Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

04. Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 498 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) tieteellisestä tutkimustyöstä ja yliopisto-opetuksesta aiheutuneiden menojen sekä muiden toimintamenojen maksamiseen

2) vaarallisten ja vaikeahoitoisten lasten ja nuorten psykiatrisen hoitoyksikön palvelujen kysynnän vaihtelusta aiheutuvien menojen maksamiseen

3) maatalousavustuksia vastaavien menojen maksamiseen

4) sairaaloiden yleishallinnosta ja ohjauksesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle aiheutuviin kustannuksiin

5) kuntouttavaan työterapiatoimintaan osallistumisesta potilaille maksettaviin korvauksiin.

Selvitysosa:Valtion mielisairaaloiden menot katetaan pääasiassa hyvinvointialueiden maksamilla hoitomaksuilla. Hoitomaksut hinnoitellaan valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien liiketaloudellisten perusteiden mukaisesti. Asiakasmaksut peritään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) mukaisesti.

Valtion mielisairaaloille asetettavat tulostavoitteet määritellään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja mielisairaaloiden välisissä tulossopimuksissa vuodelle 2024.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Sairaaloiden toiminnassa painottuu oikeuspsykiatrinen erityisosaaminen ja hoitotoimintaa tukevaa tieteellistä tutkimustyötä tehdään ja hyödynnetään jatkuvasti. Hoidon laatuun ja hoidon tulosten seurantaan kiinnitetään edelleen huomiota terapeuttisia valmiuksia lisäämällä. Hoitoa kehitetään siten, että pakkotoimia tarvittaisiin mahdollisimman vähän. Lisäksi parannetaan toiminnan mittausmenetelmiä ja seurantajärjestelmiä.

Toiminnan tuottavuutta parannetaan kehittämällä mm. erityistason psykiatrisen sairaanhoidon vaatimuksia vastaavaa moniammatillista työskentelyä sekä työnjohtoa. Valtion mielisairaalat toimivat tehokkaasti ja taloudellisesti huolehtien samalla toimintansa laadun kehittämisestä. Maksullisen toiminnan tuotoilla katetaan kustannukset.

Valtion mielisairaaloiden rahoitusrakenne (1 000 euroa) ja henkilötyövuodet

  2022
toteutuma
htv 2023
arvio
htv 2024
arvio
htv
             
Toimintamenomääräraha 1 190 6 966 4 498 5
Liiketaloudelliset suoritteet 66 063 844 70 361 856 73 918 857
Ulkopuolinen rahoitus yhteensä 419 6 266 4 295 3
Yhteensä 67 672 856 71 593 864 74 711 865

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 67 172 71 327 74 416
Bruttotulot 66 063 70 361 73 918
Nettomenot 1 109 966 498
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 019    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 888    

Mielisairaaloiden tuottavuuden (laskutettujen hoito- ja mielentilatutkimuspäivien määrä/henkilötyövuodet) kehitys

  2022
toteutuma
2023
arvio
2024
arvio
       
Niuvanniemen aikuisosastot 200,56 194,59 194,59
Niuvanniemen alaikäisten hoitoyksikkö 113,49 110,62 110,62
Vanhan Vaasan aikuisosastot 171,07 169,94 169,58

Mielisairaaloiden taloudellisuuden (kokonaiskustannukset/laskutetut hoito- ja mielentilatutkimuspäivät) arvioitu kehitys

  2022
toteutuma
2023
arvio
2024
arvio
       
Niuvanniemen aikuisosastot 377,41 408,16 435,65
Niuvanniemen alaikäisten hoitoyksikkö 872,63 926,18 978,35
Vanhan Vaasan aikuisosastot 467,32 492,9 506,3

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (liiketaloudelliset suoritteet, 1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 65 031 69 338 72 877
— muut tuotot 1 032 1 023 1 041
Tuotot yhteensä 66 063 70 361 73 918
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 65 605 69 910 73 449
— osuus yhteiskustannuksista 323 385 393
Kustannukset yhteensä 65 928 70 295 73 842
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 135 66 76
Kustannusvastaavuus, % 100 100 100

Mielisairaaloiden arvioidaan tuottavan asiakkailleen mm. seuraavat suoritteet

  2022
toteutuma
2023
arvio
2024
arvio
       
Hoitopotilaiden hoitovuorokausia (aik.os) 147 213 145 824 146 183
Mielentilatutkimushoitovuorokausia (aik.os.) 4 638 5 003 4 703
Mielentilatutkimuksia (aik.os.) 65 70 70
Alaikäisten hoitoyksikön hoitopäiviä 4 577 4 453 4 453
Alaikäisten hoitoyksikön mielentilatutkimusvuorokausia - 110 110
Alaikäisten hoitoyksikön mielentilatutkimuksia - 2 2
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Henkilöstön uudistumista ja työkykyä tuetaan kehittämällä mm. erityistason psykiatrisen sairaanhoidon vaatimuksiin entistä paremmin sopivia hoitomenettelyjä sekä tehostamalla työnohjausjärjestelmää ja työhyvinvointiohjelmia. Tavoitteena on vähentää sairauspäiviä ja parantaa työterveysindeksiä. Henkilöstön kehittämisessä voimavaroja suunnataan henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan perustuvaan ammatilliseen täydennyskoulutukseen, jonka keskeisiä teemoja ovat mm. psykologisten valmiuksien koulutukset, biologiset ja farmakologiset koulutukset sekä pakkokeinojen vähentämiseen tähtäävä koulutus. Koulutuksen rahoitus tulee pääosin maksullisen toiminnan tuotoista.

Määrärahan käytöstä arvioidaan kulutusmenojen osuudeksi 198 000 euroa ja siirtomenojen osuudeksi 300 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kotikuntaa vailla olevien tahdosta riippumaton hoito -500
Potilasasiavastaavatoiminnan edellyttämän asiakastietojärjestelmän hankintakustannukset 15
Tietoturvatason korotus 38
Valtorin laskutuksen muutos -21
Yhteensä -468

2024 talousarvio 498 000
2023 I lisätalousarvio
2023 talousarvio 966 000
2022 tilinpäätös 978 000