Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              20. Siviilipalvelus
         30. Työllisyys ja yrittäjyys
         40. Yritysten erityisrahoitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

09. Energiaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 10 460 000 euroa.

Määrärahasta on varattu 240 000 euroa lupamenettelyjen ja viranomaisuudistusten voimavaroihin (REPowerEU) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.

REPowerEU:hun liittyvää määrärahaa saa käyttää sen jälkeen, kun EU:n neuvosto on hyväksynyt REPowerEU-luvun osana Suomen kansallisen elpymis- ja palautumissuunnitelman päivitystä.

Selvitysosa:Energiavirasto hoitaa energia- ja ilmastopolitiikan toimeenpanotehtäviä, joita ovat energiamarkkinoiden sekä ilmastotavoitteiden politiikkatoimien toteutumisen valvontaan ja edistämiseen liittyvät virastolle lainsäädännössä asetetut tehtävät. Energiaviraston vastuulle kuuluvat energiamarkkinoiden eli sähkön ja maakaasun tukku- ja vähittäismarkkinoiden sekä sähkö- ja maakaasuverkkotoiminnan valvonta ja edistäminen. Ilmastotavoitteiden politiikkatoimien osalta viraston vastuulle kuuluvat päästökaupan, uusiutuvan energian tukijärjestelmien, biopolttoaineiden kestävyyskriteerien sekä energiatehokkuuden valvonta ja edistäminen. Energiavirastolle kuuluu myös muita energia- ja ilmastopolitiikan toimeenpanotehtäviä.

Momentin määrärahasta 240 000 euroa on EU:n elpymisvälineen toimeenpanon rahoitusta lupamenettelyjen voimavaroihin.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Energiavirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2024:

Toiminnallinen tuloksellisuus

  2022
toteutuma
2023
tavoite
2024
tavoite
       
Viraston lupaprosessien sujuvoittaminen      
— Verkkolupien käsittelyaika (pv) 79 < 50 < 50
— Hankelupien käsittelyaika (pv) 29 < 40 < 40
— Päästölupien käsittelyaika (pv) 80 < 50 < 50
Energiamarkkinoiden valvonnan taloudellisuus      
— Sähkö- ja maakaasuvalvonnan toimintakulut/sähkön ja maakaasun kulutus (c/kWh) 0,0057 < 0,0050 < 0,0050
Ilmastotavoitteiden edistämisen taloudellisuus      
— Päästökaupan hallinnoinnin toimintakustannukset päästökaupan piiriin kuuluvaa laitosta kohden (euroa/laitos) 5 315 < 4 000 < 4 000
— Uusiutuvan energian hallinnoinnin toimintakustannukset uusiutuvalla energialla tuotettua energiaa kohden (c/kWh) - - < 0,0015

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 10 893 10 928 12 160
Bruttotulot 2 360 1 795 1 700
Nettomenot 8 533 9 133 10 460
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 349    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 475    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Julkinen latausinfrastruktuuri ja kaasutankkausverkko (RRF pilari1) -100
Tietoturvatason korotus 25
Viraston kyberturvallisuutta edistävät toimenpiteet -125
Voimavarat lupamenettelyihin (REPowerEU luvitus) 240
Palkkausten tarkistukset 367
Tasomuutos 920
Yhteensä 1 327

Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.


2024 talousarvio 10 460 000
2023 II lisätalousarvio 224 000
2023 I lisätalousarvio 730 000
2023 talousarvio 9 133 000
2022 tilinpäätös 8 659 000