Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         30. Työllisyys ja yrittäjyys
              44. Alueellinen kuljetustuki
              52. Palkkaturva
         40. Yritysten erityisrahoitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 183 971 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) mukaisesti:

1) asiantuntija-arviointien, kokeilujen, valmennusten, työvoimakoulutuksen, työnvälityspalvelun, ammatinvalinta- ja uraohjauksen ja yritystoiminnan kehittämispalvelujen hankintaan, työllisyyspoliittisiin avustuksiin, joilla rahoitettava toiminta päättyy viimeistään 30.9.2024 sekä työhön ja palveluihin hakeutuville ja palveluihin ja asiantuntija-arviointeihin osallistuville maksettaviin kustannusten korvauksiin ja työolosuhteiden järjestelytuen maksamiseen

2) valtion virastolle tai laitokselle työttömän työnhakijan palkkaamisesta 30.9.2024 mennessä aiheutuviin palkkauskustannuksiin enintään 250 henkilötyövuotta vastaavalta osalta

3) palkkatuen maksamiseen

4) starttirahan maksamiseen muille kuin työttömänä yritystoiminnan aloittaneille

5) vakuutusturvan kustannuksiin.

Lisäksi määrärahaa saa käyttää:

6) työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta (1269/2020) annetun lain mukaisesti työllisyyden edistämisen kuntakokeiluihin osallistuvien kuntien tekemien palkkatuki-, starttiraha- ja korvauspäätösten maksamiseen siten kuin julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012) annetussa laissa on säädetty kyseisten palveluiden rahoituksesta

7) ennen työllisyyslain (275/1987) voimaantuloa palkattujen ja edelleen samassa työsuhteessa olevien vajaakuntoisten henkilöiden palkkaamisesta aiheutuviin menoihin.

Määrärahaa saa käyttää myös kohdissa 1), 2) ja 5) mainittujen kulutusmenojen maksamiseen.

Siirtomenoista palkkatuki, starttiraha ja työllisyyspoliittinen avustus budjetoidaan maksuperusteisena, Valtiokonttorin tapaturmavakuutusmaksut maksatuspäätösperusteisena ja muut siirtomenot suoriteperusteisena.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Asiantuntija-arvioinnit 2 000 000
Kokeilut ja valmennukset (490 000 otp) 15 000 000
   
Työvoimakoulutuksen hankinta  
— Ammatillinen koulutus (1,01 milj. otp) 19 700 000
— Kotoutumiskoulutus (1,3 milj. otp) 68 398 000
Yhteensä 88 098 000
   
Starttiraha (2 600 htv) 18 000 000
   
Palkkatuettu työ  
— Valtionhallinto (enintään 250 htv) 5 500 000
— Kunnat ja kuntayhtymät (2 200 htv) 12 100 000
— Yksityinen sektori (7 500 htv) 38 000 000
Yhteensä 55 600 000
   
Työllisyyspoliittinen avustus 2 000 000
Korvaukset 900 000
Vakuutusturva 950 000
Työnvälitys-, tieto- ja neuvontapalvelut 1 000 000
Ammatinvalinta- ja uraohjaus 423 000
   
Kaikki yhteensä 183 971 000

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet

  2022
toteutuma
2023
arvio
2024
tavoite
       
— 3 kk ammatillisen työvoimakoulutuksen jälkeen työttömäksi jääneiden osuus (%) 38 < 39 < 39
— 3 kk palkkatuetun työn jälkeen työttömäksi jääneiden osuus (%) 46 < 45 < 45
— 3 kk kotoutumiskoulutuksen jälkeen työttömäksi jääneiden osuus (%) 26 < 26 < 26

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2024 2025 2026 Yhteensä
vuodesta
2024 lähtien
         
Ennen vuotta 2024 tehdyt sitoumukset 55 000 9 500 500 65 000

Määrärahan käytöstä arvioidaan kulutusmenojen osuudeksi 5 000 000 euroa ja siirtomenojen osuudeksi 178 971 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hoitajamitoituksesta aiheutuvien kustannusten kattaminen, siirron palautus 20 530
Korkeakoulututkintoon johtava työvoimakoulutus 270
Kotoutumiskoulutuksen lisääntyminen 2 294
Pakolaiskiintiön lasku 850 henkilöstä 500 henkilöön (HO 2023) -457
Palveluprosessin muutos työttömien opiskeluun liittyvän sääntelyn johdosta (siirto momentilta 32.01.03) 2 000
Ruotsinkielinen kotoutumiskoulutus (HO 2023) 500
TE-digi -hanke (siirto momentilta 32.01.10) 10 000
Tilapäistä suojelua saavien määrän muutos -4 688
Toimet 55 vuotta täyttäneiden työllistymiseen 2 500
Toimet työurien pidentämiseksi (siirto momentille 32.30.55) -10 800
Turvapaikanhakijoiden määrän muutos -2 282
Työllisyysmäärärahat (HO 2023) -41 000
Yritystoiminnan kehittämispalvelut (HO 2023) -13 000
Uudelleenkohdennus -4 500
Tasomuutos 1 692
Yhteensä -36 941

2024 talousarvio 183 971 000
2023 II lisätalousarvio -1 105 000
2023 I lisätalousarvio -2 137 000
2023 talousarvio 220 912 000
2022 tilinpäätös 281 235 000