Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              20. Siviilipalvelus
         30. Työllisyys ja yrittäjyys
         40. Yritysten erityisrahoitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 220 048 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) euroneuvontakeskuksista aiheutuvien menojen maksamiseen

2) porotilalain, luontaiselinkeinolain, kolttalain ja maatilalakia edeltävän lainsäädännön mukaisesti valtion hallinnassa olevien kiinteistöjen hoitomenojen maksamiseen

3) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

4) yritysten kehittämispalvelujen kehittämisestä, edistämisestä ja ylläpidosta aiheutuviin menoihin.

Määrärahasta on varattu

1) 350 000 euroa jatkuvan oppimisen uudistukseen (RRF pilari3)

2) 2 750 000 euroa lupamenettelyjen ja viranomaisuudistusten voimavaroihin (REPowerEU)

osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.

REPowerEU:hun liittyvää määrärahaa saa käyttää sen jälkeen, kun EU:n neuvosto on hyväksynyt REPowerEU-luvun osana Suomen kansallisen elpymis- ja palautumissuunnitelman päivitystä.

Selvitysosa:Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) edistävät alueellista kehittymistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset edistävät yrittäjyyttä, työmarkkinoiden toimintaa, osaamista ja kulttuuria, maaseudun elinvoimaisuutta, joukkoliikennettä ja sen kehittämistä sekä liikennejärjestelmän toimivuutta ja liikenteen turvallisuutta, hyvää ympäristöä sekä luonnon ja luonnonvarojen kestävää käyttöä alueilla sekä työvoiman maahanmuuttoa alueilla. ELY-keskuksia on 15 ja ne toimivat kiinteässä yhteistyössä maakunnan liittojen ja kuntien kanssa. Paikallishallinnon viranomaisista ELY-keskusten ohjaukseen kuuluvat työ- ja elinkeinotoimistot (TE-toimistot). Lisäksi ELY-keskuksilla ja TE-toimistoilla on valtakunnallinen kehittämis- ja hallintopalveluja tuottava virasto (KEHA-keskus).

Momentin määrärahasta 3 100 000 euroa on EU:n elpymisvälineen toimeenpanon rahoitusta jatkuvan oppimisen uudistukseen ja lupamenettelyjen voimavaroihin.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen ohjaavat ministeriöt (sisäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö) asettavat alustavasti elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2024:

Toiminnallinen tuloksellisuus

  2022
toteutuma
2023
tavoite
2024
tavoite
       
Asiakaspalvelutyytyväisyys (1—5) 4,3 > 4,0 > 4,2
ELY-keskusten sidosryhmien kokonaistyytyväisyys (1—5) - > 4,0 -

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 234 920 240 985 251 048
Bruttotulot 36 353 31 000 31 000
Nettomenot 198 567 209 985 220 048
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 34 319    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 36 932    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 9 197 8 700 9 000
— muut tuotot -16 - -
Tuotot yhteensä 9 181 8 700 9 000
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 7 552 6 400 6 500
— osuus yhteiskustannuksista 2 935 2 300 2 500
Kustannukset yhteensä 10 487 8 700 9 000
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -1 306 - -
Kustannusvastaavuus, % 88 100 100

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot      
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 4 275 8 000 7 000
— EU:lta saatava rahoitus 1 896 - -
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 27 - -
— yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot 1 978 3 000 3 000
Tuotot yhteensä 8 176 11 000 10 000
       
Hankkeiden kokonaiskustannukset 9 412 12 000 11 000
       
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) -1 236 -1 000 -1 000
Omarahoitusosuus, % 13 8 9

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kautta ohjautuu rahoitusta seuraavilta talousarvion momenteilta: 30.10.51, 30.40.20, 21, 22, 31, 40, 51 ja 62, 31.10.31, 31.20.20 ja 55, 32.01.03, 20 ja 51, 32.20.41, 32.30.42, 51, 52 ja 64, 32.50.30, 33.20.31, 50 ja 52, 35.01.65, 35.10.20, 21, 22, 61 ja 63 sekä 35.20.64.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Jatkuvan oppimisen uudistus (RRF pilari3) -840
Juomavesidirektiivin toimeenpano (siirto momentille 30.01.01) -85
Jätelain rekisterisääntelyn muutokset ja SUP-direktiivin toimeenpano (siirto momentille 35.01.01) -135
Kasvun kiihdyttämisohjelma (RRF pilari3) -70
Kotoutumislain kokonaisuudistuksen valmistelutehtävät (siirto momentilta 32.50.03) 150
Metsitystukeen liittyvät tehtävät (siirto momentille 30.40.22) -315
Oikeudellisen tuen tehtävät (siirto momentilta 32.01.03) 195
Palkkatukiuudistuksen toimeenpano (siirto momentilta 32.01.03) 300
Rahoituskauden vaihtumisen lisäresurssit (CAP27) -700
Ruotsinkielinen kotoutumiskoulutus (HO 2023) 500
Saaristomeri (kertaluonteisen lisäyksen poisto) -150
TE-palvelu -uudistuksen muutoskustannukset (siirto momentilta 32.01.03) 400
Tietoturvatason korotus 530
Valkoposkihanhia koskevien poikkeuslupien käsittely (3 htv) 225
Valtakunnallinen Helpline (siirto momentille 32.01.03) -61
Valtorin laskutuksen muutos -270
Voimavarat lupamenettelyihin (REPowerEU luvitus) 2 750
Work in Finland -ohjelman jatko 600
Väliinputoajat työmarkkinoilla -150
Ympäristösopimusten sopimuskäsittely 400
Öljylämmityksestä luopuminen -3 200
Palkkausten tarkistukset 9 989
Yhteensä 10 063

Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.


2024 talousarvio 220 048 000
2023 II lisätalousarvio 7 493 000
2023 I lisätalousarvio 200 000
2023 talousarvio 209 985 000
2022 tilinpäätös 201 180 000