Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ministeriö ja hallinto
         30. Syyttäjät
         50. Vaalimenot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

01. Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 9 789 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa ei oteta tuloina huomioon tuomioistuinmaksulain (1455/2015), oikeusministeriön asetuksen eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista vuosina 2022—2024 (1123/2021) ja oikeusministeriön asetuksen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista vuosina 2022—2024 (1121/2021) mukaisesti perittäviä maksuja eikä menoina näistä johtuvia poistoja.

Korkeimpaan oikeuteen perustetaan oikeusneuvoksen virka 1.1.2024 lukien.

Selvitysosa:Korkein oikeus on ylin tuomioistuin riita- ja rikosasioissa. Sen tehtävänä on valituslupajärjestelmän pohjalta yksittäisiä valitusasioita tutkimalla ja ratkaisemalla antaa oikeuskäytäntöä ohjaavia ja yhtenäistäviä ennakkopäätöksiä lain tulkinnasta ja soveltamisesta. Lisäksi korkein oikeus käsittelee ja ratkaisee ylimääräistä muutoksenhakua koskevia asioita sekä antaa tasavallan presidentille lausuntoja armahdusasioissa ja Ahvenanmaan itsehallintoa koskevissa asioissa. Korkein oikeus valvoo alempien tuomioistuinten lainkäyttöä.

Tunnuslukutaulukko

  2022
toteutuma
2023
arvio
2024
arvio
       
Ratkaistut asiat, kpl 1 917 1 950 1 950
— annetut asiaratkaisut valitusasioissa 104 115 115
— julkaistut ratkaisut 81 90 90
Keskimääräinen käsittelyaika (kk)      
— kaikki asiat 5,3 5,5 5,3
— valituslupa-asiat 4,4 4,5 4,4
— asiaratkaisut 16,5 17,5 16,5
Toiminnallinen tehokkuus      
— taloudellisuus (€/asia) 4 555 4 707 4 971
— tuottavuus (asia/htv) 26,0 26,4 26,4

Korkeimman oikeuden suoritteista tuomioistuinmaksulain (1455/2015), oikeusministeriön asetuksen eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista vuosina 2022—2024 (1123/2021) ja oikeusministeriön asetuksen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista vuosina 2022—2024 (1121/2021) mukaisesti perittävinä maksuina arvioidaan kertyvän 350 000 euroa momentille 12.25.10.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 9 100 9 185 9 797
Bruttotulot 8 7 8
Nettomenot 9 092 9 178 9 789
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 818    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 797    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hallinnonalan virastojen hallinnollisten asioiden asiankäsittelyjärjestelmän uudistaminen (siirto momentilta 25.01.21) 2
Oikeudenhoidon resurssien varmistaminen (valtioneuvoston selonteko oikeudenhoidosta 2022) 200
Valtorin laskutuksen muutos -3
Valtorin tuotteistettujen palvelujen tietoturva 10
Palkkausten tarkistukset 402
Yhteensä 611

2024 talousarvio 9 789 000
2023 II lisätalousarvio 251 000
2023 talousarvio 9 178 000
2022 tilinpäätös 9 071 000