Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              (25.) Terveet tilat 2028
              29. Arvonlisäveromenot
         10. Omistajaohjaus
         30. Oikeuskanslerinvirasto
         90. Muut menot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

01. HallintoPDF-versio

01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 158 679 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös talousneuvostosta, ruotsinkielenlautakunnasta, arvonimilautakunnasta, lainsäädännön arviointineuvostosta tai muista vastaavista lautakunnista aiheutuviin kuluihin.

Valtuus

Valtioneuvoston kanslia oikeutetaan tekemään vuokrasopimus valtioneuvoston korttelit 1 ja 2 -hankkeen tiloista siten, että siitä aiheutuu menoja vuonna 2026 ja sen jälkeen enintään 1 300 000 000 euroa.

Selvitysosa:

Toiminnallinen tuloksellisuus

Valtioneuvoston kanslian yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuodelle 2024 on esitetty valtioneuvoston kanslian pääluokan 23 perusteluissa.

Määrärahasta käytetään arviolta 600 000 euroa tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 150 386 155 189 160 679
Bruttotulot 1 778 2 000 2 000
Nettomenot 148 608 153 189 158 679
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 14 689    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 11 269    

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Valtioneuvoston johtaminen ja politiikkavalmistelu 13 399
Valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteiset hallinto- ja palvelutehtävät 137 185
VN toimitilojen kokoaminen ja uudistaminen (Korttelit 1 ja 2 -hankkeen valmistelevat työt) 1 250
Leo Mechelin -hanke 200
Suomalaisten vaiheet Venäjällä vuoden 1917 lokakuun vallankumouksen jälkeen -tutkimushanke 400
Valtioneuvoston tilannekuvajärjestelmä (kyber) 1 100
Pilvipalveluiden perustan rakentaminen (Yhdessä-hanke) 1 705
Perustietotekniikan yhtenäistäminen (VNID ja PÄLKÄ) -hanke 3 440
Yhteensä 158 679

Toimintamenojen kohdentuminen (%)

  2022
toteutuma
2023
arvio
2024
tavoite
       
ICT-menot 29 27 27
Vuokramenot 26 26 27
Henkilöstömenot 28 27 29
Muut toimitila- ja turvallisuusmenot 9 12 9
Muut tukipalvelut 6 6 6
Johtaminen ja politiikkavalmistelu 2 2 2
Yhteensä 100 100 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Arkiston järjestämisen loppuun saattaminen (siirto momentilta 33.01.01) 70
Erityisavustajien ja johdon assistenttien määrän kasvu -77
Keskitetty komiteoiden tuki -300
Meritullinkatu 8 vuokrankorotus 187
Ministereiden, heidän valtiosihteereidensä ja erityisavustajiensa sihteereiden palkkamenot (siirto momentille 23.01.02) (HO 2023) -528
Nato-kustannusvaikutukset 1 456
Palkkausten tarkistukset (siirto momentille 23.01.02) -527
Perustietotekniikan yhtenäistäminen (VNID ja Pälkä) (v. 2023 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -3 790
Perustietotekniikan yhtenäistäminen (VNID ja Pälkä) (v. 2024 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 3 440
Säätytalon korjauksen suunnittelu, väistömuutot ja hankinnat 225
TEM arkistojen järjestäminen (siirto momentille 32.01.01) -158
Tutkimus- ja innovaationeuvosto 350
TUVE-puhelimien käyttökustannusten lisäys 165
UH-tietoturvaratkaisujen yhtenäistäminen valtioneuvostossa 730
Ulkomaanedustustojen tietoliikennekapasiteettien kasvatus 420
Valtioneuvoston tilannekuvajärjestelmä -900
Valtion vierastalon peruskorjaus ja vuokrankorotus -800
Valtorin hinnoittelumuutokset 612
Valtti-palveluiden hinnankorotukset 100
VN konesalin palvelinkapasiteetin elinkaaripäivitys 1 425
VN toimenpiteet kyberturvallisuusuhkiin varautumisessa -75
VN toimitilojen kokoaminen ja uudistaminen (Korttelit 1 ja 2 -hanke) 1 250
Yhdessä-hanke (v. 2023 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -2 335
Yhdessä-hanke (v. 2024 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 1 705
YJA-palvelumaksut (siirto momentilta 31.01.01) 36
YJA-ylläpitokustannukset (siirto momenteille 25.01.01, 26.01.01, 32.01.01 ja 33.01.01) -119
Palkkausten tarkistukset 2 945
Vuokrankorotuksen kompensaatio -17
Yhteensä 5 490

2024 talousarvio 158 679 000
2023 II lisätalousarvio 1 946 000
2023 I lisätalousarvio 148 000
2023 talousarvio 153 189 000
2022 tilinpäätös 145 188 000

02. Ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajiensa palkkaukset (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 15 232 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) ministereiden, poliittisten valtiosihteerien, ministereiden erityisavustajien ja heidän sihteereiden palkkausmenoihin

2) valtion virkamieslain 44 a §:n mukaisiin säännöllisen työajan palkkausta vastaaviin korvauksiin.

Selvitysosa:Momentilta maksetaan ministereiden palkkio (laki valtioneuvoston jäsenille maksettavista palkkioista ja korvauksista 1096/2006), poliittisten valtiosihteerien, ministereiden erityisavustajien ja heidän sihteereiden palkat sivukuluineen. Henkilöstön määrä momentilla on 19 valtioneuvoston jäsentä, enintään 73 ministerien valtiosihteeriä ja erityisavustajaa sekä enintään 60 heidän sihteeriään. Lisäksi momentilta on mahdollista maksaa valtiosihteereiden ja erityisavustajien karenssiajan korvaukset.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Ministereiden, heidän valtiosihteereidensä ja erityisavustajiensa sihteereiden palkkamenot (siirto momenteilta 23.01.01, 24.01.01, 25.01.01, 26.01.01, 27.01.01, 28.01.01, 29.01.01, 30.01.01, 31.01.01, 32.01.01, 33.01.01, 35.01.01) (HO 2023) 3 539
Palkkausten tarkistukset (siirto momentilta 23.01.01) 527
Valtiosihteereiden ja erityisavustajien määrä (HO 2023) 2 000
Tasomuutos -1 200
Yhteensä 4 866

2024 talousarvio 15 232 000
2023 II lisätalousarvio 2 026 000
2023 talousarvio 10 366 000
2022 tilinpäätös 11 987 688

03. Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 2 480 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Euroopan unionin toimielimissä toimivien suomalaisten kansallisten asiantuntijoiden palkkaus- ja sosiaaliturvakustannusten maksamiseen

2) eräissä tapauksissa tiettyjen päivärahojen maksamiseen sellaisille kansallisille asiantuntijoille, joille Euroopan unioni ei maksa korvauksia

3) enintään 240 000 euroa enintään kolmea henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen valtioneuvoston kansliaan Euroopan unionia koskevien valtioneuvoston horisontaalisten asioiden hoitamiseen liittyviin tehtäviin

4) EU-rekrytointeihin liittyvään hakijoiden valmennuksen tukemiseen liittyvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Momentin varsinainen käyttötarkoitus on Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkausmenot. Hallinnonalat voivat täydentää soveltuvista toimintamenomäärärahoistaan kansallisten asiantuntijoiden rahoittamista, jos keskitetty rahoitus ei riitä kattamaan kaikkia tarpeellisina pidettyjen asiantuntijoiden kustannuksia.

Momentilta voidaan myös määräaikaisesti palkata valtioneuvoston kansliaan kolmea henkilötyövuotta vastaavasti henkilöstöä Euroopan unionia koskevien valtioneuvoston horisontaalisten asioiden hoitamiseen liittyviin tehtäviin. Tehtävät ovat keskeisiä Suomen EU-vaikuttamisen turvaamiseksi.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
EU-asiantuntijoiden tason ylläpito ja suomalaisten EU-rekrytointien edistäminen 1 500
Yhteensä 1 500

2024 talousarvio 2 480 000
2023 talousarvio 980 000
2022 tilinpäätös 985 000

21. Yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä koskevan tiedonannon toimeenpano (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 2 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) tiedonannon toimeenpanosta aiheutuviin hankintoihin ja selvityksiin sekä toimenpiteiden koordinointiin, edistämiseen ja muihin vastaaviin menoihin

2) valtionavustuksen maksamiseen yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämiseksi

3) enintään kolmea henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen valtioneuvoston kansliaan toimenpideohjelman ohjaus- ja asiantuntijatehtäviin.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Momentilta maksetaan menoja, jotka aiheutuvat yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä koskevan tiedonannon toimeenpanosta. Momentin käyttötarkoitus on myös rahoittaa yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä koskevien toimenpiteiden toteuttamista valtionavustustoimintana yhdessä ministeriöiden kanssa.

Hallinnonalat täydentävät keskitettyä rahoitusta omasta pääluokastaan siihen soveltuvista määrärahoista.

Määrärahan käytöstä arvioidaan kulutusmenojen osuudeksi 1 800 000 euroa ja siirtomenojen osuudeksi 200 000 euroa.


2024 talousarvio 2 000 000

(22.) Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirtomääräraha 3 v)

Selvitysosa:Momentti ja sen määräraha ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.


2023 talousarvio 7 759 000
2022 tilinpäätös 8 788 000

(25.) Terveet tilat 2028 (siirtomääräraha 3 v)

Selvitysosa:Momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Siirto momentille 35.01.01 -500
Yhteensä -500

2023 talousarvio 500 000
2022 tilinpäätös 1 500 000

26. Saamelaisten totuus- ja sovintoprosessin edistäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 1 358 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) saamelaisten totuus- ja sovintokomission työstä ja totuus- ja sovintoprosessin edistämisestä aiheutuviin menoihin

2) enintään viittä henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen totuus- ja sovintokomission sihteeristön tehtäviin.

Selvitysosa:Momentilta maksetaan saamelaisten totuus- ja sovintokomission työstä ja totuus- ja sovintoprosessin edistämisestä aiheutuvat menot. Momentilta varaudutaan maksamaan tukea myös psykososiaalisen tuen järjestämiseksi tai palvelujen ostoa. Totuus- ja sovintoprosessissa edistetään dialogia saamelaisväestön kanssa, tiivistetään pohjoismaisen tason yhteistoimintaa totuus- ja sovintoprosessien osalta sekä vastataan ilmenneisiin tiedontarpeisiin.


2024 talousarvio 1 358 000
2022 tilinpäätös 460 000

27. Kuurojen totuus- ja sovintoprosessi (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 808 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kuurojen totuus- ja sovintoprosessin toteuttamiseen liittyviin hankintoihin, koordinointiin ja selvityksiin ja muihin prosessiin välittömästi liittyviin menoihin

2) enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen ja komission palkkioihin.

Selvitysosa:Momentilta maksetaan kuurojen totuus- ja sovintoprosessin edistämisestä ja toteuttamisesta aiheutuvat menot sekä prosessiin liittyvä psykososiaalinen tuki.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kuurojen totuus- ja sovintoprosessi -80
Psykososiaalinen tuki 450
Yhteensä 370

2024 talousarvio 808 000
2023 talousarvio 438 000

29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 19 000 000 euroa.

Selvitysosa:

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2024 talousarvio 19 000 000
2023 talousarvio 19 000 000
2022 tilinpäätös 15 595 714