Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2024

20. RajavartiolaitosPDF-versio

Selvitysosa:Rajavartiolaitos toimii sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden alueilla. Rajavartiolaitos on osa eurooppalaista raja- ja merivartiostoa ja osa Suomen puolustusjärjestelmää. Rajavartiolaitos toimii maalla, merellä ja ilmassa vaikeissakin olosuhteissa. Rajavartiolaitoksen vaikuttavuustavoitteina ovat rajaturvallisuus, turvallisuus merialueilla sekä alueellinen koskemattomuus ja puolustusvalmius.

Rajaturvallisuus

Suomen ulkorajavalvonta on tehokasta ja uskottavaa. Rajavartiolaitos vahvistaa Suomen turvallisuutta ja torjuu Suomeen ja Eurooppaan kohdistuvia turvallisuusuhkia ulkorajoilla. Rajaliikenne on turvallista ja sujuvaa. Rikostorjunta on vaikuttavaa. Rajavartiolaitos lisää ihmisten turvallisuutta rajaseudulla ja saaristossa.

Meriturvallisuus

Suomen meripelastusjärjestelmä on luotettava. Rajavartiolaitoksella on välitön johtamis- ja toimintavalmius merellisiin monialaonnettomuuksiin. Rajavartiolaitos edistää merellisen ympäristön suojelua.

Alueellinen koskemattomuus ja sotilaallinen maanpuolustus

Rajavartiolaitoksella on hyvä toimintakyky yhteiskunnan turvaamiseksi kaikissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Rajavartiolaitoksella on hyvä valmius alueellisen koskemattomuuden turvaamiseen ja valtakunnan puolustamiseen.

Vaikuttavuuden tunnusluvut ja mittarit

Rajavartiolaitoksen vaikuttavuus lasketaan vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden tunnusluvuista. Vaikuttavuus kuvaa sitä, millaisia muutoksia Rajavartiolaitoksen toiminta saa aikaan yhteiskunnan tai sen jäsenten — mutta myös muiden kuin suomalaisten rajanylittäjien — olosuhteissa tai tilassa. Vaikuttavuutta seurataan useiden laadullisten mittareiden avulla. Kustannusvaikuttavuus on mittari sille, miten tehokkaasti vaikuttavuus on aikaansaatu ja se lasketaan käytettyjen toimintamenojen ja toteutuneiden suoritteiden perusteella.

Rajavartiolaitoksen vaikuttavuustavoitteet

Tunnusluku/mittari 2022
toteutuma
2023
arvio
2024
tavoite
       
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus (ind) 96,4 89,4 91,3
Vaikuttavuus (ind) 99,7 96,4 96,1
— Rajaturvallisuus (1—5) 4,2 4,0 4,0
— Meriturvallisuus (1—5) 4,2 4,3 4,3
— Alueellinen koskemattomuus ja sotilaallinen maanpuolustus (1—5) 3,9 3,7 3,6
Kustannusvaikuttavuus (ind) 88,7 73,1 80,2

01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 333 649 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) rajavartiolain (578/2005) 81 §:n nojalla työsuhdeasuntojen vuokrakompensaatioon

2) sisäministeriön rajavartio-osaston menoihin.

Selvitysosa:Momentilta maksetaan Rajavartiolaitoksen henkilöstömenot ja lakisääteisestä toiminnasta aiheutuvat muut toimintamenot. Muut toimintamenot jakautuvat toimitilamenoihin, ICT-menoihin, kuljetusvälinemenoihin ja muihin menoihin. Rajavartiolaitoksen investoinnit tai investointiluonteiset raskaamman kaluston hankinnat sekä kertaluonteiset peruskorjaukset ja huollot maksetaan momentilta 26.20.70.

Momentilta maksetaan sisäministeriön rajavartio-osaston menoja (arviolta noin 1,3 milj. euroa ja 10 htv:n menot).

Toimintamenojen kohdentuminen (%)

  2022
toteutuma
2023
arvio
2024
arvio
       
Henkilöstömenot 63 60 60
Toimitilamenot 10 11 11
ICT-menot 9 10 10
Kuljetusvälinemenot (alus-, ilma-alus- ja kuljetusvälinemenot) 8 9 9
Muut menot (toiminnan muut kulut ja koulutus) 10 10 10
Yhteensä 100 100 100
Rajavartiolaitokselle asetetaan seuraavat tulostavoitteet:
  • — Suomen rajavalvonta on järjestetty uskottavasti. Luvattomat rajanylitykset, rajat ylittävä rikollisuus ja muu laiton toiminta paljastetaan ja luvattomat rajanylittäjät otetaan kiinni. Rajavartioiden määrä pyritään turvaamaan.
  • — Meripelastustoimen hätätilanteisiin ja ympäristövahinkoihin osoitetaan viipymättä apua. Meripelastuksen ja ympäristövahinkojen torjuntakyky varmistetaan ja käynnistetään selvitys elinkaaren päässä olevien meripelastushelikopterien korvaajista.
  • — Rajavartiolaitoksen valmius ja suorituskyky vastaa tehtäviä ja toimintaympäristön vaatimuksia. Itärajan esteaita rakennetaan pilottivaiheen kokemukset huomioiden ja niin nopeasti kuin on tarkoituksenmukaista.
  • — Rajavartiolaitos kykenee havaitsemaan ja vaikuttamaan tilanteisiin, jotka uhkaavat alueellista koskemattomuutta.
  • — Rajavartiolaitoksen toiminta ja näkyvyys lisäävät turvallisuutta ja palvelujen saatavuus on hyvä. Rajavartiolaitoksen läsnäolo saariston harvaan asutulla alueella turvataan.

Rajaturvallisuus

  2022
toteutuma
2023
arvio
2024
tavoite
       
Rajaturvallisuus (1—5) 4,2 4,0 4,0
Yhdyshenkilötoiminta ja kansainväliset operaatiot      
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) 4,7 4,3 4,3
Yhteistyö naapurimaiden viranomaisten kanssa      
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) 4,1 2,8 3,5
Rajavalvonta      
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) 4,2 4,1 4,0
— Rajatilannekuvan laatu (1—5) 4,3 3,9 3,9
— Rajatarkastusten laatu (1—5) 3,4 2,1 2,2
— Rajatapahtumien estäminen (1—5) 4,1 4,4 5,0
— Rajatapahtumien paljastaminen (1—5) 2,8 3,7 3,7
— Laittoman maahantulon järjestämisten ja ihmiskaupparikosten selvitystaso (1—5) 2,7 2,9 2,9
— Rajojen valvonnan kohdentuminen (1 — 5) 3,7 3,7 3,2
— Rajavartiolaitoksen antama viranomaisapu 3,0 2,6 2,6
— Turvallisuuden tunne, harva-alueen asukkaiden kokemus (1 — 5) 3,7 3,8 3,8
Partiointi (h) 293 737 299 725 298 365
Tekninen valvonta (h) 4 859 146 4 935 000 4 982 000
Rajojen valvonnan tarkastukset (kpl) 63 007 52 997 53 507
Rajatarkastukset (milj. hlöä) 5,0 6,0 6,0
Pääsyn epääminen (hlöä) 3 609 3 410 1 110
Valtionrajarikos (kpl) 198 130 130
Laittoman maahantulon järjestäminen ja ihmiskauppa (kpl) 98 79 79
Turvallisuuspalvelut harva-alueella (kpl) 552 467 467
Rajaturvallisuus      
Kustannukset (milj. euroa) ko. vuoden hintatasossa 282,0 316,8 303,4
Henkilötyövuodet 2 555 2 558 2 646
Tuottavuus (ind) 106 98 95
Taloudellisuus (ind) 92 79 84

Meriturvallisuus

2022
toteutuma
2023
arvio
2024
tavoite
       
Meriturvallisuus (1—5) 4,2 4,3 4,3
Meripelastus      
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) 4,7 4,6 4,6
Meripelastustehtävät (kpl) 1 108 1 443 1 443
Merellisen ympäristön suojelu      
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) 3,2 3,5 3,5
Ympäristövahinkojentorjuntavalmiusvuorokaudet (kpl) 2 318 1 970 1 970
Meriturvallisuus      
Kustannukset (milj. euroa) 14,0 17,3 16,5
Henkilötyövuodet 127 140 144
Tuottavuus (ind) 157 149 145
Taloudellisuus (ind) 137 116 127

Alueellinen koskemattomuus ja sotilaallinen maanpuolustus

2022
toteutuma
2023
arvio
2024
tavoite
       
Alueellinen koskemattomuus ja sotilaallinen maanpuolustus (1—5) 3,9 3,7 3,6
Häiriö- ja poikkeusolovalmiuden ylläpito      
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) 4,2 3,9 3,9
Rajavartiolaitoksen joukkotuotanto ja sotilaallisen maanpuolustuksen koulutus      
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) 3,7 3,5 3,4
Alueellinen koskemattomuus ja sotilaallinen maanpuolustus      
Kustannukset (milj. euroa) ko. vuoden hintatasossa 23,0 25,9 24,0
Henkilötyövuodet 209 209 210
Tuottavuus (ind) 166 180 180
Taloudellisuus (ind) 145 140 157
Henkiset voimavarat

Rajavartiolaitoksen henkilöstörakenne ja henkilöstön osaaminen pidetään tehtävien edellyttämällä tasolla.

Henkiset voimavarat

2022
toteutuma
2023
arvio
2024
tavoite
       
Henkilötyövuodet 2 890 2 907 3 000
Sairauspoissaolot (pv/htv) 9,7 6,8 6,8
Työilmapiiri (1—5) 3,7 3,7 3,7

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 305 335 317 044 340 049
Bruttotulot 20 498 12 000 6 400
Nettomenot 284 837 305 044 333 649
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 37 766    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 55 445    

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot      
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 15 996 4 000 4 000
— EU:lta saatava rahoitus 1 097 500 292
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus -3 50 76
Tuotot yhteensä 17 090 4 550 4 368
       
Hankkeiden kokonaiskustannukset 24 867 6 594 4 893
       
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) -7 777 -2 044 -525
Omarahoitusosuus, % 31 31 11

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
EU Interoperability -hanke -350
Eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvän joukon kustannukset 630
Galileo-satelliittinavigointijärjestelmän PRS-palvelun kansallinen käyttöönotto 490
Immolan, Ivalon ja Onttolan kasvavat vuokravaikutukset 1 010
Itärajan esteen ylläpito 1 000
Kertaerän poistuminen (siirto momentilta 26.30.03) 1 250
Kyberkyvykkyys (kyber) 400
NATO:n liittymisen kustannukset 300
Operatiivisen toiminnan kasvavat ICT-kulut 1 000
Perusvuokratason nosto, sisäilmaongelmien korjausten ja viivästyneiden peruskorjausten vuokravaikutus 4 000
Rajavartijamäärän lisääminen 3 325
Valmiuspaketti 4 000
Valtorin laskutuksen muutos 772
Valtorin tuotteistettujen palveluiden tietoturva 14
Virve 2.0 käyttöönotto 305
Palkkausten tarkistukset 10 459
Yhteensä 28 605

2024 talousarvio 333 649 000
2023 II lisätalousarvio 6 986 000
2023 talousarvio 305 044 000
2022 tilinpäätös 302 516 000

70. Rajavartiolaitoksen investoinnit (siirtomääräraha 5 v)

Momentille myönnetään 179 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) ulkovartiolaivan varustamiseen liittyviin hankintoihin ja mahdollisiin muihin toiminnallisiin muutostarpeisiin

2) kevyen aluskaluston nopeiden veneiden uusimiseen ja muihin välttämättömiin venehankintoihin sekä niiden tarvitsemien varusteiden ja varaosien hankintaan

3) ilma- ja vartioalusten kertaluonteisiin peruskorjauksiin ja huoltoihin

4) indeksien ja valuuttakurssien muutoksista aiheutuviin hankintasopimusten mukaisiin menoihin

5) maa- ja merirajan teknillisen valvonnan uudistamiseen liittyvien hankintojen ja palveluiden kustannuksiin

6) uuden ulkovartiolaivan hankintaan liittyviin suunnittelu-, hankinta- ja koulutuskustannuksiin

7) uuden valvontalentokoneen hankintaan liittyviin suunnittelu-, hankinta- ja koulutuskustannuksiin

8) Itärajan esteen rakentamiseen liittyvien hankintojen ja palvelujen kustannuksiin.

Momentille voidaan myös tulouttaa oikaisuina sopimuksista aiheutuvia sopimussakkoja tai muita vastaavia korvauksia.

Määrärahaa saa käyttää myös käyttötarkoituskohdissa 5)—8) enintään vuosittain 10 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkauksiin ja muihin kulutusmenoihin.

Määräraha budjetoidaan kulutusmenojen osalta suoriteperusteisena.

Selvitysosa:Momentilta maksetaan Rajavartiolaitoksen investoinnit tai investointiluonteiset raskaamman kaluston hankinnat sekä kertaluonteiset peruskorjaukset ja huollot.

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Itärajan esteen rakentaminen 159 000
Maa- ja merirajan teknisen valvontajärjestelmän uudistaminen 12 000
Partioveneiden järjestelmäpäivitykset 3 000
Nopeiden veneiden hankinta 1 070
Ulkovartiolaivojen partioveneiden hankinta 1 720
Ilma- ja vartioalusten kertaluonteiset peruskorjaukset ja huollot 2 210
Yhteensä 179 000

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2024 2025 2026 Yhteensä
vuodesta 2024
lähtien
         
Ennen vuotta 2024 tehdyt sitoumukset 137 127 191 872 82 555 411 554
Menot yhteensä 137 127 191 872 82 555 411 554

Määrärahan käytöstä arvioidaan siirtomenojen osuudeksi noin 178 000 000 euroa ja kulutusmenojen osuudeksi noin 1 000 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Itärajan esteen rakentaminen 20 000
Maa- ja merirajan teknisen valvontajärjestelmän uudistaminen -3 000
Valvontalentokoneiden hankinta -163 000
Yhteensä -146 000

2024 talousarvio 179 000 000
2023 I lisätalousarvio
2023 talousarvio 325 000 000
2022 tilinpäätös 11 000 000