Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ministeriö ja hallinto
         30. Syyttäjät
         50. Vaalimenot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 328 414 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös Tuomioistuinviraston menoihin.

Nettobudjetoinnissa ei oteta tuloina huomioon tuomioistuinmaksulain (1455/2015), oikeusministeriön asetuksen eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista vuosina 2022—2024 (1123/2021) ja oikeusministeriön asetuksen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista vuosina 2022—2024 (1121/2021) mukaisesti perittäviä maksuja eikä menoina näistä johtuvia poistoja.

Selvitysosa:Tuomioistuinvirasto tukee ja ohjaa tuomioistuinlaitosta siten, että tuomioistuinlaitoksen toiminta on vaikuttavaa ja oikeusturva toteutuu tehokkaasti.

Tuomioistuimet ratkaisevat niiden käsiteltäväksi tulleet asiat ja siten tuottavat oikeusturvaa. Tuomioistuinten toimintaa kuvaavat keskeiset indikaattorit on kuvattu oheisessa tunnuslukutaulukossa.

Tunnuslukutaulukko

  2022
toteutuma
2023
arvio
2024
arvio
       
Hovioikeudet      
Ratkaistut asiat, kpl 7 855 8 240 8 240
Keskimääräinen käsittelyaika, kk 6,5 6,5 6,5
Taloudellisuus (€/työmäärä) 2 225 1 858 1 858
Tuottavuus (työmäärä/htv) 41 43 43
       
Käräjäoikeudet      
Ratkaistut asiat yhteensä, kpl 504 220 540 000 540 000
— Rikosasiat 52 307 54 000 54 000
— Laajat riita-asiat 7 958 8 600 8 600
— Summaariset asiat 368 242 408 000 408 000
       
Keskimääräinen käsittelyaika, kk      
— Rikosasiat 6,0 6,0 6,0
— Laajat riita-asiat 10,1 10,0 10,0
— Summaariset asiat 2,3 2,6 2,6
— Velkajärjestelyasiat 5,4 5,8 5,8
Taloudellisuus (€/työmäärä) 797 750 750
Tuottavuus (työmäärä/htv) 95 100 100
       
Hallinto-oikeudet      
Ratkaistut asiat, kpl 18 259 19 189 19 189
Keskimääräinen käsittelyaika, kk 9,9 9,5 9,5
Taloudellisuus (€/työmäärä) 1 562 1 530 1 530
Tuottavuus (työmäärä/htv) 52 52 52
       
Vakuutusoikeus      
Ratkaistut asiat, kpl 3 361 3 900 4 000
Keskimääräinen käsittelyaika, kk 12,2 11,0 10,0
Taloudellisuus (€/ratkaistu asia) 2 658 2 100 2 000
Tuottavuus (ratkaistut asiat/htv) 29 37 40
       
Markkinaoikeus      
Ratkaistut asiat, kpl 474 580 600
Keskimääräinen käsittelyaika, kk 7,2 8,5 8,5
Taloudellisuus (€/ratkaistu asia) 7 380 6 000 6 000
Tuottavuus (ratkaistut asiat/htv) 12 15 15
       
Työtuomioistuin      
Ratkaistut asiat, kpl 94 100 100
Keskimääräinen käsittelyaika, kk 12,4 12,0 12,0
Taloudellisuus (€/ratkaistu asia) 12 379 10 500 10 500
Tuottavuus (ratkaistut asiat/htv) 10 11 11

Tuomioistuinten suoritteista tuomioistuinmaksulain (1455/2015), oikeusministeriön asetuksen eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista vuosina 2022—2024 (1123/2021) ja oikeusministeriön asetuksen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista vuosina 2022—2024 (1121/2021) mukaisesti perittävinä maksuina arvioidaan kertyvän 43,7 milj. euroa momentille 12.25.10.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 292 164 297 312 329 214
Bruttotulot 836 700 800
Nettomenot 291 328 296 612 328 414
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 32 707    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 32 101    

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Yleiset tuomioistuimet 219 000
Hallintotuomioistuimet 65 000
Tuomioistuinvirasto 8 000
Tietohallinto- ja muut menot 36 414
Yhteensä 328 414

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
HAIPA-järjestelmän kehittäminen (siirto momentille 25.10.02) -2 000
Hallinnonalan virastojen hallinnollisten asioiden asiankäsittelyjärjestelmän uudistaminen (siirto momentilta 25.01.21) 100
Henkilöstövoimavarasiirto (siirto momentille 25.01.01) -29
Kuopion oikeustalon liitännäiskustannukset -860
Lapsiin kohdistuvien rikosten kiireellinen käsittely 980
Lähestymiskiellon tehostaminen 482
Mielenterveyslain muuttaminen (BudjL) 666
Oikeudenhoidon resurssien varmistaminen (valtioneuvoston selonteko oikeudenhoidosta 2022) 19 200
Rikosasioiden käsittely 790
Sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteri (siirto momentilta 33.01.01) 20
Turvapaikanhakijoiden oikeusturva 204
Valtorin laskutuksen muutos -114
Valtorin tuotteistettujen palvelujen tietoturva 418
Palkkausten tarkistukset 11 945
Yhteensä 31 802

2024 talousarvio 328 414 000
2023 II lisätalousarvio 7 595 000
2023 I lisätalousarvio 625 000
2023 talousarvio 296 612 000
2022 tilinpäätös 290 722 000