
Tutkijapalveluiden käyttäjätunnusten määrä etäkäyttöjärjestelmässä, kpl 1 292 - 1 500
Verkossa vastanneiden osuus vastanneista henkilötiedonkeruissa, % 54 60 65
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Sairauspoissaolot, pv/htv 9,5 10 10
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,6 3,7 3,7

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 63 359 64 807 67 320
Bruttotulot 13 568 12 200 13 000
Nettomenot 49 791 52 607 54 320
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 6 637    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 11 807    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Liiketaloudellisesti hinnoiteltu maksullinen toiminta pl. hintatuki      
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 10 743 9 000 7 600
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 6 092 5 600 3 300
— osuus yhteiskustannuksista 4 791 5 200 2 800
Kustannukset yhteensä 10 883 10 800 6 100
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -140 -1 800 1 500
Kustannusvastaavuus, % 99 83 125

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2024
esitys
   
Hintatuettu liiketaloudellisesti hinnoiteltu maksullinen toiminta  
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 2 200
   
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset  
— erilliskustannukset 3 100
— osuus yhteiskustannuksista 2 000
Kustannukset yhteensä 5 100
   
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -2 900
Kustannusvastaavuus, % 43
   
Hintatuki 900
   
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen, % 61

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2024
esitys
   
Julkisoikeudelliset suoritteet  
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 700
   
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset  
— erilliskustannukset 350
— osuus yhteiskustannuksista 400
Kustannukset yhteensä 750
   
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -50
Kustannusvastaavuus, % 93

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Liikenteen ja työkoneiden päästölaskentajärjestelmän ylläpito (siirto momentilta 31.01.01) 27
Liikenteen ja työkoneiden päästölaskentajärjestelmän ylläpito (siirto momentilta 31.01.02) 29
Päästölaskentajärjestelmän ylläpito Tilastokeskuksessa (siirto momentilta 35.01.01) 55
Sote-uudistukseen liittyvät määrärahatarpeet -715
Säädöspohjaisen ja ympäristötilastoinnin tilastotuotannon laajentuminen -60
Tietoturvatason korotus 180
Palkkausten tarkistukset 2 197
Yhteensä 1 713

2024 talousarvio 54 320 000
2023 II lisätalousarvio 1 320 000
2023 talousarvio 52 607 000
2022 tilinpäätös 54 961 000

02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 589 000 euroa.

Määrärahasta saa käyttää enintään 310 000 euroa talouspolitiikan arviointineuvoston toimintamenojen sekä selvitys- ja tutkimustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Valtion taloudellinen tutkimuskeskus tekee päätöksentekoa palvelevaa taloustieteellistä tutkimusta ja talouspoliittista analyysiä Suomen kansantalouden ja talouspolitiikan päätösten kannalta tärkeistä aiheista. VATT:n osana toimii Datahuone, joka tekee taloudellista päätöksentekoa tukevia selvityksiä.

Määrärahasta käytetään arviolta 4 milj. euroa tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Valtiovarainministeriö asettaa Valtion taloudelliselle tutkimuskeskukselle seuraavat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2024:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
  • — menestyminen tutkimusrahoituksen hankinnassa siten, että VATT pystyy jatkossakin keskittymään tutkimuksessa painopistealueisiinsa
  • — strategisten rekrytointien hyödyntäminen tutkimusohjauksen ja tutkimustoiminnan vahvistamisessa
  • — tutkimustoiminnan laatupainotettu tulos suhteutettuna henkilötyövuosiin kasvaa.

Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2022
toteutuma
2023
tavoite
2024
tavoite
       
Sairauspoissaolot, pv/htv 4,0 5,0 5,0
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,6 3,9 3,9

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 5 994 5 903 6 089
Bruttotulot 2 237 1 500 1 500
Nettomenot 3 757 4 403 4 589
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 691    
— siirtyy seuraavalle vuodelle 2 066    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tietoturvatason korotus 13
Palkkausten tarkistukset 173
Yhteensä 186

2024 talousarvio 4 589 000
2023 II lisätalousarvio 104 000
2023 talousarvio 4 403 000
2022 tilinpäätös 4 132 000

03. Digi- ja väestötietoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 63 464 000 euroa.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2022
toteutuma
2023
tavoite
2024
tavoite
       
Asiakastyytyväisyys, asteikko 1—5 4,3 4,1 4,2
VTJ-tietopalvelu-rajapinnasta luovutetut tietoyksiköt, milj. kpl 179 130 175
Holhoustoimen lupa-asioiden keskimääräinen käsittelyaika, pv 48 30 30
Lähetettyjen Suomi.fi-viestien määrä, milj. kpl 25 30 35
Työperusteinen ulkomaalaisten rekisteröinti, käsittelyaika ajanvarauksen tekemisestä rekisterimerkinnän tiedoksiantoon, pv 30 30 30
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Sairauspoissaolot, pv/htv 9,3 7,5 7,5
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,6 3,7 3,7

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 106 988 109 211 110 464
Bruttotulot 50 172 46 480 47 000
Nettomenot 56 816 62 731 63 464
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 11 954    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 19 606    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 29 444 29 300 29 000
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 39 696 36 625 36 250
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -10 252 -7 325 -7 250
Kustannusvastaavuus, % 74 80 80
       
Liiketaloudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 20 103 16 610 17 400
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 12 207 9 230 9 670
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 7 896 7 380 7 730
Kustannusvastaavuus, % 165 180 180

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Automaattisen päätöksenteon menot (HE 145/2022) 80
Automaattisen päätöksenteon perustamismenot (kertaluonteinen) 190
Digituen toimintamallin ylläpito ja jatkokehitys -1 300
Henkilötunnuksen ja identiteetinhallinnan uudistamisen lisäkustannukset -104
Oikeusturvaohjelma (v. 2023 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -4 750
Oikeusturvaohjelma (v. 2024 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 5 900
Sote-uudistukseen liittyvät määrärahatarpeet -691
TE-uudistuksen rahoitustarpeet 192
Tietoturvatason korotus 266
Ukrainalaisten pakolaisten rekisteröinti -864
Palkkausten tarkistukset 1 814
Yhteensä 733

2024 talousarvio 63 464 000
2023 II lisätalousarvio 1 153 000
2023 I lisätalousarvio 566 000
2023 talousarvio 62 731 000
2022 tilinpäätös 64 468 000

04. Sähköinen tunnistautuminen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 8 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää julkisen hallinnon palveluiden edellyttämän vahvan tunnistautumisen kustannuksiin.


2024 talousarvio 8 000 000
2023 talousarvio 8 000 000
2022 tilinpäätös 5 906 913