Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2024

20. Eduskunnan oikeusasiamiesPDF-versio

01. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 9 455 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahasta 8 284 000 euroa käytetään oikeusasiamiehen kanslian perus- ja erityistehtävien hoitamiseen. Kanslian yhteydessä toimivan Ihmisoikeuskeskuksen menot ovat 1 171 000 euroa lakisääteisten tehtävien hoitamiseen.

Oikeusasiamiehen tulee perustuslain 109 §:n mukaan valvoa, että tuomioistuimet ja muut viranomaiset sekä virkamiehet, julkisyhteisön työntekijät ja muutkin julkista tehtävää hoitaessaan noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Tehtäväänsä hoitaessaan oikeusasiamies valvoo perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutumista. Oikeusasiamiehen erityistehtävänä on toimia YK:n kidutuksen vastaisen yleissopimuksen valvontaelimenä. Lisäksi YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen mukainen vammaisten henkilöiden oikeuksien edistäminen, suojelu ja seuranta on säädetty oikeusasiamiehen, Ihmisoikeuskeskuksen ja sen valtuuskunnan tehtäväksi.

Vuonna 2022 uudistunut tehtävienjako eduskunnan oikeusasiamiehen ja valtioneuvoston oikeuskanslerin välillä merkitsee kanteluasioiden keskittämistä enenevästi oikeusasiamiehelle. Kasvava asiamäärä sekä tarve lisätä tarkastuksia haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten oikeuksien valvomiseksi edellyttävät lisäystä oikeusasiamiehen kanslian resursseihin.

Ihmisoikeuskeskus on toiminnallisesti itsenäinen perus- ja ihmisoikeuksia kansallisesti edistävä valtiollinen toimielin, jonka lakisääteisiin tehtäviin kuuluu myös kansainvälinen ihmisoikeusyhteistyö. Erityisenä tehtävänä keskuksella on vammaisten oikeuksien edistäminen ja seuranta sekä yhtenä painopisteenä ikääntyneiden oikeudet ja muiden haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten oikeudet. Ihmisoikeuskeskuksen ihmisoikeusvaltuuskunta on eduskunnan oikeusasiamiehen nimittämä kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimijoiden yhteistyöelin, joka käsittelee periaatteellisesti tärkeitä ihmisoikeusasioita. Sen toimikausi on kerrallaan neljä vuotta (1.4.2020—31.3.2024).

Oikeusasiamies, Ihmisoikeuskeskus ja ihmisoikeusvaltuuskunta muodostavat yhdessä YK:n ns. Pariisin periaatteiden mukaisen Suomen kansallisen ihmisoikeusinstituution.

Kanteluasiat

  2022
toteutuma
2023
arvio
2024
arvio
       
saapuneet 6 613 7 400 7 500
ratkaistut 6 857 7 400 7 500

Saapuneiden kantelujen määrä oli v. 2022 kautta aikojen kolmanneksi suurin. Kaikkiaan laillisuusvalvonta-asioita ratkaistiin vuonna 2022 yhteensä 7 072. Niitä ratkaistiin edelleen enemmän kuin niitä tuli vireille (6 817). Vuonna 2022 kantelujen keskimääräinen käsittelyaika oli 91 päivää, kun se vuoden 2021 päättyessä oli 96 päivää.

Omat aloitteet ja tarkastukset

  2022
toteutuma
2023
arvio
2024
arvio
       
aloitteet 47 80 80
tarkastukset 77 100 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Htv 207
ICT-menot 263
Kertaluonteinen hankinta 91
Toimintamenot -41
Palkkausten tarkistukset 404
Yhteensä 924

2024 talousarvio 9 455 000
2023 talousarvio 8 531 000
2022 tilinpäätös 7 985 240