Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              88. Osakehankinnat
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

03. Väyläviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 62 579 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) lähialueyhteistyöhankkeiden menojen maksamiseen

2) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen

3) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Väyläviraston tehtävänä on väylänpitäjänä vastata tie-, rata- ja vesiväylien palvelutason ylläpidosta ja kehittämisestä valtion hallinnoimilla liikenneväylillä. Virasto edistää toiminnallaan väyläverkon toimivuutta, automatisaatiota, liikenteen turvallisuutta ja kestävää kehitystä osana liikennejärjestelmän kokonaisuutta sekä alueiden ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja tasapainoista kehitystä.

Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa Väyläviraston toiminnalle vuodelle 2024 seuraavat alustavat tavoitteet.

Tunnusluvut

  2022
toteutuma
2023
tavoite
2024
tavoite
       
Palvelukyky ja laatu      
Tienkäyttäjien tyytyväisyys maanteiden kuntoon kesäkaudella     2,7
Tienkäyttäjien tyytyväisyys maanteiden talvihoitoon talvikaudella     2,7
Matka- ja kuljetusketjujen toimivuus      
Radanpidosta johtuvat viivästykset kaukojunaliikenteessä, % junista väh. 5 min. myöhässä (enintään) 7,5 6,0 6,0
Radanpidosta johtuvat viivästykset lähijunaliikenteessä, % junista väh. 3 min. myöhässä (enintään) 2,7 3,2 3,0
Radanpidosta johtuvien myöhästymisten laskennallinen osuus tavarajunaliikenteessä, % junista väh. 16 min myöhässä (enintään) 1,98 - 2,0
Talvimerenkulun palveluiden odotusaika, h (enintään) 3,7 4,0 4,0
Väylien kunto      
Tilapäiset nopeusrajoitukset rataverkolla (pääväylät), km (enintään) 75 - 75
Tilapäiset nopeusrajoitukset rataverkolla (muu verkko), km (enintään) 324 - 245
Huonokuntoiset päällystetyt tiet (vilkasliikenteinen/muu verkko), km (enintään) 879/7 161 950/7 350 1 200/11 0001)
Huonokuntoiset sillat, maantiet/rautatiet, kpl (enintään) 779/123 810/125 940/1851)
Vesiväylien huonokuntoiset kiinteät turvalaitteet, % (enintään) 5,4 6,5 4,2
Liikenneturvallisuus      
Henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet maanteillä (enintään) 1 608 1 850 1 557
Valtion rataverkolla olevien tasoristeysten onnettomuusriski (10 v. riskisumma) (enintään) 189 185 170
Toiminnallinen tehokkuus      
Korjausvelka/tieverkko (milj. euroa, MAKU 2015 = 100) [vuoden 2024 arvioidussa kustannustasossa] 1 664 1 700 1 900 [2 500]
Korjausvelka/rataverkko (milj. euroa, MAKU 2015 = 100) [vuoden 2024 arvioidussa kustannustasossa] 1 226 1 335 1 380 [1 800]

1) Arviointikriteeri muuttunut edellisistä vuosista.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 56 803 59 041 62 719
Bruttotulot 739 599 140
Nettomenot 56 064 58 442 62 579
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 12 148    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 12 690    

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot 40 931 15 203 25 258
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan kokonaiskustannukset 14 603 30 766 50 250
       
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) 26 328 -15 563 -24 992
Omarahoitusosuus, % 180 51 50

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 7 851 6 368 6 465
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 6 580 6 187 6 407
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 1 271 181 58
Kustannusvastaavuus, % 119 103 101

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Konsulttipalvelujen korvaaminen omalla työllä (siirto momentilta 31.10.20) 1 700
Valtorin laskutuksen muutos -17
Valtorin tuotteistettujen palvelujen tietoturva 143
Palkkausten tarkistukset 2 311
Yhteensä 4 137

2024 talousarvio 62 579 000
2023 II lisätalousarvio 1 392 000
2023 talousarvio 58 442 000
2022 tilinpäätös 56 606 000