Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 22 128 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Määrärahasta saa käyttää myös enintään 1 500 000 euroa Suomen ja Euroopan lähialueen maiden kanssa tehtävään säteily- ja ydinturvallisuuden yhteistyöhön:

1) Suomen ja Euroopan lähialueisiin luettavien valtioiden viranomaisten ja toiminnanharjoittajien kanssa toteutettaviin ydin- ja säteilyturvallisuutta edistäviin kahdenvälisiin tai monenkeskisiin hankkeisiin sekä yhteistyöstä aiheutuvien menojen maksamiseen

2) kansainvälisessä yhteistyössä tehtävien ydin- ja säteilyturvallisuutta edistävien hankkeiden rahoitusosuuksiin, ulkomailla toteutettavien projektien ja yhteistyöstä sekä kansainväliseen avunantoon ja sen vastaanottamiseen varautumisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Säteilyturvakeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2024. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Vaikuttavuustavoitteet ja toiminnalliset tavoitteet

Korkeatasoinen ionisoivan ja ionisoimattoman säteilyturvallisuuden taso on ylläpidetty ja varmistettu. EU:n perusnormidirektiivin vaatimusten mukainen ionisoivaa säteilyä käyttävien diagnoosimenetelmien lähetekäytännön oikeutusarviointia edistetty. STUK:n toiminta pyrkii tukemaan hallituksen tavoitetta saavuttaa hiilineutraalitalous ylläpitämällä korkeatasoista ydinturvallisuuden tasoa sekä valmistautumalla lämpöä tuottavien pienydinvoimaloiden luvittamiseen.

STUK pyrkii mm. ydinsulkusopimuksen edistämisellä ja ydinjätehuollolla edistämään hallitusohjelman tavoitetta, että Suomi on kokoaan suurempi Euroopassa ja maailmalla.

Säteilyturvakeskuksen rahoitusrakenne (1 000 euroa) ja henkilötyövuodet

  2022
toteutuma
htv 2023
varsinainen
talousarvio
htv 2024
esitys
htv
             
Budjettirahoitus 16 892 124 19 284 124 22 128 130
Maksullinen toiminta 23 102 194 22 700 194 22 700 194
Yhteisrahoitteinen toiminta 251 3 300 4 300 4
Yhteensä 40 245 321 42 284 322 45 128 328

Säteilyturvakeskuksen tulosalueittaiset kustannukset (1 000 euroa) ja henkilötyövuodet

  2022
toteutuma
htv 2023
arvio
htv 2024
arvio
htv
             
Ydinenergia 22 335 82 23 284 85 22 078 85
Säteilytoiminta 7 800 29 8 000 30 8 900 32
Valmiustoiminta 3 000 7 3 200 8 3 200 8
Tutkimus ja kehitys 1 190 4 1 200 4 3 650 4
Asiantuntijapalvelut 2 420 8 2 600 9 2 700 9
Viestintä 350 1 300 1 300 1
Ympäristö 3 150 9 3 700 9 4 300 9
Yhteiset palvelut ja tukitehtävät1) - 122 - 117 - 117
Lomat - 59 - 59 - 59
Yhteensä 40 245 321 42 284 322 45 128 328

1) Yhteisten palvelujen kustannukset on vyörytetty muille tulosalueille.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 40 245 42 284 45 128
Bruttotulot 23 353 23 000 23 000
Nettomenot 16 892 19 284 22 128
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 5 025    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 6 369    

Julkisoikeudellisen ja muun maksullisen toiminnan tavoitteena on kustannusvastaavuus.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (ydinturvallisuusvalvonta, 1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntitulot 19 922 19 000 19 000
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 19 923 19 000 19 000
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -1 - -
Kustannusvastaavuus, % 100 100 100

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (maksuperustelain mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet, säteilytoiminta, 1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntitulot 748 900 900
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 1 025 900 900
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -277 - -
Kustannusvastaavuus, % 73 100 100

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot      
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 132 150 150
— EU:lta saatava rahoitus 80 100 100
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 39 50 50
Tuotot yhteensä 251 300 300
       
Hankkeiden kokonaiskustannukset 586 600 600
       
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) -335 -300 -300
Omarahoitusosuus, % 57 50 50
Ydin- ja säteilyturvallisuuden yhteistyö

Ydin- ja säteilyturvallisuuden yhteistyö kohdistuu suomalaisten turvallisuuden kannalta merkittävimpiin kohteisiin Suomen ja Euroopan unionin lähialueilla. Yhteistyö toteutetaan kohdemaiden ja muiden maiden viranomaisten sekä kansainvälisten järjestöjen kanssa.

Viranomaisten kanssa toteuttavat hankkeet kattavat ydinturvallisuusvalvonnan, radioaktiiviset jätteet, ympäristön säteilyvalvonnan ja onnettomuusvalmiuden, ydinturvan ja ydinmateriaalivalvonnan sekä säteilyn käytön. Yhteistyöhön sisältyy tietojenvaihtoa, säännöstön, käytäntöjen ja osaamisen kehittämistä, tiedonsiirto- ja hälytysjärjestelmien ylläpitoa ja kehittämistä sekä kansainvälisen avun antamiseen ja vastaanottamiseen varautuminen tarvittavat materiaaliset ja tekniset ennakkojärjestelyt mukaan lukien.

Toiminnanharjoittajien kanssa toteutettaviin hankkeisiin sisältyy lisäksi turvallisuusanalyysejä, teknisiä turvallisuusparannuksia, laitetoimituksia sekä laitteistojen tarkastustekniikan kehittämistä ydinvoimalaitoksilla ja muilla ydinlaitoksilla sekä säteilynkäyttökohteissa.

Määrärahasta käytetään arviolta 3 milj. euroa tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Pienydinvoimaloiden (SMR) turvalliseen käyttöönottoon valmistautuminen (HO 2023) 950
Tietoturvatason korotus 90
Ulkoisen säteilyn valvontaverkon uusiminen 1 000
Valtorin laskutuksen muutos -7
Ydinenergialain kokonaisuudistuksen valmistelu -500
Ydinenergialain kokonaisuudistuksen valmistelu (HO 2023) 700
Palkkausten tarkistukset 611
Yhteensä 2 844

2024 talousarvio 22 128 000
2023 II lisätalousarvio 368 000
2023 talousarvio 19 284 000
2022 tilinpäätös 18 236 000