Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto ja tutkimus
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maa- ja elintarviketalous
         40. Luonnonvaratalous
              51. Kalatalouden edistäminen
         64. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

46. Valtionavustus Suomen metsäkeskukselle (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 43 025 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Suomen metsäkeskuksesta annetun lain (418/2011) mukaisista tehtävistä aiheutuvien menojen maksamiseen

2) muuna julkisena rahoitusosuutena Suomen metsäkeskuksen valtionavustustoimintaan kuuluvissa EU-hankkeissa

3) Suomen metsäkeskukselle kuuluvien Eläke-Tapio -lisäeläkejärjestelmän vuosimaksuista aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Suomen metsäkeskus on metsien kestävää hoitoa ja käyttöä sekä niiden monimuotoisuuden säilyttämistä koskevia tehtäviä hoitava koko maan kattava kehittämis- ja toimeenpano-organisaatio. Suomen metsäkeskuksen tehtävänä on metsiin perustuvien elinkeinojen edistäminen, metsiä koskevan lainsäädännön toimeenpano ja metsätietoihin liittyvien tehtävien hoitaminen. Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa ja valvoo Suomen metsäkeskusta.

Suomen metsäkeskuksen toiminnan tärkein kohderyhmä ovat yksityismetsänomistajat, jotka omistavat 440 000 metsälöä (12,1 milj. hehtaaria, n. 60 % Suomen metsämaa-alasta). Suomen metsäkeskus valvoo metsätaloutta koskevien lakien noudattamista ja hoitaa muut sille säädetyt viranomaistehtävät, kuten vuosittain n. 130 000 metsänkäyttöilmoituksen ja n. 70 000 Kemera-hakemuksen ja toteutusilmoituksen käsittelyn. Metsäkeskus kerää alueellista metsävaratietoa n. 2,5 milj. hehtaaria sekä neuvoo ja kouluttaa n. 25 000—30 000 metsänomistajaa ja metsäalan toimijaa vuosittain.

Metsäkeskuksen toiminnan tuottavuutta parantavia toimenpiteitä ovat sähköisen asioinnin, metsätiedon hyödyntämisen sekä metsänomistajien ja metsäalan toimijoiden neuvontapalveluiden kehittäminen.

Pääluokka- ja lukuperusteluissa asetettujen yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteuttamiseksi maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2024 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti Suomen metsäkeskuksen toiminnalle seuraavat tavoitteet:

Suomen metsäkeskuksen tulostavoitteet

  2022
toteutuma
2023
tulostavoite
2024
tulostavoite
       
1. Taloudellisuustavoitteet      
Metsälain mukaisten ilmoitusten käsittelyn ja päätöksenteon kokonaiskustannukset ilmoitusta kohden, € 7,3 10 7,5
Rahoituslain mukaisten nuorenmetsänhoidon hakemusten käsittelyn kokonaiskustannukset hakemusta kohden, €1) 64,8 65 55
Rahoituslain taimikon varhaishoidon ja nuorenmetsänhoidon tarkastusten yksikkökustannukset €/kpl 302 240 310
Metsävaratiedon keruukustannukset €/ha 2,9 4,0 3,0
2. Suoritetavoitteet      
Metsävaratiedon keruutavoite, ha 2 490 000 2 330 000 2 500 000
Vuoden aikana Metsään.fi -palvelua käyttäneet metsänomistajat, kpl 63 432 70 000 75 000
Metsään.fi käyttäjämäärä, yritykset 1 140 1 200 1 300
Avoimen metsätiedon hyödyntäminen laajenee
— ladattujen aineistopakettien määrä, GiB
— rajapintakutsujen määrä rajapinnassa, kpl
— karttapalvelujen katselukerrat, kpl
58 853
129 028 363
154 443
30 000
60 670 000
158 000
68 000
154 000 000
170 000
3. Laatutavoitteet      
Otantatarkastuksessa rahoituskelpoisuudeltaan hyvien nuoren metsän hoidon hankkeiden osuus suoritepinta-alasta vähintään, % 75 78 75
Päätös nuoren metsän hoitohankkeista, viikkoa vireille tulosta 2,0 3,0 3,0

1) Hakemusten käsittelykustannukset vaihtelevat pitkälti hakemusmäärien perusteella.

Määrärahalla toteutettavan toiminnan kustannusten (milj. euroa) ja henkilötyövuosien (htv) arvioitu jakautuminen prosesseille

  2022 toteutuma 2023 arvio 2024 arvio
  kustan-
nukset
htv kustan-
nukset
htv kustan-
nukset
htv
             
Metsätieto- ja tarkastuspalvelut 19,2 254 21,0 288 19,7 240
Elinkeinopalvelut 8,2 127 10,9 150 7,6 116
Hallintopalvelut 3,8 35 2,7 34 3,4 34
Kehityspalvelut 12,4 57 9,0 27 10,7 40
Viestintä- ja asiakkuuspalvelut 1,3 14 1,4 22 1,6 27
Yhteensä 44,9 487 45,0 521 43,0 457

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Helmi-elinympäristöohjelman toimeenpano, kertaluonteisen lisäyksen poisto -500
METSO-ohjelman toimeenpano, kertaluonteisen lisäyksen poisto -780
Yksityisteiden tiestön ja siltojen parantaminen, kertaluonteisen lisäyksen poisto -2 500
Palkkausten tarkistukset 1 736
Yhteensä -2 044

Momentin nimike on muutettu.


2024 talousarvio 43 025 000
2023 II lisätalousarvio 930 000
2023 talousarvio 45 069 000
2022 tilinpäätös 43 835 000