Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              20. Siviilipalvelus
         30. Työllisyys ja yrittäjyys
         40. Yritysten erityisrahoitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 38 019 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kuluttajatiedon julkistamispalkintoa varten

2) EU:n sisäasioiden rahastoon kuuluvasta Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (AMIF) rahoitettavista hankkeista aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Määrärahasta on varattu

1) 50 000 euroa energiainfrastruktuuri-investointeihin (RRF pilari1)

2) 50 000 euroa investointeihin uuteen energiateknologiaan (RRF pilari1)

3) 165 000 euroa vähähiilisen vedyn sekä hiilidioksidin talteenottoon ja hyödyntämiseen (RRF pilari1)

4) 70 000 euroa maahanmuuton digitaaliseen infrastruktuuriin (RRF pilari3)

5) 750 000 euroa jatkuvan oppimisen uudistukseen (RRF pilari3)

6) 40 000 euroa lupamenettelyjen ja viranomaisuudistusten voimavaroihin (REPowerEU)

osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.

REPowerEU:hun liittyvää määrärahaa saa käyttää sen jälkeen, kun EU:n neuvosto on hyväksynyt REPowerEU-luvun osana Suomen kansallisen elpymis- ja palautumissuunnitelman päivitystä.

Selvitysosa:Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa Suomen yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan toimintaympäristöstä, työmarkkinoiden toimivuudesta ja työntekijöiden työllistymiskyvystä sekä alueiden kehittymisestä. Ministeriö johtaa ja ohjaa kasvu- sekä elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaa, työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikkaa, kuluttaja- ja kilpailupolitiikkaa, alue-, energia- ja ilmastopolitiikkaa sekä työelämän kehittämistä, työperäistä maahanmuuttoa ja maahanmuuttajien kotouttamista.

Momentin määrärahasta 1 125 000 euroa on EU:n elpymisvälineen kautta rahoitettavia kokonaisuuksia.

Määrärahasta käytetään arviolta 1 500 000 euroa tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio

2024
esitys
       
Bruttomenot 51 294 45 330 48 494
Bruttotulot 11 052 8 500 10 475
Nettomenot 40 242 36 830 38 019
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 10 438    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 9 632    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Arkiston järjestämishanke (siirto momentilta 23.01.01) 158
Avainalojen vauhdittaminen (RRF pilari3) -50
Energiainfrastruktuuri-investoinnit (RRF pilari1) -250
Energiamarkkinariitalautakunnan perustaminen 215
Investoinnit uuteen energiateknologiaan (RRF pilari1) -250
Jatkuvan oppimisen uudistus (RRF pilari3) -1 335
Kotoutumispalvelujen uudistus (siirto momentilta 32.50.03) 80
Lääkekehityskeskuksen valmistelu -40
Ministereiden, heidän valtiosihteereidensä ja erityisavustajiensa sihteereiden palkkamenot (siirto momentille 23.01.02) (HO 2023) -426
NATO resilienssikoordinaation tarpeet 80
Palkkaluokkien yhtenäistäminen (siirto momentille 24.01.01) -32
Poliittinen esikunta -191
Suomen jäsenyys IAEA:n hallintoneuvostossa 2021-2024 (siirto momentilta 24.01.01) 38
Sähkölinjojen lunastusasioiden nopeutus (HO 2023) 350
Teollisuuden prosessien suora sähköistäminen ja vähähiilistäminen (RRF pilari1) -20
Tukiviranomaisroolin vaatimat hallintokulut (REPowerEU T&K) 40
Tutkimus- ja innovaationeuvoston (TIN) asiantuntijan palkkausmenot (1 htv) 100
VN yhteisen verkkojulkaisualustan (YJA) erillissivustojen ylläpitokulut (siirto momentilta 23.01.01) 10
Vähähiilinen vety sekä hiilidioksidin talteenotto ja hyödyntäminen (RRF pilari1) -291
Palkkausten tarkistukset 1 661
Säästöpäätös 342
Tasomuutos 1 000
Yhteensä 1 189

Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.


2024 talousarvio 38 019 000
2023 II lisätalousarvio 2 417 000
2023 talousarvio 36 830 000
2022 tilinpäätös 39 436 000