Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2024

01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 357 200 000 euroa.

Perustetaan 1.1.2024 lukien kenraalimajurin ja prikaatikenraalin virat Puolustusvoimiin.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) ulkomaalaisille oppilaille annettavasta sotilaskoulutuksesta ja Puolustusvoimien joukkojen kansainvälisestä harjoitustoiminnasta ja sen valmisteluista sekä muusta Puolustusvoimien kansainvälisestä yhteistoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) enintään 2 000 000 euroa palvelussuhdeasuntojen vuokraosuuksien maksamiseen Puolustusvoimien toiminnallisiin tarpeisiin perustuen tai puolustusministeriön määräämäksi siirtymäajaksi puolustushallinnon rakennemuutoksen henkilöstöjärjestelyihin liittyvistä syistä tai muihin puolustushallinnon vastaaviin tarpeisiin perustuen

3) enintään 155 000 euroa sotainvalideille ja sotaveteraaneille, maanpuolustustyölle, partiolaistoimintaan sekä merkittäville urheilu- ja muille vastaaville tapahtumille suoritettavan liiketaloudellisin perustein hinnoitellun maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen

4) Puolustusvoimien toimintaan liittyvien kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja monikansallisten yhteishankintajärjestelyjen kuluosuuksiin

5) Vapaudenristin Ritarikunnan menoihin

6) kotimaisen puolustusteollisuuden vientiedellytysten ja kansainvälistymisen tukemiseen liittyvien menojen maksamiseen

7) valmiusrakentamisesta ja Ilmavoimien tukikohtien kehittämisestä aiheutuviin menoihin

8) Puolustusvoimien tarpeita vastaavaan museotoimintaan liittyvien menojen maksamiseen

9) vapaaehtoisen asepalveluksen kutsuntaterveystarkastuksista aiheutuviin menoihin.

Valtuus

1) Vuonna 2024 saa tehdä Puolustusvoimien toiminnan edellyttämiä materiaalin ja palvelujen hankintaan liittyviä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua valtion talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2025—2028 enintään 146 011 000 euroa (Vuoden 2024 toimintamenojen tilausvaltuus).

2) Vuonna 2024 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksyttyjen tilausvaltuuksien käyttämättä olevaa määrää vastaavasti kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

3) Aiemmin hyväksytyistä tilausvaltuuksista saa aiheutua valtiolle menoja valtuuksissa olevista vuosittaisista enimmäismääristä poiketen, mutta pysyen kuitenkin kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

Uusiin tilausvaltuuksiin sisältyvien tavaroiden ja palvelujen hintojen tarkistuksista aiheutuvien lisämenojen maksamiseen käytetään Puolustusvoimien toimintamenoihin vuosittain myönnettäviä määrärahoja.

Tilausvaltuuksien maksatusmäärärahat sekä niihin liittyvät indeksien ja valuuttakurssien noususta aiheutuvat lisätarpeet tai alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisina.

Selvitysosa:Momentin bruttomenojen 2 372,8 milj. euroa arvioidaan jakautuvan seuraavasti: palkkausmenot 890,3 milj. euroa, materiaalin kunnossapidon ja joukkojen varustamisen menot (pl. palkat) 454,9 milj. euroa, kiinteistömenot 306,5 milj. euroa, asevelvollisten koulutuksen ja ylläpitohuollon menot (pl. palkat) 185,9 milj. euroa sekä muut toimintamenot 535,2 milj. euroa. Momentilla on lisäystä 50,0 milj. euroa Puolustusvoimien tarpeisiin (HO 2023).

Määrärahasta käytetään arviolta 36,1 milj. euroa tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Momentille perustetaan 1.1.2024 lukien kenraalimajurin ja prikaatikenraalin virat Suomen Nato-jäsenyyteen liittyen. Nato-jäsenyyden myötä Puolustusvoimilta edellytetään kenraali-/amiraalitasoisten upseereiden asettamista Naton organisaatiorakenteisiin. Perustettavien erittelyvirkojen palkkausmenot ja hallinnolliset menot ovat vuonna 2024 yhteensä 0,45 milj. euroa.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2024 2025 2026 2027 2028— Yhteensä
vuodesta
2024
lähtien
             
Vanhat tilausvaltuudet            
Vuoden 2020 toimintamenojen tilausvaltuus 9 790         9 790
Kunnossapidon kumppanuus 2020 (Millog 2020) -tilausvaltuus 125 692 125 692 125 692 125 692 125 692 628 460
Vuoden 2021 toimintamenojen tilausvaltuus 12 400 12 205 3 500     28 105
Vuoden 2022 toimintamenojen tilausvaltuus 41 074 13 122 6 470 2 183   62 849
Vuoden 2023 toimintamenojen tilausvaltuus 101 539 26 913 7 164 7 805 1 900 143 421
Vanhat tilausvaltuudet yhteensä 290 495 177 932 142 826 135 680 127 592 872 625
             
Uusi tilausvaltuus            
Vuoden 2024 toimintamenojen tilausvaltuus   92 591 34 400 12 365 6 655 146 011
Uusi tilausvaltuus yhteensä   92 591 34 400 12 365 6 655 146 011
             
Valtuudet yhteensä 290 495 270 523 177 226 148 045 134 247 1 018 636

Momentilta palkattavan henkilöstön määrä vähenee noin 290 henkilötyövuodella vuoteen 2023 verrattuna. Henkilötyövuosimäärän väheneminen aiheutuu pääasiallisesti toimintaympäristön muutoksen johdosta palkatun lisähenkilöstön määräaikaisten tehtävien päättymisestä. Vuoden 2021 puolustusselontekoon perustuvan Puolustusvoimien pysyvän henkilöstölisäyksen osuus on 125 henkilötyövuotta vuonna 2024.

Vuoden 2024 toimintamenojen tilausvaltuudella turvataan käytettävyystavoitteiden edellyttämät järjestelmien huolto- ja ylläpitosopimukset, pitkän toimitusajan varaosahankinnat sekä tarvittavat muut palvelut vuosille 2024—2028.

Sekä aiemmin hyväksytyt tilausvaltuudet että uusi tilausvaltuus kaikkine taloudellisine seurannaisvaikutuksineen toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vahvistettujen valtiontalouden kehysten puitteissa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 2 119 751 2 134 338 2 372 836
Bruttotulot 23 195 16 040 15 636
Nettomenot 2 096 556 2 118 298 2 357 200
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 216 977    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 272 841    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 1 606 1 964 1 940
— muut tuotot 1 648 2 076 1 696
Tuotot yhteensä 3 254 4 040 3 636
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 2 843 3 495 3 113
— osuus yhteiskustannuksista 234 350 335
Kustannukset yhteensä 3 077 3 845 3 448
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 177 195 188
Kustannusvastaavuus, % 106 105 105
       
Hintatuki 153 155 155
       
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen 330 350 343

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Ennakollinen kustannustason tarkistus 1,5 % 20 500
Ilmav. tukikohtien kehittäminen, menoajoitusmuutos (LTA IV 2021) -11 750
Ilmavoimien tukikohtien kehittäminen 2 035
Lentosotaharjoitus Kauhava -250
Monitoimihävittäjiin liittyvät kiinteistöjen ylläpitokustannukset 800
Nato-jäsenyydestä aiheutuvat muut kustannukset -1 000
Nato-jäsenyys 10 856
Puolustusvoimien tarpeet (HO 2023) 50 000
Siirto momentille 27.10.18 -7 476
TMTV 2020 uudelleenbudjetointi (LTA IV 2022) -7 523
Toimintaympäristön muutoksesta johtuva tasokorotus 71 000
Vuoden 2022 toteutuneen indeksikehityksen mukainen tarkistus 61 727
Palkkausten tarkistukset 49 983
Yhteensä 238 902

2024 talousarvio 2 357 200 000
2023 II lisätalousarvio 133 263 000
2023 I lisätalousarvio 1 730 000
2023 talousarvio 2 118 298 000
2022 tilinpäätös 2 152 420 000