Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
              50. Rintamalisät
              (51.) Sotilasvammakorvaukset
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

52. Sotilasvammalain mukaiset korvaukset (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 42 630 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) sotilasvammalain (404/1948) ja muiden siihen liittyvien lakien nojalla suoritettavien korvausten maksamiseen

2) kuntoutus ja sairaanhoitokulujen asiantuntijapalkkioiden maksamiseen

3) neuvontapalvelutoimintaan suoritettavan korvauksen maksamiseen sekä sotainvalidien neuvontapäivien ja muun neuvontapalvelutoiminnan kulujen maksamiseen.

Selvitysosa:Pääosa sotilasvammakorvauksista muodostuu elinkoroista, täydennyskoroista, sota- ja sotilasinvalidien leskille ja lapsille maksettavasta huoltoeläkkeistä, avopalveluista sekä laitoshoidon ja laitoskuntoutuksen kustannuksista.

Elinkoron ja huoltoeläkkeiden saajia arvioidaan vuoden 2024 alussa olevan noin 3 200, joista elinkoron saajia on 1 600.

Sotainvalidien ohella laitoksissa kuntoutetaan sekä hoidetaan myös muita asiakasryhmiä. Kuntoutus- ja hoitolaitoksille maksetaan korvaus toteutuneiden hoitopäivien tai käyntikertojen perusteella. Kilpailutuksella sekä laitosauditoinneilla hillitään hoitopäivä- ja käyntikertahintojen nousua sekä huolehditaan kuntoutus- ja hoitopalvelujen laatuun liittyvistä tavoitteista. Hankintasopimuksessa on sovittu kuntoutus- ja hoitolaitosten hoitopäivähinnat.

Sotilasvammalain mukaiset korvaukset (1 000 euroa)

  2024
arvio
   
Sotilasvammalain (404/1948) ja muiden siihen liittyvien lakien nojalla suorittavat korvaukset 41 820
— TEL-indeksiin sidotut korvaukset (elinkoron lisäosineen, täydennyskorot, huoltoeläkkeet ja hautausavustukset) 14 900
— Invalidien kulukorvaukset 1 550
— Korvausten maksut hyvinvointialueille (laitoshoito ja kotona asumista tukevat palvelut) 10 700
— Laitoskuntoutuksen kustannukset 1 700
— Laitoshoidon kustannukset 12 970
Kuntoutus ja sairaanhoitokulujen asiantuntijapalkkiot 10
Neuvontapalvelutoimintaan suoritettava korvaus sekä sotainvalidien neuvontapalvelupäivien ja muiden neuvontapalvelutoiminnan kulut 800
Yhteensä 42 630

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Laitosasiakkaiden nettopoistuma kasvanut oletettua nopeammin, tarkentunut -1 010
Sotainvalidien määrän väheneminen -1 640
Sotainvalidien määrän väheneminen ja siirtyminen avokuntoutukseen, tarkennus -1 350
Veikkaus Oy:n tilitysten muutos 1.1.2024 lähtien (siirto momentilta 33.50.51) 29 630
Yhteensä 25 630

Momentin nimike ja määrärahalaji on muutettu.


2024 talousarvio 42 630 000
2023 talousarvio 17 000 000
2022 tilinpäätös 20 000 000