Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ministeriö ja hallinto
         30. Syyttäjät
         50. Vaalimenot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

01. Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 110 012 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Ulosottolaitoksen ja konkurssiasiamiehen toimiston toimintamenojen maksamiseen.

Nettobudjetoinnissa ei oteta tuloina huomioon ulosottomaksuista annetun lain (34/1995) ja ulosottomaksuista annetun asetuksen (35/1995) mukaisia tuloja, ulosottokaaren (705/2007) mukaisia valtiolle tilitettäviä vähäisiä ulosottovaroja eikä konkurssilain (120/2004) mukaan valtiolle tilitettäviä velkojien menettämiä jako-osuuksia.

Selvitysosa:Ulosottoon arvioidaan saapuvan vireille 3,1 milj. asiaa (2,8 milj. asiaa v. 2022). Keskimääräisen käsittelyajan arvioidaan olevan 8,5 kuukautta (9,3 kuukautta v. 2022). Ulosoton perintätuloksen arvioidaan olevan 1 180 milj. euroa (1 264 milj. euroa v. 2022). Ulosotossa arvioidaan käsiteltävän 575 000 velallisen asioita (569 613 velallista v. 2022).

Määräaikaisella lailla voimassa oleva korotettu ulosoton suojaosuus säilytetään nykyisellä tasollaan myös vuoden 2023 jälkeen.

Konkurssien määrän arvioidaan kasvavan edelleen vuosina 2023—2024 verrattuna vuoteen 2022, jolloin hakemusten määrä kasvoi 7,4 % ja aloitettujen konkurssimenettelyjen määrä 12,5 %. Konkurssiasiamiehen valvonnassa oli 31.12.2022 yhteensä 3 234 vireillä olevaa konkurssimenettelyä, joista 533 oli julkisselvityksessä. Yrityssaneeraushakemusten ja aloitettujen saneerausmenettelyjen määrien arvioidaan myös kasvavan vuosina 2023—2024 verrattuna vuoteen 2022, jolloin hakemusten määrä kasvoi 2,4 % ja aloitettujen saneerausmenettelyjen määrä väheni 5,4 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen oikeusministeriö on asettanut Ulosottolaitoksen ja konkurssiasiamiehen toimiston toiminnalle vuodelle 2024 alustavasti seuraavat tavoitteet:

Tunnuslukutaulukko

  2022
toteutuma
2023
arvio
2024
tavoite/arvio
       
Käsitellyt asiat (1 000 kpl) 2 884 3 200 3 100
Peritty (milj. euroa) 1 264 1 200 1 200
Perittyjen ja varattomien rahasaamisten suhde      
Asiamääristä, % 42 42 44
Rahamääristä, % 39 38 38
Keskimääräinen käsittelyaika, kk 9,3 9,0 8,5
Taloudellisuus (euroa/käsitelty asia) 37 36 37
Tuottavuus (käsitellyt asiat/htv) 2 526 2 803 2 654
Erityistäytäntöönpanosta tilitetty suoraan velkojille (milj. euroa) 33 25 25
Erityistäytäntöönpanon selvitettäväksi ottamat velalliset 256 300 300
Ratkaistujen ulosottokantelujen määrä 74 60 60
Ulosottokantelujen käsittelyaika, kk 6,7 6,0 6,0
Konkurssipesien erityistarkastuksia ja hallinnon tarkastuksia 65 90 100
Aloitetaan konkurssipesien julkisselvityksiä 26 50 60

Ulosottomaksutuloina arvioidaan momentille 12.25.20 kertyvän 82 milj. euroa. Ulosottomaksutulojen määrä vastaa noin 74 % Ulosottolaitoksen kokonaismenoista.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 109 758 109 443 110 342
Bruttotulot 297 250 330
Nettomenot 109 461 109 193 110 012
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 27 011    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 26 501    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hallinnonalan virastojen hallinnollisten asioiden asiankäsittelyjärjestelmän uudistaminen (siirto momentilta 25.01.21) 41
Harmaan talouden torjunta (HO 2019) -30
Pakotetoimien lisääntyminen -1 106
Ulosottokaaren vapaakuukausisäännösten muuttaminen 325
Ulosottokaaren vapaakuukausisäännösten muuttaminen (siirto momentille 25.01.01) -244
URA ICT tuottavuushyötyä vastaava määrärahavähennys -3 000
Valtorin laskutuksen muutos -39
Valtorin tuotteistettujen palvelujen tietoturva 143
Palkkausten tarkistukset 4 729
Yhteensä 819

2024 talousarvio 110 012 000
2023 II lisätalousarvio 2 939 000
2023 talousarvio 109 193 000
2022 tilinpäätös 108 951 000