Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ministeriö ja hallinto
         30. Syyttäjät
         50. Vaalimenot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

10. (25.10, osa) TuomioistuimetPDF-versio

Selvitysosa:Tuomioistuinten hyvä ja tehokas toiminta on edellytys perus- ja ihmisoikeusvaatimusten mukaisen oikeusturvan toteutumiselle sekä oikeusvarmuudelle, jota vaaditaan niin talouselämässä kuin henkilöiden keskinäisten suhteiden järjestämisessä. Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden säilyttäminen sekä ristiriitojen selvittäminen tasapuolisin menettelyin ennalta asetettujen yleisten sääntöjen pohjalta edellyttävät hyvin toimivaa oikeusjärjestelmää. Riippumattoman tuomioistuinlaitoksen tulee turvata, että jokainen voi yhteiskunnassa luottaa oikeuksiensa toteutumiseen. Hallitusohjelman mukaisesti uudistetaan riita-, rikos- ja hakemusprosesseja, minkä tavoitteena on nopeuttaa ja sujuvoittaa prosesseja samalla huomioiden oikeusturva ja perusoikeudet. Lisäksi selvitetään keinoja kehittää tuomioistuinsovittelua ja lisätä vaihtoehtoisten riidanratkaisumenettelyjen käyttöä.

Tuomioistuinlaitoksen vaikuttavuustavoite on, että tuomioistuimissa käsiteltävät asiat ratkaistaan joutuisasti, laadukkaasti ja kohtuullisin kustannuksin. Toiminnan kehittäminen ylläpitää laatua sekä edistää ratkaisutoiminnan joutuisuutta ja taloudellisuutta. Tuomioistuinten toimintatapoja kehitetään, jotta ne ovat mahdollisimman tehokkaita ja vastaavat parhaita käytäntöjä. Tavoitteena on myös, että oikeusturva toteutuu yhtäläisesti koko maassa. Perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat asioiden käsittelyssä ja ratkaisemisessa.

Yleiset tuomioistuimet huolehtivat osaltaan rikosvastuun toteuttamisesta. Ne vastaavat myös oikeussuojan antamisesta yksityishenkilöille, yrityksille ja muille yhteisöille niiden keskinäisissä suhteissa sekä myös suhteissa julkisyhteisöihin silloin, kun kysymys ei ole hallintolainkäyttöasioista. Hallintotuomioistuinten ratkaisut ohjaavat julkisen vallankäytön lainmukaisuutta ja antavat oikeussuojaa yksityishenkilöille, yrityksille ja muille yhteisöille suhteessa julkiseen valtaan. Hallintotuomioistuinten ratkaisuilla ja käsittelyajoilla voi olla vaikutuksia yhteiskunnan toimintaan ja kilpailukykyyn laajastikin.

Tuomioistuinlaitoksen merkitys ja toiminta on yhteiskunnassa tunnettua ja tuomioistuinlaitokseen luotetaan. Oikeusasteiden roolien ja tehtävien tulee olla selkeitä. Oikeudenkäynnin painopisteen tulee olla ensimmäisessä asteessa. Laadukkaasti toimiva ensimmäinen oikeusaste lisää luottamusta ja vähentää tarvetta muutoksenhakuun. Ylimpien oikeusasteiden toiminta painottuu ennakkoratkaisujen antamiseen.

Luvun nimike on muutettu.

01. Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 9 789 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa ei oteta tuloina huomioon tuomioistuinmaksulain (1455/2015), oikeusministeriön asetuksen eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista vuosina 2022—2024 (1123/2021) ja oikeusministeriön asetuksen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista vuosina 2022—2024 (1121/2021) mukaisesti perittäviä maksuja eikä menoina näistä johtuvia poistoja.

Korkeimpaan oikeuteen perustetaan oikeusneuvoksen virka 1.1.2024 lukien.

Selvitysosa:Korkein oikeus on ylin tuomioistuin riita- ja rikosasioissa. Sen tehtävänä on valituslupajärjestelmän pohjalta yksittäisiä valitusasioita tutkimalla ja ratkaisemalla antaa oikeuskäytäntöä ohjaavia ja yhtenäistäviä ennakkopäätöksiä lain tulkinnasta ja soveltamisesta. Lisäksi korkein oikeus käsittelee ja ratkaisee ylimääräistä muutoksenhakua koskevia asioita sekä antaa tasavallan presidentille lausuntoja armahdusasioissa ja Ahvenanmaan itsehallintoa koskevissa asioissa. Korkein oikeus valvoo alempien tuomioistuinten lainkäyttöä.

Tunnuslukutaulukko

  2022
toteutuma
2023
arvio
2024
arvio
       
Ratkaistut asiat, kpl 1 917 1 950 1 950
— annetut asiaratkaisut valitusasioissa 104 115 115
— julkaistut ratkaisut 81 90 90
Keskimääräinen käsittelyaika (kk)      
— kaikki asiat 5,3 5,5 5,3
— valituslupa-asiat 4,4 4,5 4,4
— asiaratkaisut 16,5 17,5 16,5
Toiminnallinen tehokkuus      
— taloudellisuus (€/asia) 4 555 4 707 4 971
— tuottavuus (asia/htv) 26,0 26,4 26,4

Korkeimman oikeuden suoritteista tuomioistuinmaksulain (1455/2015), oikeusministeriön asetuksen eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista vuosina 2022—2024 (1123/2021) ja oikeusministeriön asetuksen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista vuosina 2022—2024 (1121/2021) mukaisesti perittävinä maksuina arvioidaan kertyvän 350 000 euroa momentille 12.25.10.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 9 100 9 185 9 797
Bruttotulot 8 7 8
Nettomenot 9 092 9 178 9 789
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 818    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 797    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hallinnonalan virastojen hallinnollisten asioiden asiankäsittelyjärjestelmän uudistaminen (siirto momentilta 25.01.21) 2
Oikeudenhoidon resurssien varmistaminen (valtioneuvoston selonteko oikeudenhoidosta 2022) 200
Valtorin laskutuksen muutos -3
Valtorin tuotteistettujen palvelujen tietoturva 10
Palkkausten tarkistukset 402
Yhteensä 611

2024 talousarvio 9 789 000
2023 II lisätalousarvio 251 000
2023 talousarvio 9 178 000
2022 tilinpäätös 9 071 000

02. Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 15 320 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa ei oteta tuloina huomioon tuomioistuinmaksulain (1455/2015), oikeusministeriön asetuksen eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista vuosina 2022—2024 (1123/2021) ja oikeusministeriön asetuksen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista vuosina 2022—2024 (1121/2021) mukaisesti perittäviä maksuja eikä menoina näistä johtuvia poistoja.

Selvitysosa:Korkein hallinto-oikeus on ylin tuomioistuin hallintoasioissa. Sen tehtävänä on osaltaan ylläpitää oikeusvaltion toimintaa takaamalla oikeusturva, varmistamalla hallinnon lainalaisuutta ja ohjaamalla oikeuskäytännön yhdenmukaisuutta. Se tutkii ja ratkaisee ylimpänä oikeusasteena alueellisten hallinto-oikeuksien ja markkinaoikeuden ratkaisuista tehdyt muutoksenhaut. Pääsäännön mukaan valittaminen korkeimpaan hallinto-oikeuteen edellyttää valituslupaa. Korkeimpaan hallinto-oikeuteen voi valittaa suoraan esimerkiksi valtioneuvoston yleisistunnon päätöksistä. Lisäksi korkein hallinto-oikeus käsittelee ja ratkaisee ylimääräisiä muutoksenhakuja ja voi myös tehdä esityksiä lainsäädäntöasioissa. Se valvoo hallintotuomioistuinten lainkäyttöä.

Saapuvista asioista suurimmat asiaryhmät ovat ulkomaalaisasiat sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoasiat, joiden lisäksi korkein hallinto-oikeus käsittelee mm. rakentamis- ja ympäristöasioita, verotusta, taloudellista toimintaa, kuten kilpailuasioita ja julkisia hankintoja sekä valtio-oikeus- ja yleishallintoasioita, kuten asiakirjajulkisuutta ja tietosuojaa.

Tunnuslukutaulukko

  2022
toteutuma
2023
arvio
2024
arvio
       
Ratkaistut asiat, kpl 3 757 4 000 4 000
— Annetut asiaratkaisut, säännönmukainen muutoksenhaku 524 550 550
— Julkaistut ratkaisut (vuosikirjapäätökset) 150 120 120
Keskimääräinen käsittelyaika (kk)      
— Kaikki asiat 7,2 7,0 7,0
— Valituslupa-asiat 6,9 5,0 5,0
— Asiaratkaisut 12,1 12,0 12,0
Ulkomaalaisasiat, erikseen eriteltyinä      
— Ratkaistut asiat (kpl) 1 586 1 500 1 200
— Keskimääräinen käsittelyaika (kk) 7,2 6,0 6,0
Toiminnallinen tehokkuus      
— taloudellisuus (€/ratkaistu asia) 3 129 2 957 3 790
— tuottavuus (ratkaistut asiat/htv) 33 34 32

Korkeimman hallinto-oikeuden suoritteista tuomioistuinmaksulain (1455/2015), oikeusministeriön asetuksen eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista vuosina 2022—2024 (1123/2021) ja oikeusministeriön asetuksen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista vuosina 2022—2024 (1121/2021) mukaisesti perittävinä maksuina arvioidaan kertyvän 700 000 euroa momentille 12.25.10.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 12 597 11 840 15 332
Bruttotulot 14 12 12
Nettomenot 12 583 11 828 15 320
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 5 229    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 6 852    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
HAIPA-järjestelmän kehittäminen (siirto momentilta 25.10.03) 2 000
Hallinnonalan virastojen hallinnollisten asioiden asiankäsittelyjärjestelmän uudistaminen (siirto momentilta 25.01.21) 3
Turvapaikanhakijoiden oikeusturva 903
Valtorin laskutuksen muutos -4
Valtorin tuotteistettujen palvelujen tietoturva 16
Palkkausten tarkistukset 574
Yhteensä 3 492

2024 talousarvio 15 320 000
2023 II lisätalousarvio 359 000
2023 talousarvio 11 828 000
2022 tilinpäätös 14 206 000

03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 328 414 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös Tuomioistuinviraston menoihin.

Nettobudjetoinnissa ei oteta tuloina huomioon tuomioistuinmaksulain (1455/2015), oikeusministeriön asetuksen eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista vuosina 2022—2024 (1123/2021) ja oikeusministeriön asetuksen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista vuosina 2022—2024 (1121/2021) mukaisesti perittäviä maksuja eikä menoina näistä johtuvia poistoja.

Selvitysosa:Tuomioistuinvirasto tukee ja ohjaa tuomioistuinlaitosta siten, että tuomioistuinlaitoksen toiminta on vaikuttavaa ja oikeusturva toteutuu tehokkaasti.

Tuomioistuimet ratkaisevat niiden käsiteltäväksi tulleet asiat ja siten tuottavat oikeusturvaa. Tuomioistuinten toimintaa kuvaavat keskeiset indikaattorit on kuvattu oheisessa tunnuslukutaulukossa.

Tunnuslukutaulukko

  2022
toteutuma
2023
arvio
2024
arvio
       
Hovioikeudet      
Ratkaistut asiat, kpl 7 855 8 240 8 240
Keskimääräinen käsittelyaika, kk 6,5 6,5 6,5
Taloudellisuus (€/työmäärä) 2 225 1 858 1 858
Tuottavuus (työmäärä/htv) 41 43 43
       
Käräjäoikeudet      
Ratkaistut asiat yhteensä, kpl 504 220 540 000 540 000
— Rikosasiat 52 307 54 000 54 000
— Laajat riita-asiat 7 958 8 600 8 600
— Summaariset asiat 368 242 408 000 408 000
       
Keskimääräinen käsittelyaika, kk      
— Rikosasiat 6,0 6,0 6,0
— Laajat riita-asiat 10,1 10,0 10,0
— Summaariset asiat 2,3 2,6 2,6
— Velkajärjestelyasiat 5,4 5,8 5,8
Taloudellisuus (€/työmäärä) 797 750 750
Tuottavuus (työmäärä/htv) 95 100 100
       
Hallinto-oikeudet      
Ratkaistut asiat, kpl 18 259 19 189 19 189
Keskimääräinen käsittelyaika, kk 9,9 9,5 9,5
Taloudellisuus (€/työmäärä) 1 562 1 530 1 530
Tuottavuus (työmäärä/htv) 52 52 52
       
Vakuutusoikeus      
Ratkaistut asiat, kpl 3 361 3 900 4 000
Keskimääräinen käsittelyaika, kk 12,2 11,0 10,0
Taloudellisuus (€/ratkaistu asia) 2 658 2 100 2 000
Tuottavuus (ratkaistut asiat/htv) 29 37 40
       
Markkinaoikeus      
Ratkaistut asiat, kpl 474 580 600
Keskimääräinen käsittelyaika, kk 7,2 8,5 8,5
Taloudellisuus (€/ratkaistu asia) 7 380 6 000 6 000
Tuottavuus (ratkaistut asiat/htv) 12 15 15
       
Työtuomioistuin      
Ratkaistut asiat, kpl 94 100 100
Keskimääräinen käsittelyaika, kk 12,4 12,0 12,0
Taloudellisuus (€/ratkaistu asia) 12 379 10 500 10 500
Tuottavuus (ratkaistut asiat/htv) 10 11 11

Tuomioistuinten suoritteista tuomioistuinmaksulain (1455/2015), oikeusministeriön asetuksen eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista vuosina 2022—2024 (1123/2021) ja oikeusministeriön asetuksen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista vuosina 2022—2024 (1121/2021) mukaisesti perittävinä maksuina arvioidaan kertyvän 43,7 milj. euroa momentille 12.25.10.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 292 164 297 312 329 214
Bruttotulot 836 700 800
Nettomenot 291 328 296 612 328 414
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 32 707    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 32 101    

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Yleiset tuomioistuimet 219 000
Hallintotuomioistuimet 65 000
Tuomioistuinvirasto 8 000
Tietohallinto- ja muut menot 36 414
Yhteensä 328 414

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
HAIPA-järjestelmän kehittäminen (siirto momentille 25.10.02) -2 000
Hallinnonalan virastojen hallinnollisten asioiden asiankäsittelyjärjestelmän uudistaminen (siirto momentilta 25.01.21) 100
Henkilöstövoimavarasiirto (siirto momentille 25.01.01) -29
Kuopion oikeustalon liitännäiskustannukset -860
Lapsiin kohdistuvien rikosten kiireellinen käsittely 980
Lähestymiskiellon tehostaminen 482
Mielenterveyslain muuttaminen (BudjL) 666
Oikeudenhoidon resurssien varmistaminen (valtioneuvoston selonteko oikeudenhoidosta 2022) 19 200
Rikosasioiden käsittely 790
Sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteri (siirto momentilta 33.01.01) 20
Turvapaikanhakijoiden oikeusturva 204
Valtorin laskutuksen muutos -114
Valtorin tuotteistettujen palvelujen tietoturva 418
Palkkausten tarkistukset 11 945
Yhteensä 31 802

2024 talousarvio 328 414 000
2023 II lisätalousarvio 7 595 000
2023 I lisätalousarvio 625 000
2023 talousarvio 296 612 000
2022 tilinpäätös 290 722 000

(04.) Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Selvitysosa:Momentti ehdotetaan siirrettäväksi momentiksi 25.15.01.(50.) Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha)

Selvitysosa:Momentti ehdotetaan siirrettäväksi momentiksi 25.15.50.