Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              20. Siviilipalvelus
         30. Työllisyys ja yrittäjyys
         40. Yritysten erityisrahoitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

04. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 32 968 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) tutkimustoimintaan liittyvien kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen

2) tutkimustoimintaan liittyvien rahoitusosuuksien ja yhteistyöstä aiheutuvien menojen maksamiseen

3) EU:n rakennerahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

4) yhteisprofessuureista aiheutuvien menojen ja rahoitusosuuksien maksamiseen.

Selvitysosa:Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) tehtävänä on tuottaa, koota ja hyödyntää geotieteellistä tietoa, joka edistää maankamaran luonnonvarojen kestävää käyttöä. Tutkimuskeskusta kehitetään geotiedon tuottajana, kokoajana ja hyödyntämisen edistäjänä sekä eurooppalaisena geotieteellisen tutkimuksen huippuosaajana.

GTK tuottaa tieteellisiä tuloksia ja innovaatioita vauhdittamaan siirtymää kestävään, hiilineutraaliin maailmaan sekä syventää tutkimuslaitosten, yritysten ja korkeakoulujen yhteistyötä elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantamiseen.

Määrärahasta käytetään arviolta 6 000 000 euroa tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Geologian tutkimuskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2024:

Toiminnallinen tuloksellisuus

  2022
toteutuma
2023
tavoite
2024
tavoite
       
Tulosalueen osuus ydintoiminnasta (%)      
— asiakasratkaisut 17,3 20 20
— tiede ja innovaatiot 30,3 35 35
— geotieto 28,0 25 25
— muu ydintoiminta 30,1 20 20
Yhteisrahoitteinen toiminta      
— osuus ydintoiminnan htv-kertymästä (%) 23,2 25 27

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio

2024
esitys
       
Bruttomenot 50 435 47 141 50 468
Bruttotulot 15 730 15 500 17 500
Nettomenot 34 705 31 641 32 968
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 9 721    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 8 789    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio

2024
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 9 456 8 000 10 000
— muut tuotot 9 - -
Tuotot yhteensä 9 465 8 000 10 000
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 4 641 3 800 5 000
— osuus yhteiskustannuksista 4 291 3 640 4 259
Kustannukset yhteensä 8 932 7 440 9 259
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 533 560 741
Kustannusvastaavuus, % 106 108 108

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio

2024
esitys
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot      
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 3 668 2 800 2 000
— EU:lta saatava rahoitus 1 022 1 000 2 500
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 1 087 1 700 1 000
Tuotot yhteensä 5 777 5 500 5 500
       
Hankkeiden kokonaiskustannukset 11 279 11 000 11 000
       
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) -5 502 -5 500 -5 500
Omarahoitusosuus, % 49 50 50

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tietoturvatason korotus 107
Palkkausten tarkistukset 1 220
Yhteensä 1 327

2024 talousarvio 32 968 000
2023 II lisätalousarvio 759 000
2023 talousarvio 31 641 000
2022 tilinpäätös 33 773 000