Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ministeriö ja hallinto
         30. Syyttäjät
         50. Vaalimenot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

02. Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 15 320 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa ei oteta tuloina huomioon tuomioistuinmaksulain (1455/2015), oikeusministeriön asetuksen eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista vuosina 2022—2024 (1123/2021) ja oikeusministeriön asetuksen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista vuosina 2022—2024 (1121/2021) mukaisesti perittäviä maksuja eikä menoina näistä johtuvia poistoja.

Selvitysosa:Korkein hallinto-oikeus on ylin tuomioistuin hallintoasioissa. Sen tehtävänä on osaltaan ylläpitää oikeusvaltion toimintaa takaamalla oikeusturva, varmistamalla hallinnon lainalaisuutta ja ohjaamalla oikeuskäytännön yhdenmukaisuutta. Se tutkii ja ratkaisee ylimpänä oikeusasteena alueellisten hallinto-oikeuksien ja markkinaoikeuden ratkaisuista tehdyt muutoksenhaut. Pääsäännön mukaan valittaminen korkeimpaan hallinto-oikeuteen edellyttää valituslupaa. Korkeimpaan hallinto-oikeuteen voi valittaa suoraan esimerkiksi valtioneuvoston yleisistunnon päätöksistä. Lisäksi korkein hallinto-oikeus käsittelee ja ratkaisee ylimääräisiä muutoksenhakuja ja voi myös tehdä esityksiä lainsäädäntöasioissa. Se valvoo hallintotuomioistuinten lainkäyttöä.

Saapuvista asioista suurimmat asiaryhmät ovat ulkomaalaisasiat sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoasiat, joiden lisäksi korkein hallinto-oikeus käsittelee mm. rakentamis- ja ympäristöasioita, verotusta, taloudellista toimintaa, kuten kilpailuasioita ja julkisia hankintoja sekä valtio-oikeus- ja yleishallintoasioita, kuten asiakirjajulkisuutta ja tietosuojaa.

Tunnuslukutaulukko

  2022
toteutuma
2023
arvio
2024
arvio
       
Ratkaistut asiat, kpl 3 757 4 000 4 000
— Annetut asiaratkaisut, säännönmukainen muutoksenhaku 524 550 550
— Julkaistut ratkaisut (vuosikirjapäätökset) 150 120 120
Keskimääräinen käsittelyaika (kk)      
— Kaikki asiat 7,2 7,0 7,0
— Valituslupa-asiat 6,9 5,0 5,0
— Asiaratkaisut 12,1 12,0 12,0
Ulkomaalaisasiat, erikseen eriteltyinä      
— Ratkaistut asiat (kpl) 1 586 1 500 1 200
— Keskimääräinen käsittelyaika (kk) 7,2 6,0 6,0
Toiminnallinen tehokkuus      
— taloudellisuus (€/ratkaistu asia) 3 129 2 957 3 790
— tuottavuus (ratkaistut asiat/htv) 33 34 32

Korkeimman hallinto-oikeuden suoritteista tuomioistuinmaksulain (1455/2015), oikeusministeriön asetuksen eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista vuosina 2022—2024 (1123/2021) ja oikeusministeriön asetuksen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista vuosina 2022—2024 (1121/2021) mukaisesti perittävinä maksuina arvioidaan kertyvän 700 000 euroa momentille 12.25.10.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 12 597 11 840 15 332
Bruttotulot 14 12 12
Nettomenot 12 583 11 828 15 320
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 5 229    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 6 852    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
HAIPA-järjestelmän kehittäminen (siirto momentilta 25.10.03) 2 000
Hallinnonalan virastojen hallinnollisten asioiden asiankäsittelyjärjestelmän uudistaminen (siirto momentilta 25.01.21) 3
Turvapaikanhakijoiden oikeusturva 903
Valtorin laskutuksen muutos -4
Valtorin tuotteistettujen palvelujen tietoturva 16
Palkkausten tarkistukset 574
Yhteensä 3 492

2024 talousarvio 15 320 000
2023 II lisätalousarvio 359 000
2023 talousarvio 11 828 000
2022 tilinpäätös 14 206 000