Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

52. Valtionosuus työttömyysetuuksien perusturvasta (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 407 590 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) työttömyysturvalain (1290/2002) sekä kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) perusteella maksettavien peruspäivärahan tai työmarkkinatuen ja niihin liittyvien lapsikorotusten ja työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettavien korotusosien maksamiseen siten kuin työttömyysturvalaissa on säädetty valtion osuudesta

2) julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) mukaisten lakisääteisten kulukorvausten rahoittamiseen työttömyysturvalain mukaisesti

3) työttömyysturvalain (1290/2002) 8 luvun perusteella maksettavaan liikkuvuusavustukseen

4) vuorotteluvapaalain (1305/2002) mukaisen vuorottelukorvauksen valtion osuuden maksamiseen siten, kuin työttömyysetuuksien rahoituksesta annetussa laissa (555/1998) ja työttömyysturvalaissa (1290/2002) säädetään valtionosuudesta

5) työllisyyden edistämisen kuntakokeiluihin osallistuvien kuntien tekemien palkkatuki- ja starttirahapäätösten maksamiseen siten kuin julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa on säädetty palkkatuen ja starttirahan rahoituksesta

6) julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain perusteella valtiolle työllistämisen, työnantajalle maksettavan palkkatuen ja yrittäjäksi ryhtyvälle maksettavan starttirahan peruspäivärahan ja työmarkkinatuen valtionosuutta vastaavan osuuden maksamiseen.

Palkkatuki ja starttiraha budjetoidaan maksuperusteisina.

Selvitysosa:Peruspäivärahaa maksetaan sekä työttömyyden että työllistymistä edistävien palvelujen ajalta. Peruspäiväraha ja siihen liittyvä lapsikorotus sekä korotusosa rahoitetaan valtion varoista ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun tuotosta. Valtio rahoittaa työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettavat kulukorvaukset. Työttömyysvakuutusmaksu, joka peritään työttömyyskassoihin kuulumattomilta henkilöiltä, tilitetään Kansaneläkelaitokselle.

Kunnat ja valtio rahoittavat puoliksi työttömyyden perusteella vähintään 300 päivää työmarkkinatukea saaneiden henkilöiden työttömyysaikaisen työmarkkinatuen. Kuntien rahoitusosuus on 70 prosenttia työmarkkinatukea yli 1 000 päivää saaneiden työttömyysaikaisen työmarkkinatuen osalta. Muun työmarkkinatuen valtio rahoittaa kokonaan. Lisäksi valtio huolehtii Kansaneläkelaitoksen maksuvalmiudesta työmarkkinatuen osalta (maksuvalmiussuoritus).

Vuorottelukorvaukset rahoitetaan kuten vastaavat työttömyysetuudet. Kassaan kuulumattomien henkilöiden vuorottelukorvaukset valtio rahoittaa kokonaan.

Määrärahan arvioitu käyttö ja siihen vaikuttavat tekijät (euroa)

   
Työmarkkinatuet  
— työttömyysajalta 1 083 290 000
— kuntien rahoitusosuus -437 900 000
— työllistymistä edistävien palvelujen ajalta 485 200 000
— kulukorvaukset 60 300 000
— liikkuvuusavustus 1 000 000
— korotusosa 24 300 000
Työmarkkinatuki yhteensä 1 216 190 000
   
Peruspäiväraha  
— työttömyysajalta 182 300 000
— työllistymistä edistävien palvelujen ajalta 45 800 000
— korotusosa 3 300 000
— kulukorvaus 4 200 000
Palkansaajan tt-maksun osuus -174 300 000
Peruspäiväraha yhteensä 61 300 000
   
Perusturvan palkkatuki 130 000 000
Vuorottelukorvaus 100 000
Yhteensä 1 407 590 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Lapsikorotusten lakkauttaminen 1.4.2024 (BudjL) (HO 2023) -62 000
Lomakorvausten jaksotuksen palauttaminen 1.1. 2024 (BudjL) (HO 2023) -5 000
Omavastuupäivien palauttaminen viidestä seitsemään 1.1.2024 (BudjL) (HO 2023) -5 000
Pakolaiskiintiön alentaminen 850:stä 500:aan (HO 2023) -200
Perhevapaauudistus 200
Tarvearvion muutos 34 500
Tuloperusteinen työssäoloehto (euroistaminen) soveltaminen 1.9.2024 (BudjL) (HO 2023) -5 000
Työttömyysturvan suojaosista luopuminen 1.4.2024 (BudjL) (HO 2023) -21 000
Työttömyysturvan työssäoloehdon pidentäminen 12 kuukauteen 1.9.2024 (BudjL) (HO 2023) 47 200
Velvoitetyöllistettyjen palkkatuki (siirto momentille 32.30.55) -12 000
Vuorotteluvapaajärjestelmän lakkauttaminen 1.8.2024 (BudjL) (HO 2023) -10
Väliaikaisen lapsikorotuksen poistuminen -16 000
Yhteensä -44 310

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2024 talousarvio 1 407 590 000
2023 I lisätalousarvio -3 000 000
2023 talousarvio 1 451 900 000
2022 tilinpäätös 1 229 763 741