Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
              02. Tullin toimintamenot
              63. Takaisin maksetut verot
              97. Autoveron vientipalautus
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

10. Verotus ja tulliPDF-versio

Selvitysosa:Verohallinto on yhteiskunnan suurin verojen ja maksujen kerääjä ja siten ratkaiseva toimija julkisen talouden rahoitustoiminnan näkökulmasta. Verohallinnon perustehtävä on toimittaa verotus ja tilittää verot ja veronluonteiset maksut veronsaajille siten, että veronsaajat saavat verotulonsa oikean määräisinä, oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaasti. Verotus toimitetaan niin, että se aiheuttaa varsinaisten verojen lisäksi mahdollisimman vähän kustannuksia ja haittaa asiakkaan taloudelliselle toiminnalle.

Verohallinto vastaa tulorekisterin toiminnasta. Tulorekisteri mahdollistaa tulotietojen reaaliaikaisen välittämisen, vähentää tulotietojen raportointia ja tehostaa yksityisen ja julkisen sektorin toimintaa. Lisäksi Verohallinto edistää positiivisen luottotietorekisterin toteuttamista ja käyttöönottoa. Positiivisesta luottotietorekisteristä luotonantajat voivat nähdä reaaliaikaisesti lainanhakijan lainamäärät ja tulotiedot.

Tulli osana EU:n tulliliittoa tukee ulkomaan tavarakaupan sujuvuutta ja yritysten tasapuolisia kilpailuedellytyksiä asiakaslähtöisillä palveluilla sekä suojaa ihmisiä terveydelle haitallisilta tavaroilta ja ympäristöä vaarallisilta aineilta. Tullin päätehtävänä on huolehtia tulliselvityksestä ja -verotuksesta, ulkomaan tavaraliikenteen valvonnasta, tullirikosten torjunnasta, ulkomaankaupan tilastoinnista ja tullilaboratoriotutkimuksista.

Toimialan yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita tukevat toiminnalliset tavoitteet

  • — Verotulojen tehokas kertymä turvataan edistämällä veronmaksumyönteisyyttä, antamalla ennakoivaa ohjausta ja hoitamalla verovalvonta uskottavasti
  • — Harmaan talouden torjuntaa tehostetaan ja verovajetta supistetaan kehittämällä verotustoimintoja, tehostamalla valvontaa ja parantamalla yhteistyötä viranomaisten välillä
  • — Verotuksen ja tullitoimen asiointipalvelut ovat asiakaslähtöisiä, nopeita ja edullisia
  • — Yhteiskuntaa suojataan varmistamalla tavaraturvallisuus ja torjumalla rajat ylittävää rikollisuutta tiiviissä yhteistyössä poliisin ja Rajavartiolaitoksen kanssa.

01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 425 043 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin

2) kansainvälisestä yhteistyöstä aiheutuvien maksuosuuksien maksamiseen

3) Verohallinnon menettelystä asiakkaille aiheutuneiden vahinkojen sopimusperusteisiin korvauksiin.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2022
toteutuma
2023
tavoite
2024
tavoite
       
Asiakkaiden osuus, joiden mielestä valvonta on tehokasta, % 91 80 80
Sähköisten tuloveroilmoitusten osuus, henkilöasiakkaat, % 89 88 88
Sähköisten verokorttimuutosten osuus, % 77 76 76
Uusien verovelkojen osuus verovelkojen kokonaismäärästä, % 32 35 35
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Sairauspoissaolot, pv/htv 11,0 9,0 8,5
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,8 3,7 3,7

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 432 432 400 779 428 743
Bruttotulot 5 310 3 700 3 700
Nettomenot 427 122 397 079 425 043
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 136 270    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 119 829    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Alkoholin maahantuonnin haltuunottopäätösten menot -160
Automaattisen päätöksenteon menot (HE 145/2022) 640
Energiayhtiöiden solidaarisuusveron käyttöönotto -440
Harmaan talouden torjunnan toimet 2 000
Harmaan talouden torjunta (HO 2019) -1 900
Kaivosmineraaliveron käyttöönotto, jatkuvat menot 300
Kaivosmineraaliveron käyttöönottohanke -1 280
Kansainvälisen tuloverotuksen uudistaminen, investointimenot 2 230
Kiinteistöverotuksen arvostamisuudistus, siirtymäkauden lisämenot -120
Positiivisen luottotietorekisterin jatkuvat menot (siirto momentilta 28.10.03) 1 775
Positiivisen luottotietorekisterin toteutus (siirto momentilta 28.10.03) 4 800
Sähkönmyyjien ylimääräinen solidaarisuusvero 250
Uusien pakollisten muutosten lisäkustannukset (investoinnit) 2 440
Uusien pakollisten muutosten lisäkustannukset (jatkuvat menot) 520
Valtorin laskutuksen muutos -134
Valtorin tuotteistettujen palvelujen tietoturva 625
Palkkausten tarkistukset 16 440
Vuokrankorotuksen kompensaatio -22
Yhteensä 27 964

2024 talousarvio 425 043 000
2023 II lisätalousarvio 13 668 000
2023 I lisätalousarvio 960 000
2023 talousarvio 397 079 000
2022 tilinpäätös 410 681 000

02. Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 207 899 000 euroa.

Määrärahasta on varattu 750 000 euroa tehokkaan rahanpesun estämisen valvonnan ja täytäntöönpanon varmistamiseen (RRF pilari2) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.

Valtuus

EU-lähtöisiin tulliselvitysjärjestelmien kokonaisuudistuksen hankkeisiin saa sitoutua siten, että sitoumuksista aiheutuu, ottaen huomioon aiemmin myönnetyn valtuuden aiheuttamat menot, valtiolle menoja enintään 130 000 000 euroa.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2022
toteutuma
2023
tavoite
2024
tavoite
       
Tulliselvityksen asiakastyytyväisyys, henkilöasiakkaat, asteikko 1—5 2,9 3,6 3,6
Tullausjärjestelmien saatavuus, järjestelmät pois käytöstä enintään, tuntia 43 58 58
Tuomioistuimen muuttamien tullauspäätösten määrä enintään 3 5 5
Verojäämä enintään, % 0,2 2 1
Takaisin saatu rikoshyöty vähintään, milj. euroa 71,3 20 20
Kiireellisistä laboratorionäytteistä tutkittu tavoiteajassa, % 67 70 81
Tavaraan kohdistuvat tarkastukset, osuma-% 29 14 14
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Sairauspoissaolot, pv/htv 13 10,8 10,8
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 3,7 3,7 3,7

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 198 924 196 723 211 029
Bruttotulot 5 386 3 130 3 130
Nettomenot 193 538 193 593 207 899
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 28 979    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 28 764    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
CCEI-rahoitusvälineen kansallisen osuuden rahoitus 2 037
Galileo satelliittipaikannusjärjestelmän PRS -palvelun käyttöönotto 275
Hiilirajamekanismin toimeenpanomenot 1 872
Pakotevalvonnan pakolliset tehtävät 1 000
Tehokkaan rahanpesun estämisen valvonnan ja täytäntöönpanon varmistaminen (RRF pilari2) 750
Tietojärjestelmien yhteentoimivuusasetuksen muutokset -175
Tullin tehtävienhallinnan kehittäminen (v. 2023 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -1 350
Tullin tehtävienhallinnan kehittäminen (v. 2024 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 1 600
Tullin toiminnan teknologisen kyvykkyyden turvaaminen 4 500
Tulliselvitysjärjestelmien kokonaisuudistuksen jatkaminen (v. 2023 rahoitus) -14 208
Tulliselvitysjärjestelmien kokonaisuudistuksen jatkaminen (v. 2024 rahoitus) 11 196
Valtorin tuotteistettujen palvelujen tietoturva 115
Palkkausten tarkistukset 6 694
Yhteensä 14 306

Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.


2024 talousarvio 207 899 000
2023 II lisätalousarvio 4 198 000
2023 I lisätalousarvio 2 316 000
2023 talousarvio 193 593 000
2022 tilinpäätös 193 323 000

03. Kansallisen tulorekisterin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 43 254 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) tulotietojärjestelmästä annetussa laissa Verohallinnolle keskitetyn jatkuvan toiminnan henkilöstö- , ylläpito-, käyttö- ja muiden toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) positiivisen luottotietorekisterin hankehallintaan, rekisterin ja sen hallinnoinnin vaatimusmäärittelyyn, hankintaprosessiin sekä rekisterin määrittelyyn, suunnitteluun, toteutukseen, testaukseen ja käyttöönoton vaatimaan valmisteluun

3) positiivisesta luottotietojärjestelmästä annetussa laissa Verohallinnolle keskitetyn jatkuvan toiminnan henkilöstö-, ylläpito-, käyttö- ja muiden toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Positiivisesta luottotietojärjestelmästä annetun lain mukainen maksullinen toiminta budjetoidaan bruttomenettelyllä siten, että menot kirjataan toimintamenomomentille 28.10.03 ja toiminnan tulot tuloutetaan täysimääräisesti momentille 12.28.14.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2022
toteutuma
2023
tavoite
2024
tavoite
       
Käyttäjien tyytyväisyys kohdejärjestelmän toiminnallisuuteen kokonaisuutena, tulorekisteri, asteikko 1—5 3,5 3,5 3,5
Käyttökatkot sähköisessä asioinnissa, tulorekisteri, kpl 0 0 0
Puhelinpalvelun vastausprosentti, tulorekisteri, % 85 80 80
Palkkatietoilmoitukset annettu oikea-aikaisesti 5 päivässä, tulorekisteri, % 90 90 90
Etuustietoilmoitukset annettu oikea-aikaisesti 5 päivässä, tulorekisteri, % 100 95 95

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 25 451 36 808 43 254
Bruttotulot - - -
Nettomenot 25 451 36 808 43 254
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 6 219    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 13 193    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Positiivisen luottotietorekisterin jatkuvat menot (siirto momentille 28.10.01) -1 775
Positiivisen luottotietorekisterin perusrahoitus 12 075
Positiivisen luottotietorekisterin toteutus -2 600
Positiivisen luottotietorekisterin toteutus (siirto momentille 28.01.01) -105
Positiivisen luottotietorekisterin toteutus (siirto momentille 28.10.01) -4 800
Tulorekisterin käyttövarmuuden turvaaminen 3 370
Tulorekisterin käyttövarmuuden turvaaminen (v. 2023) -2 060
Tulorekisterin perustoiminnan jatkuvat menot 2 000
Vuokrankorotusten kompensaatio 22
Palkkausten tarkistukset 319
Yhteensä 6 446

2024 talousarvio 43 254 000
2023 II lisätalousarvio 117 000
2023 talousarvio 36 808 000
2022 tilinpäätös 32 425 000

63. Takaisin maksetut verot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 2 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) veron takaisin maksamiseen tapauksissa, joissa maksuvelvollinen on sosiaalisista tai muista veronhuojennussäännöksissä taikka verosopimuksissa tarkoitetuista syistä valtiovarainministeriön, Verohallinnon ja Tullin päätöksen nojalla oikeutettu saamaan takaisin jo maksetun veron

2) tuomioistuimen päätöksellä palautettavaksi määrättyjen verojen, korkojen ja oikeudenkäyntikulujen maksamiseen tapauksissa, joissa vastaavaa tulo- tai muuta momenttia ei ole käytettävissä

3) EU:lle korvattavien perimättä jääneiden tullien ja niistä aiheutuvien korko- ja muiden kulujen maksamiseen

4) valtion maksettavaksi tuomittujen ELV-vahingonkorvausten maksamiseen viivästyskorkoineen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.


2024 talousarvio 2 000 000
2023 II lisätalousarvio 2 300 000
2023 I lisätalousarvio 1 800 000
2023 talousarvio 2 000 000
2022 tilinpäätös 3 663 307

95. Verotukseen liittyvät korkomenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 23 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää verotukseen liittyvien korkomenojen maksamiseen.

Selvitysosa:Korkomenot perustuvat seuraaviin säädöksiin:

1) verontilityslaki (532/1998)

2) veronkantolain 22 § ja siihen liittyvä voimaantulosäännös (609/2005)

3) autoverolain (1482/1994) 65 §

4) valmisteverotuslain (182/2010) 49 §:n 1 momentti

5) tullilain 93 § (304/2016)

6) arvonlisäverolain 101 §:n 2 momentti (1486/1994)

7) verotililain 31 § ja siihen liittyvä voimaantulosäännös (604/2009).

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarkentunut arvio 4 700
Yhteensä 4 700

2024 talousarvio 23 200 000
2023 II lisätalousarvio 3 000 000
2023 talousarvio 18 500 000
2022 tilinpäätös 18 812 177

97. Autoveron vientipalautus (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 10 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ajoneuvon arvossa jäljellä olevan autoveron palauttamiseen, kun Suomessa käytössä ollut ajoneuvo viedään maasta pysyvästi ulkomaille käytettäväksi. Vientipalautusta voidaan myöntää vain niille ajoneuvoille, jotka on ensiverotettu autoverolain muuttamisesta annetun lain (5/2009) voimaantulon jälkeen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Määräraha perustuu autoverolakiin (1482/1994).

Autoveroa palautetaan se määrä, joka ajoneuvon arvossa on jäljellä vientiajankohtana. Vientipalautusta ei voida maksaa enempää kuin ajoneuvosta on maksettu autoveroa. Palautuksen edellytyksenä on myös, että ajoneuvon ensimmäisestä käyttöönotosta on kulunut enintään 10 vuotta ja että ajoneuvo on käyttökelpoinen.


2024 talousarvio 10 000 000
2023 II lisätalousarvio 10 000 000
2023 talousarvio 10 000 000
2022 tilinpäätös 11 314 849