Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

01. Puolustuspolitiikka ja hallintoPDF-versio

Selvitysosa:Puolustusministeriö vastaa valtioneuvoston osana ja hallinnonalansa ohjaajana puolustuspolitiikan ja puolustusyhteistyön, sotilaallisen maanpuolustuksen, muiden viranomaisten tukemisen, kansainvälisen avun antamisen ja vastaanottamisen sekä sotilaallisen kriisinhallinnan ohjauksesta, valmistelusta ja seurannasta sekä kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittamisesta. Tavoitteena on toimintaympäristön vaatimuksia vastaavat toimintaedellytykset puolustuskyvyn ylläpidolle ja kehittämiselle. Painopisteenä on Suomen puolustuksen yhteensovittaminen osaksi Naton yhteistä puolustusta.

Puolustusministeriölle asetetut tulostavoitteet:

  • — Suomen puolustus integroidaan osaksi Naton yhteistä puolustusta. Arvioidaan Nato-jäsenyyden vaikutukset ministeriön toiminnalle ja toiminnan organisoinnille.
  • — Sotilaallisista puolustuskykyä kehitetään pitkällä aikavälillä tasapainoisesti kaikissa puolustushaaroissa ja suorituskyvyissä.
  • — Puolustusyhteistyöllä, ml. kansainvälinen harjoitustoiminta, puolustusmateriaaliyhteistyö ja vienninedistäminen, vahvistetaan Suomen puolustusta, kehitetään yhteistoimintakykyä ja huoltovarmuutta sekä parannetaan lakisääteistä edellytystä tarvittaessa antaa ja vastaanottaa sotilaallista apua.
  • — Kokonaismaanpuolustusta kehitetään suhteessa toimintaympäristön muutokseen.
  • — Strategisten suorituskykyhankkeiden kokonaisuuden hallintaa jatketaan meri- ja ilmavoimien poistuvien suorituskykyjen korvaamiseksi täysimääräisesti.
  • — Kansainvälisen avun antamista ja vastaanottamista koskevat edellytykset varmistetaan sekä valmistellaan Ukrainan materiaali- ja koulutustuki.
  • — Henkilöstörakennetta kehitetään riittävien henkilöstöresurssien turvaamiseksi puolustushallinnolle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.
  • — Asevelvollisuusjärjestelmää kehitetään yhteiskunnan ja toimintaympäristön muutoksia seuraten.

01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 331 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Turvallisuuskomitean sihteeristön menojen maksamiseen

2) ministeriön yhteydessä toimivien neuvottelukuntien ja muiden vastaavien toimielimien menojen maksamiseen

3) toimialaan liittyvän tutkimus- ja selvitystoiminnan menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Määrärahasta käytetään arviolta 1 100 000 euroa tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Puolustusministeriö siirtää Suomen erityisedustuston Natossa (NAE) henkilö- ja tehtävämäärän vahvistamisen rahoituksen ulkoministeriön hallinnonalalle.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 18 073 17 611 18 546
Bruttotulot 205 150 215
Nettomenot 17 868 17 461 18 331
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 7 328    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 6 046    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Henkilö- ja tehtävämäärän lisääminen 500
Kansalliset asiantuntijat (Nato) 1 000
Ministereiden, heidän valtiosihteereidensä ja erityisavustajiensa sihteereiden palkkamenot (siirto momentille 23.01.02) (HO 2023) -133
NAE-resursointi (siirto momentille 24.01.01) -1 223
Poliittisen esikunnan kasvu -20
Palkkausten tarkistukset 746
Yhteensä 870

2024 talousarvio 18 331 000
2023 II lisätalousarvio -549 000
2023 talousarvio 17 461 000
2022 tilinpäätös 16 586 000

21. Puolustusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 2 875 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää puolustusministeriön hallinnonalan tuottavuutta edistävien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palveluiden hankkimiseen samoin kuin tuottavuushankkeiden toimeenpanoon.

Selvitysosa: Määrärahaa on tarkoitus käyttää hankkeisiin, joilla tuetaan hallinnonalan tuottavuuden paranemista.


2024 talousarvio 2 875 000
2023 talousarvio 2 875 000
2022 tilinpäätös 2 875 000

29. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 727 285 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Arvonlisäveron laskennallinen tarve -238 009
Ennakoitu valuuttakurssimuutoksen (tappio) vaikutus (mom 27.10.19) 31 656
Ennakollinen kustannustasotarkistus 1,5 % 9 844
Yhteensä -196 509

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2024 talousarvio 727 285 000
2023 II lisätalousarvio -240 000 000
2023 talousarvio 923 794 000
2022 tilinpäätös 359 156 234

66. Jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 22 567 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) 21 532 000 euroa Pohjois-Atlantin liiton (North Atlantic Treaty Organisation, NATO) jäsenmaksuihin ja maksuosuuksiin

2) Euroopan puolustusviraston (European Defence Agency, EDA) jäsenmaksuun

3) räjähtävän materiaalin turvallisuuteen keskittyvän järjestön (Munitions Safety Information Analysis Center, MSIAC) jäsenmaksuun

4) muiden kansallisten ja kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen sekä muiden rahoitusosuuksien maksamiseen.

Selvitysosa:Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon välittömät Nato-jäsenyyteen liittyvät maksuosuudet sekä 1 035 000 euroa muita puolustusministeriön maksamia kansallisia ja kansainvälisiä jäsenmaksuja.

Naton sotilasbudjetin maksuosuudessa on otettu huomioon 75 prosenttia vuoden 2024 maksuosuudesta ja 25 prosenttia vuoden 2025 maksuosuudesta.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Nato-jäsenyydestä aiheutuvat kustannukset 21 532 000
— Naton sotilasbudjetti (Military Budget) 18 260 000
— Naton turvallisuusinvestointiohjelma (NATO Security Investment Programme, NSIP) 3 000 000
— Naton DIANA-aloite (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic) 272 000
Euroopan puolustusvirasto (European Defence Agency EDA) 785 000
Räjähtävän materiaalin turvallisuusjärjestö (Munitions Safety Information Analysis Center) 88 000
Muut jäsenmaksut 162 000
Muut rahoitusosuudet -
Yhteensä 22 567 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Diana-aloite 62
Naton investointiohjelma 600
Naton sotilasbudjetti -2 540
Yhteensä -1 878

2024 talousarvio 22 567 000
2023 II lisätalousarvio
2023 talousarvio 24 445 000
2022 tilinpäätös 30 000 000