Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

30. SairausvakuutusPDF-versio

Selvitysosa:Sairausvakuutus täydentää julkista terveydenhuoltoa korvaamalla väestölle osan avohoidon lääke- ja matkakustannuksista sekä turvaamalla väestölle mahdollisuuden hankkia terveyspalveluja yksityiseltä sektorilta kohtuullisin kustannuksin. Lisäksi turvataan riittävä toimeentulo tasaamalla lyhytaikaisesta sairaudesta sekä vanhempainvapaasta aiheutuvaa työtulojen menetystä.

Sairausvakuutuksen rahoitus on jaettu sairaanhoitovakuutukseen ja työtulovakuutukseen.

Sairaanhoitovakuutuksesta korvataan osa avohoidon lääkemenoista, matkakuluista sekä Kansaneläkelaitoksen järjestämän kuntoutuksen kustannuksista. Sairaanhoitovakuutuksesta korvataan myös osa yksityisen terveydenhuollon lääkärin ja hammaslääkärin palkkioista sekä lääkärin määräämistä tutkimuksista ja hoidoista.

Työtulovakuutuksesta maksetaan sairauspäivärahaa, kuntoutusrahaa, erityishoitorahaa sekä äitiys-, isyys-, vanhempain- ja erityisäitiysrahaa sekä työnantajille maksettavaa perhevapaakorvausta. Lisäksi työtulovakuutuksesta korvataan osa työnantajien ja yrittäjien järjestämän työterveyshuollon kustannuksista sekä vanhempainloma-ajalta kertyvistä vuosilomakustannuksista.

Toiminnan laajuus 2022—2024

  2022
toteutunut
2023
arvio
2024
arvio
       
Päivärahat      
Sairauspäivärahan saajat 315 701 317 900 319 200
— miehiä 124 773 125 700 126 800
— naisia 190 928 192 200 192 400
Vanhempainpäivärahan saajat 141 965 134 100 136 200
— miehiä 61 655 58 700 59 800
— naisia 80 310 75 400 76 400
Keskimääräinen sairauspäiväraha (€/pv) 58,64 59,90 62,90
— miehillä 60,92 62,00 65,30
— naisilla 56,88 58,40 61,10
Keskimääräinen vanhempainpäiväraha (€/pv) 73,74 77,60 81,50
— miehillä 90,14 101,10 104,70
— naisilla 71,45 74,00 77,10
Sairaus- ja vanhempainpäivärahan vähimmäistaso (€/pv) 29,67 31,99 31,99
       
Lääkkeet      
Lääkkeiden omavastuukerrat (1 000 kpl) 31 900 32 900 33 300
Sairausvakuutuksen korvaama osuus lääkkeistä (%) 76,0 76,0 76,0
Lääkkeiden lisäkorvausraja (€) 592,16 592,16 625,30
Lääkkeiden lisäkorvausta saaneet henkilöt 317 138 360 600 365 400
Sairaanhoitokorvaukset      
Vuonna 2022 sairausvakuutus korvasi kustannuksista lääkärinpalkkioiden osalta 13,4 %, hammaslääkärinpalkkioista 12,7 %, tutkimuksen ja hoidon osalta 21,7 % sekä matkojen osalta 86,5 %.      

50. Korvaukset rajat ylittävästä terveydenhuollosta (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 10 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain (1201/2013) 9 §:n nojalla henkilölle maksettaviin korvauksiin.

Selvitysosa:Määrärahaa on tarkoitus käyttää tilanteessa, jossa henkilölle rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain nojalla maksetaan korvausta, kun hän varta vasten on matkustanut toiseen EU- tai ETA-valtioon, Sveitsiin tai Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneeseen kuningaskuntaan tarkoituksenaan käyttää siellä terveydenhuollon palvelua ja hän on itse maksanut kaikki palvelusta aiheutuneet kustannukset. Sen sijaan sitä ei käytetä tilanteessa, joissa henkilö on sairastunut äkillisesti tilapäisen oleskelunsa aikana tai hänelle on annettu EU-asetuksen 883/2004 20 artiklan tai kansainvälisessä sopimuksessa olevan vastaavan sisältöisen määräyksen mukainen ennakkolupa.


2024 talousarvio 10 000 000
2023 I lisätalousarvio 10 000 000

60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 2 305 650 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) sairausvakuutuslain (1224/2004) sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaisten valtion osuuksien maksamiseen

2) maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain (859/1984) mukaisen valtion osuuden maksamiseen

3) rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain (1201/2013) 14, 19, 20 ja 20 a §:n mukaisten korvausten maksamiseen.

Kansaneläkelaitos saa käyttää Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain mukaiseen harkinnanvaraiseen yksilökohtaiseen kuntoutukseen enintään 83 600 000 euroa ja saman lain mukaisen yksilökohtaisen kuntoutuksen kehittämishankkeisiin, sairauksien ehkäisemiseen sekä kuntoutusta, sairauksien ehkäisyä ja sairausvakuutusta koskeviin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin enintään 7 400 000 euroa.

Määräraha budjetoidaan harkinnanvaraisen kuntoutuksen yksilökohtaisen kuntoutuksen osalta suoriteperusteisena.

Selvitysosa:Sairausvakuutus on jaettu sairaanhoitovakuutukseen ja työtulovakuutukseen. Valtio rahoittaa sairaanhoitovakuutuksen menoista EU-maihin maksettavat sairaanhoitokorvaukset, ulkomailla asuvien sairaanhoidosta kunnille aiheutuvat kustannukset ja osan Kansaneläkelaitoksen toimintakuluista. Muutoin sairaanhoitovakuutuksen menoista valtio rahoittaa 67 % ja vakuutetut 33 %. Työtulovakuutus rahoitetaan työnantajien, palkansaajien, yrittäjien ja valtion osuuksilla. Valtio rahoittaa vähimmäismääräisistä päivärahoista ja kuntoutusrahoista osuuden, joka ylittää vakuutetun vuositulon perusteella lasketun etuuden määrän. Lisäksi valtio rahoittaa 5 % muista päivärahoista ja kuntoutusrahoista sekä osuuden yrittäjien ja maatalousyrittäjien työterveyshuollon menoista. Lisäksi valtio turvaa sairausvakuutusrahaston maksuvalmiuden.

Vuonna 2024 sairaanhoitovakuutuksen rahoittamiseksi sairaanhoitomaksuna kaikilta vakuutetuilta peritään 0,55 % tuloista, paitsi eläke- ja etuustuloista 1,52 %. Työtulovakuutuksen rahoittamiseksi vähintään 16 519 euron vuositulon osalta peritään sairausvakuutuksen päivärahamaksua palkansaajilta 1,01 % ja yrittäjiltä 1,23 %. Alle 16 519 euroa alittavan vuositulon osalta palkansaajien päivärahamaksua ei peritä ja yrittäjiltä peritään päivärahamaksua 0,22 %. Työnantajien sairausvakuutusmaksu on 1,15 %.

Erityiskorvattavien lääkkeiden luetteloon tehtävistä muutoksista aiheutuva kustannusten lisäys on vuositasolla enintään 8 400 000 euroa. Lääkkeiden ehdollinen korvattavuus jatkuu vuoden 2025 loppuun.

Sairausvakuutuksen arvioidut menot ja valtionosuudet vuonna 2024 (milj. euroa)

   
Menot  
Työtulovakuutus  
Sairauspäivärahat 1 060
Vanhempainpäivärahat 1 125
Perhevapaakorvaus 50
Mata-päivärahat 4
Kuntoutusrahat 298
Työterveyshuolto 431
Yrittäjien lisäpäivät 11
Rahaston 8 %:n osuus 9
Yhteensä 2 988
   
Sairaanhoitovakuutus  
Lääkekorvaukset 1 891
Matkat 355
Sairaanhoitokorvaukset EU-maihin 63
Lääkäripalkkiot 107
Hammaslääkärinpalkkiot 48
Muut sairaanhoitokorvaukset 10
Kuntoutuspalvelut 534
Rahaston 8 %:n osuus 12
Yhteensä 3 020
Menot yhteensä 6 008
   
Tulot  
Työtulovakuutuksen tuotot  
Vakuutettujen maksut 1 096
Työnantajamaksut 1 290
Yrittäjien lisäpäivät 12
Valtion rahoitusosuus 373
Vuoden 2023 maksuyli-/alijäämä 239
Yhteensä 3 010
   
Sairaanhoitovakuutuksen tuotot  
Palkansaajien ja yrittäjien maksut 495
Etuudensaajien maksut 485
Valtion rahoitusosuus 1 933
Ulkomailta maksetut EU-korvaukset 6
Vuoden 2023 yli-/alijäämä 72
Yhteensä 2 991
Tulot yhteensä 6 001
   
Valtion osuudet yhteensä 2 306
Työtulovakuutus  
Osuus sairauspäivärahoista 92
Osuus tartuntatautipäivärahoista -
Osuus vanhempainpäivärahoista 81
Osuus kuntoutusrahoista 198
Osuus yrittäjien ja maatalousyrittäjien työterveyshuollosta 2
Sairaanhoitovakuutus  
Osuus sairaanhoidosta 1 882
Sairaanhoitokorvaukset EU-maihin 51

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Korotettu lääkärin vastaanottopalkkio, Kela-korvaus (BudjL) (Investointiohjelma) 65 300
Kuntoutusrahan määrä ammatillisen kuntoutuksen ajalta samalle tasolle kuntoutujalle myönnettävän sairauspäivärahan kanssa (BudjL) (HO 2023) -100
Lääkesäästöt hoitajamitoituksen rahoittamiseksi -4 000
Lääkkeiden kattokorvauksen indeksikorjaus (BudjL) (HO 2023) 11 000
Nuoren kuntoutusraha ja ammatillisessa kuntoutuksessa olevan kuntoutusrahan vähimmäismäärä kuntoutusrahan vähimmäismäärän tasolle (BudjL) (HO 2023) -11 000
Panostus lasten ja nuorten neuropsykologisten häiriöiden kuntoutukseen ja kuntoutuspalveluihin Kelan harkinnanvaraisen kuntoutuksen kautta (BudjL) (HO 2023) 16 750
Tartuntatautipäivärahat -5 300
Tarvearvion muutos -46 788
V. 2023 lääkekaton jäädytys -8 700
Väliaikaisten koronapoikkeusten päättyminen -5 300
YTHS:n terveydenhoitopalvelut koordinaatioasetuksen piiriin (siirto momentilta 33.60.35) (BudjL) 1 088
Yhteensä 12 950

2024 talousarvio 2 305 650 000
2023 II lisätalousarvio
2023 I lisätalousarvio 3 000 000
2023 talousarvio 2 292 700 000
2022 tilinpäätös 2 165 221 923