Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ministeriö ja hallinto
         30. Syyttäjät
              74. Avolaitostyöt
         50. Vaalimenot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

40. Rangaistusten täytäntöönpanoPDF-versio

Selvitysosa:Rikosseuraamuslaitoksen vaikuttavuustavoitteena on vähentää rangaistusta suorittavien riskiä syyllistyä uusiin rikoksiin. Tavoitteena on lisätä rangaistusta suorittavien valmiuksia rikoksettomaan elämäntapaan ja sijoittumista yhteiskuntaan tukeutuen yhteiskunnan yleisiin palvelujärjestelmiin sekä estää rikosten tekeminen vankeusaikana. Rangaistusten täytäntöönpano ja tutkintavankeuden toimeenpano toteutetaan turvallisesti. Tavoitteena on oikeusturvan ja yhdenvertaisten käytäntöjen varmistaminen sekä suunnitelmallisen ja asteittaisen vapauttamisen lisääminen.

Vuonna 2022 vankeja oli keskimäärin 3 052. Vuosina 2023 ja 2024 vankiluvun ennakoidaan nousevan hitaasti mm. seksuaalirikosten rangaistusten kovenemisen ja vuonna 2021 tehdyn sakkomuuntorangaistusmuutoksen myötä. Myös yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden määrä on noussut. Osin kyseessä on koronapandemian aiheuttamasta vaikeudesta seuraamusten täytäntöönpanossa ja osin tosiasiallisesta asiakasmäärien kasvusta. Yhdyskuntaseuraamuksia suorittavien määrän ennakoidaan nousevan edelleen tulevina vuosina.

Toiminnan laajuus

  2022
toteutuma
2023
arvio
2024
arvio
       
Vankeja keskimäärin 3 052 3 100 3 130
Vapaudesta vankilaan tulleet 5 970 6 100 6 150
Yhdyskuntaseuraamuksia täytäntöönpanossa keskimäärin 3 502 3 650 3 700
Täytäntöönpantaviksi tulleet yhdyskuntaseuraamukset 3 813 3 900 4 000
Seuraamuksiin liittyvät pyydetyt asiantuntijalausunnot 6 905 7 150 7 250

Vaikka tavoitteena on vähentää vapautumista suoraan suljetuista vankiloista muun muassa avolaitokseen sijoittamisen ja valvotun koevapauden avulla, hallitus tulee selvittämään avolaitokseen sijoittamisen edellytyksiä siten, että sijoituspäätöstä tehdessä kiinnitetään entistä enemmän huomiota tuomion perusteena olevan rikoksen laatuun ja vangin vaarallisuuteen. Vakavaan väkivaltaan syyllistyneiden kohdalla arvioidaan uusimisriski ennen vapautumista ja samalla suunnitellaan riittävät tukitoimet ehdonalaiseen vapauteen.

Hallitusohjelman mukaisesti vuonna 2024 mahdollistetaan tutkintavangin sijoittaminen varmuusosastolle. Ehdonalaista vapautumista koskevia säännöksiä on tarkoitus muuttaa siten, että henkilö voi olla ensikertalainen vain kerran.

Vankien toimintoihin osallistumista ja sellin ulkopuolella viettämää aikaa sekä henkilökunnan ja rangaistusta suorittavien välistä vuorovaikutusta lisätään. Laajennetaan ja vakiinnutetaan sosiaalihuolto-, mielenterveys-, päihde- sekä työvoima- ja koulutuspalvelujen kanssa tehtävä yhteistyö jo seuraamuksen aloitusvaiheessa viranomaispalvelujen yhteensovittamiseksi. Ehkäistään päihteiden salakuljettamista ja käyttöä vankilassa. Nykyisiä resursseja kohdistetaan päihderiippuvuudesta toipumiseen tähtäävään päihdehoitoon. Lisätään sakko- ja lyhytaikaisvankien ulkopuolista päihderiippuvuudesta toipumiseen tähtäävää päihdehoitoa.

Kehitetään väkivalta- ja seksuaalirikollisuuden ehkäisy- ja katkaisupalveluja ja rikokseen syyllistyneiden moniammatillista kuntoutusta vankeuden täytäntöönpanon aikana. Huomioidaan vankilan toiminnassa eri asiakasryhmien, kuten naisten ja nuorten, erilaiset tarpeet. Huolehditaan rangaistusajan jälkeisistä palvelujatkumoista. Seurataan hoito- ja kuntoutusohjelmien vaikuttavuutta.

Lisätään yhteistyötä oppilaitosten kanssa, jotta rikosseuraamusasiakkaat voivat suorittaa opintoja seuraamuksen aikana. Yhteistyötä Vankiterveydenhuollon kanssa tehdään vankien mielenterveyden hoitojatkumoiden turvaamisessa, väkivallan riskiarvioinnissa sekä työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa ja työkyvyn tuen palveluihin ohjaamisessa.

Rikosseuraamuslaitoksen henkilöstömäärää lisätään toimintakyvyn turvaamiseksi. Käynnistetään vankilaverkoston uudistaminen turvallisen ja kustannustehokkaan rangaistusten täytäntöönpanon toteuttamiseksi. Huolehditaan siitä, että vankila­verkosto on riittävän laaja; että yksiköt ovat sijainnin, valvonnan ja henkilöstön saatavuuden kannalta mahdollisimman tarkoituksenmukaisia ja että vankipaikkojen ja varmuusosastojen määrä vastaa tarvetta. Seurataan Rikosseuraamuslaitoksen organisaatiouudistuksen ensimmäisen vaiheen tavoitteiden toteutumista ja aloitetaan rikosseuraamuskeskusten organisaation ja johtamisen uudistaminen. Etsitään keinoja, joilla Rikosseuraamuslaitoksen vetovoimaa työnantajana parannetaan. Vuonna 2022 käyttöönotettua asiakastietojärjestelmää (Roti) jatkokehitetään.

01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 284 042 000 euroa.

Määrärahasta saa käyttää myös Rikosseuraamuslaitoksen toiminnallisista tarpeista aiheutuvien henkilökunnan asuntojen vuokraosuuksien alentamiseen enintään 2 000 000 euroa.

Määrärahasta on varattu myös 2 900 000 euroa siirtomenojen maksamiseen vangeille vankeuslain (767/2005) 7 luvun 5 §:n ja 9 luvun 6 §:n mukaisesti.

Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut vuodelle 2024 alustavasti seuraavat tavoitteet:

Tunnuslukutaulukko

  2022
toteutuma
2023
arvio
2024
tavoite
       
Toiminnalliset tavoitteet      
Laitosturvallisuusindeksi1) 97 105 100
Vankeusvangeista avolaitoksissa keskimäärin päivässä, % 42 44 46
— Naiset 49 50 51
— Miehet 41 43 45
Rangaistusta suorittavien vankien toimintoihin osallistuminen, tuntia viikossa (tavoite 35 h yhteensä) 15,8 16 16,5
Valvotun koevapauden kautta vapautuneet, % vapautuneista 23 20 25
— Naiset 31 28 32
— Miehet 22 19 23
Tuottavuus      
Vangit, keskimäärin päivässä/htv 1,3 1,3 1,2
Henkilöitä yhdyskuntaseuraamuksissa, keskimäärin päivässä/htv 12,2 12,5 12,2
Taloudellisuus      
Toimintamenot (netto)/vanki 75 580 77 600 81 980
Toimintamenot (netto)/yhdyskuntaseuraamusasiakas 5 130 5 170 5 250

1) Vuosien 2011—2014 keskiarvo muodostaa indeksin arvon 100. Indeksin noustessa turvallisuustaso laskee.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 253 421 250 900 289 542
Bruttotulot 6 752 5 500 5 500
Nettomenot 246 669 245 400 284 042
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 26 567    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 20 223    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 2 519 3 000 2 740
— muut tuotot 730 600 800
Tuotot yhteensä 3 249 3 600 3 540
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 8 146 9 270 8 700
— osuus yhteiskustannuksista 8 427 8 220 8 500
Kustannukset yhteensä 16 573 17 490 17 200
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -13 324 -13 890 -13 660
Kustannusvastaavuus, % 20 21 21

Määrärahan käytöstä arvioidaan kulutusmenojen osuudeksi 281 142 000 euroa ja siirtomenojen osuudeksi 2 900 000 euroa.

Määrärahasta käytetään arviolta 300 000 euroa tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hallinnonalan virastojen hallinnollisten asioiden asiankäsittelyjärjestelmän uudistaminen (siirto momentilta 25.01.21) 63
Henkilöstövoimavarasiirto (siirto momentilta 25.30.01) 14
Hoitotakuun tiukentuminen 500
Lähestymiskiellon tehostaminen 334
Oikeudenhoidon resurssien varmistaminen (valtioneuvoston selonteko oikeudenhoidosta 2022) 3 600
Rikosasioiden käsittely 2 080
Rikosasioiden käsittely (siirto momentille 33.01.06) -150
Rikosseuraamusalan tutkintokoulutuksen opiskelijamäärien nostaminen 1 000
Seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus 4 153
Tupakoinnin kielto suljettujen vankiloiden sisätiloissa 1 104
Valtionavustukset yleisten kirjastojen toimintaan (siirto momentille 29.80.30) -200
Valtorin laskutuksen muutos -70
Valtorin tuotteistettujen palvelujen tietoturva 255
Vankilahankkeiden suunnittelu ja vankiloiden turvatekniikan päivittäminen 5 000
Vantaan vankilan lisärakennus 13 107
Palkkausten tarkistukset 7 852
Yhteensä 38 642

2024 talousarvio 284 042 000
2023 II lisätalousarvio 4 926 000
2023 I lisätalousarvio 300 000
2023 talousarvio 245 400 000
2022 tilinpäätös 240 325 000

74. Avolaitostyöt (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 4 700 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) enintään 1 700 000 euroa avolaitostöihin kunnan, seurakunnan tai yleishyödyllisen yhteisön työkohteissa

2) valtion, kunnan, seurakunnan ja yleishyödyllisten yhteisöjen omistuksessa olevien rakennusten ja ympäristöjen rakentamis-, korjaus- ja hoitotöihin sekä kansallisomaisuuden ylläpitämiseen

3) maanrakennustöihin

4) momentin kolmen vuoden käyttöaikana enintään 15 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.

Selvitysosa:Kunnan, seurakunnan tai yleishyödyllisen yhteisön työkohteet ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita tai niihin voidaan liittää kuntouttavaa toimintaa, jonka kustannuksiin asianomainen yhteisö osallistuu. Työkohteissa tehtävää työtä voidaan myös opinnollistaa. Määrärahaa voi käyttää erityisesti pitkäaikaishankkeissa myös avolaitostyönä toteutettavien rakentamisprojektien edellytysten luomiseksi vaadittavien tarpeellisten tukitoimintojen menoihin, kuten vankien asuintilojen kunnostamiseen. Työkohteet ovat mm. Suomenlinnan hoitokunnan, Metsähallituksen, Museoviraston, Senaatti-kiinteistöjen sekä kuntien kohteissa. Tavoitteena on työllistää avolaitosvankeja.


2024 talousarvio 4 700 000
2023 talousarvio 4 700 000
2022 tilinpäätös 4 700 000