Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ministeriö ja hallinto
         30. Syyttäjät
         50. Vaalimenot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvontaPDF-versio

Selvitysosa:Oikeusministeriö asettaa Ulosottolaitokselle seuraavat yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet ja toiminnalliset tulostavoitteet sekä niiden toteuttamiseksi keskeisimmät toimenpiteet vuodelle 2024:

  • — Korkealaatuinen oikeusturva on kaikkien saatavilla. Oikeusturva paranee, kun toimintaa uudistetaan laatuhankkeesta saatujen tulosten pohjalta. Johtamisella ja esihenkilötyöllä varmistutaan toiminnan tasalaatuisuudesta ja yhtenäisistä työmenetelmistä. Kansainväliset pakotteet pannaan täytäntöön tehokkaasti.
  • — Palvelut ovat asiakaslähtöisiä. Sähköistä asiointia ja palveluja kehitetään seurannan kautta tulleet asiakaspalautteet huomioiden.
  • — Yhteiskunnassa on hyvä maksumoraali ja luottoyhteiskunta on toimiva. Huolehditaan perinnän tuloksellisuuden säilymisestä ja etupainotteisuudesta. Johtamisessa ja oman työn valvonnassa hyödynnetään tilastointia ja raportointia. Toiminnan laatu ja tuloksellisuus varmistetaan suunnitelmallisella esihenkilötyöllä.
  • — Taloudellisten väärinkäytösten tekemis- ja hyötymismahdollisuudet ovat vähentyneet ja rikosvastuu toteutuu oikeudenmukaisesti. Ulosottoa välttelevät velalliset tunnistetaan ja heidän asiansa tutkitaan laadukkaasti. Yritysvelallisten perintää tehostetaan johtamisella ja ammattitaitoa syventävällä erikoistumisella.
  • — Ylivelkatilanteiden ennaltaehkäisy ja niiden aiheuttamien haittojen vähentäminen. Ennakoivaa talousneuvontaa suunnitellaan ja toteutetaan moniviranomaisyhteistyönä talous- ja velkaneuvonnan kanssa. Työtä kohdennetaan lapsiin ja nuoriin sekä sidosryhmäammattilaisiin, jotka työskentelevät työttömien tai työttömyysuhan alaisten henkilöiden kanssa.

Organisaatiorakenne mahdollistaa tehokkaan toiminnan. Ulosottolaitoksen käytäntöjä ja toimintakulttuuria yhtenäistetään. Työmenetelmiä yhtenäistetään ohjeistuksella ja tietojärjestelmäkoulutuksella.

Käsittelyketjut ja -menettelyt määräytyvät asian laadun ja vaativuuden mukaan. Vaativaa perintää tehostetaan laajassa täytäntöönpanossa, ja erityistäytäntöönpanon tutkinnan keinoja edellyttävät velalliset tunnistetaan ja ohjataan käsiteltäväksi erityistäytäntöönpanon toimintayksikköön. Ulosottolaitos kehittää myös analytiikkaa toiminnan tueksi. Perustäytäntöönpanossa asioiden käsittely tehostuu työntekoa tukevalla tietojärjestelmän uudistamisella.

Konkurssiasiamiehen toimisto toteuttaa konkurssien ja yrityssaneerausten asianhallintajärjestelmän (Kosti) kokonaisuudistusta yhteistyössä Oikeusrekisterikeskuksen ja valitun toimittajayhtiön kanssa. Uudistuksen tavoitteena on tehostaa valvontatyötä ja yhteydenpitoa asianosaisten kanssa. Uudistetun järjestelmän perusversio pyritään saamaan tuotantoon vuonna 2023, minkä jälkeen jatketaan sen kehittämistä vuosina 2023—2024. Velallisen toiminnan erityistarkastuksia ja julkisselvityksiä kohdennetaan erityisesti tapauksiin, joissa talousrikosepäilyt liittyvät laajoihin ja monimutkaisiin yrityskokonaisuuksiin. Hyvän pesänhoitotavan kehittäminen turvaa menettelyn asianosaisten oikeuksien toteutumista.

01. Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 110 012 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Ulosottolaitoksen ja konkurssiasiamiehen toimiston toimintamenojen maksamiseen.

Nettobudjetoinnissa ei oteta tuloina huomioon ulosottomaksuista annetun lain (34/1995) ja ulosottomaksuista annetun asetuksen (35/1995) mukaisia tuloja, ulosottokaaren (705/2007) mukaisia valtiolle tilitettäviä vähäisiä ulosottovaroja eikä konkurssilain (120/2004) mukaan valtiolle tilitettäviä velkojien menettämiä jako-osuuksia.

Selvitysosa:Ulosottoon arvioidaan saapuvan vireille 3,1 milj. asiaa (2,8 milj. asiaa v. 2022). Keskimääräisen käsittelyajan arvioidaan olevan 8,5 kuukautta (9,3 kuukautta v. 2022). Ulosoton perintätuloksen arvioidaan olevan 1 180 milj. euroa (1 264 milj. euroa v. 2022). Ulosotossa arvioidaan käsiteltävän 575 000 velallisen asioita (569 613 velallista v. 2022).

Määräaikaisella lailla voimassa oleva korotettu ulosoton suojaosuus säilytetään nykyisellä tasollaan myös vuoden 2023 jälkeen.

Konkurssien määrän arvioidaan kasvavan edelleen vuosina 2023—2024 verrattuna vuoteen 2022, jolloin hakemusten määrä kasvoi 7,4 % ja aloitettujen konkurssimenettelyjen määrä 12,5 %. Konkurssiasiamiehen valvonnassa oli 31.12.2022 yhteensä 3 234 vireillä olevaa konkurssimenettelyä, joista 533 oli julkisselvityksessä. Yrityssaneeraushakemusten ja aloitettujen saneerausmenettelyjen määrien arvioidaan myös kasvavan vuosina 2023—2024 verrattuna vuoteen 2022, jolloin hakemusten määrä kasvoi 2,4 % ja aloitettujen saneerausmenettelyjen määrä väheni 5,4 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen oikeusministeriö on asettanut Ulosottolaitoksen ja konkurssiasiamiehen toimiston toiminnalle vuodelle 2024 alustavasti seuraavat tavoitteet:

Tunnuslukutaulukko

  2022
toteutuma
2023
arvio
2024
tavoite/arvio
       
Käsitellyt asiat (1 000 kpl) 2 884 3 200 3 100
Peritty (milj. euroa) 1 264 1 200 1 200
Perittyjen ja varattomien rahasaamisten suhde      
Asiamääristä, % 42 42 44
Rahamääristä, % 39 38 38
Keskimääräinen käsittelyaika, kk 9,3 9,0 8,5
Taloudellisuus (euroa/käsitelty asia) 37 36 37
Tuottavuus (käsitellyt asiat/htv) 2 526 2 803 2 654
Erityistäytäntöönpanosta tilitetty suoraan velkojille (milj. euroa) 33 25 25
Erityistäytäntöönpanon selvitettäväksi ottamat velalliset 256 300 300
Ratkaistujen ulosottokantelujen määrä 74 60 60
Ulosottokantelujen käsittelyaika, kk 6,7 6,0 6,0
Konkurssipesien erityistarkastuksia ja hallinnon tarkastuksia 65 90 100
Aloitetaan konkurssipesien julkisselvityksiä 26 50 60

Ulosottomaksutuloina arvioidaan momentille 12.25.20 kertyvän 82 milj. euroa. Ulosottomaksutulojen määrä vastaa noin 74 % Ulosottolaitoksen kokonaismenoista.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 109 758 109 443 110 342
Bruttotulot 297 250 330
Nettomenot 109 461 109 193 110 012
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 27 011    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 26 501    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hallinnonalan virastojen hallinnollisten asioiden asiankäsittelyjärjestelmän uudistaminen (siirto momentilta 25.01.21) 41
Harmaan talouden torjunta (HO 2019) -30
Pakotetoimien lisääntyminen -1 106
Ulosottokaaren vapaakuukausisäännösten muuttaminen 325
Ulosottokaaren vapaakuukausisäännösten muuttaminen (siirto momentille 25.01.01) -244
URA ICT tuottavuushyötyä vastaava määrärahavähennys -3 000
Valtorin laskutuksen muutos -39
Valtorin tuotteistettujen palvelujen tietoturva 143
Palkkausten tarkistukset 4 729
Yhteensä 819

2024 talousarvio 110 012 000
2023 II lisätalousarvio 2 939 000
2023 talousarvio 109 193 000
2022 tilinpäätös 108 951 000

(95.) Ulosoton säilytettävänä olevien varojen korkomenot (arviomääräraha)

Selvitysosa:Momentti ja sen määräraha ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.


2023 II lisätalousarvio -260 000
2023 talousarvio 260 000
2022 tilinpäätös 172 345