Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 734 000 euroa.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto edistää väestön terveyttä ja toimintakykyä valvonnan edellyttämän ohjauksen sekä ennakoivan ja jälkikäteisen valvonnan keinoin.

Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2024. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Toiminnallinen tuloksellisuus
  • — peruspalveluiden yhdenvertainen saatavuus, tuvallisuus ja laatu on varmistettu
  • — valvonnan vaikuttavuus on lisääntynyt
  • — kliinisten lääketutkimusten eettisen arvioinnin uudistaminen
  • — ylläpidetty ja edistetty elinympäristön terveyttä, vähennetty ja poistettu terveyshaittaa aiheuttavia tekijöitä.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston talousarvio perustuu osittaiseen nettobudjetointiin. Bruttobudjetoidut tulot on budjetoitu momentille 12.33.02. Toimintamenomomentille kirjattavat tulot ovat terveydenhuollon ja sosiaalihuollon ammattihenkilöiden ammattioikeuksia koskevia päätöksiä sekä valtakunnallisten sosiaali- ja terveydenhuollon yksityisten palvelunantajien lupia koskevien suoritteiden maksuja sekä viraston suoritteista liiketaloudellisin perustein määrättäviä maksuja.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 19 138 20 168 19 654
Bruttotulot 5 602 4 300 4 920
Nettomenot 13 536 15 868 14 734
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 8 339    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 9 928    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 7 591 6 000 6 620
— tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot 1 989 1 700 1 700
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 2 407 2 750 3 000
— osuus yhteiskustannuksista 5 024 3 250 3 620
Kokonaiskustannukset yhteensä 7 431 6 000 6 620
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 160 - -
Kustannusvastaavuus, % 102 100 100
Tuotokset ja laadunhallinta

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston käsiteltäväksi saapuvien asioiden määriä

  2022
toteutuma
2023
ennuste
2024
ennuste
       
Terveydenhuollon ammatinharjoittamista koskevat päätökset 15 477 18 000 18 000
Sosiaalihuollon ammatinharjoittamista koskevat päätökset 8 045 9 000 9 000
Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta-asiat 2 808 1 900 1 900
Raskauden keskeyttämistä koskevat luvat 776 800 800
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston henkilöstön osaamista ja työkykyä ylläpidetään, tuetaan ja kehitetään:

  • — edistetään valmentavaa työotetta
  • — vahvistetaan osaamista strategisilla osaamisalueilla
  • — liikkuvuudella tuetaan osaamisen kehittämistä
  • — työnantajakuvaa parannetaan viestinnän keinoin
  • — viraston henkilöstöpolitiikalla edistetään sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenmukaisuutta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Perusterveydenhuoltoon hoitoon pääsyn (ns. hoitotakuun) ohjauksen ja valvonnan tarpeen edellyttämät voimavarat (1 htv) 100
Potilas- ja sosiaaliasiavastaavatoiminnan edellyttämä Soteri-rekisterin uusi osio 20
Soteri-hankkeen lisärahoitus vuodelle 2023 -1 700
Soteri-hankkeen rahoitus vuodelle 2023 -315
Sote-valvontalain vaatimat valvonnan voimavarat 63
Tietoturvatason korotus 46
Valtorin laskutuksen muutos 7
Palkkausten tarkistukset 645
Yhteensä -1 134

2024 talousarvio 14 734 000
2023 II lisätalousarvio 396 000
2023 talousarvio 15 868 000
2022 tilinpäätös 15 125 000