Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto ja tutkimus
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maa- ja elintarviketalous
              44. Luonnonhaittakorvaukset
              47. Ruokaketjun kehittäminen
              62. Eräät valtionavustukset
         40. Luonnonvaratalous
         64. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

01. Ruokaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 79 483 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) enintään 500 000 euroa elintarvikemarkkinavaltuutetun toimiston toimintamenoihin

2) enintään 800 000 euroa maksullisten eläintautitutkimusten hintojen alentamiseen tutkimuksissa, joilla pyritään havaitsemaan ja seuraamaan vastustettavia ja uhkaavia eläintauteja

3) sisämarkkinaohjelman perustamiseksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2021/690 tuella maksettaviin kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehualaan liittyviin menoihin

4) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

5) Ruokaviraston yhteydessä toimivien lautakuntien ja muiden vastaavien toimielimien menojen maksamiseen

6) viraston toimintaan liittyvien kansainvälisten jäsenmaksujen maksamiseen.

Määrärahasta on varattu 30 000 euroa hukkakauralain (185/2002) mukaisesti hukkakauran torjuntasuunnitelmien laatimisesta maksettaviin korvauksiin.

Määrärahasta on varattu 50 000 euroa maatalouden tukien toimeenpanosta annetussa laissa (1334/2022) tarkoitettujen korvausten maksamiseen Ahvenanmaan maakunnan kunnille.

Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2021/690 perusteella kasvintuhoojien kartoitukseen vuosittain myöntämä rahoitus.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2021/690 tuella maksettavat sisämarkkinaohjelman mukaiset kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehualaan liittyvät menot on huomioitu tuloina momentilla 12.30.04.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Ruokaviraston tehtävinä ovat elintarvikkeiden sekä maa- ja metsätalouden tuotantopanosten turvallisuuden ja laadun, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kasvinterveyden edistäminen, valvonta ja tutkimus. Virasto edistää viranomaistoimin elintarvikkeiden ja maatalouden tuotantopanosten vientiä. Virasto vastaa Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan mukaisten toimenpiteiden, unionin rahoittamien maaseudun kehittämistoimien ja näitä täydentävien kansallisten toimenpiteiden toimeenpanotehtävistä (maksajavirastotehtävät). Ruokavirasto vastaa tehtäväalueensa tietojärjestelmien kehittämisestä ja ylläpidosta sekä alue- ja paikallistason viranomaisten ohjauksesta. Ruokaviraston tehtävänä on hoitaa myös muut laissa säädetyt ja maa- ja metsätalousministeriön määräämät viraston toimialaan kuuluvat tehtävät.

Ruokavirasto tukee pääluokkaperusteluissa sekä lukujen 30.10 ja 30.20 yhteisessä selvitysosassa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Ruokavirastolle vuodelle 2024 luvun 30.01 selvitysosassa todetut toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteet.

Viraston tunnusluvut

  2022
toteutuma
2023
arvio
2024
tavoite
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Taloudellisuusindeksi (2019=100) 91,0 101,5 102,0
Tuottavuusindeksi (2019=100) 94,6 101,5 102,0

Ruokaviraston päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet1)

  2022 toteutuma 2023 arvio 2024 arvio
  Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv
                   
Maatalous 20 248 689 149 18 740 568 130 20 340 688 129
Maaseudun kehittäminen 9 838 2 660 77 8 206 1 638 67 10 579 5 193 66
Metsätalous 546 8 6 539 9 5 521 9 5
Elinkeinokala-, riista- ja porotalous 820 32 9 893 250 8 782 250 8
Elintarviketurvallisuus, josta 38 069 14 970 376 40 421 15 292 338 37 287 15 292 334
— valvonta 27 752 14 490 256 29 346 14 903 224 27 443 14 903 222
— laboratoriopalvelut ja riskinarviointi 10 317 480 120 11 075 389 114 9 844 389 112
Eläinten terveys ja hyvinvointi, josta 26 085 4 415 243 22 891 3 845 203 26 890 3 845 200
— valvonta 13 425 3 483 101 9 871 2 714 77 13 890 2 714 76
— laboratoriopalvelut ja riskinarviointi 12 660 932 142 13 020 1 131 126 13 000 1 131 124
Kasvintuotanto ja kasvinterveys, josta 11 318 3 982 122 12 858 4 598 123 10 800 3 798 121
— valvonta 7 624 2 872 77 8 497 3 384 75 7 275 2 584 74
— laboratoriopalvelut ja riskinarviointi 3 694 1 110 45 4 361 1 214 48 3 525 1 214 47
Tutkimustoiminta 874 445 9 1 524 626 14 1 084 626 14
FEAD vähävaraisten apu 222 155 3 120 120 1 - - -
Ulkoiset IT-palvelut 2 794 2 573 35 3 617 2 352 45 2 666 2 352 44
Elintarvikemarkkinavaltuutetun toimisto 619 4 7 698 4 6 591 4 6
Yhteensä 111 433 29 932 1 036 110 507 29 302 940 111 540 32 057 927

1) Kustannukset ja tuotot eivät sisällä ulkoisen IT-asiantuntijapalveluiden osalta läpilaskutusta.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 120 666 108 260 111 540
Bruttotulot 29 712 29 302 32 057
Nettomenot 90 954 78 958 79 483
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 19 942    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 13 9951)    

1) Vuodelle 2023 siirtyneestä erästä on sidottu yhteensä 9,6 milj. euroa mm. tuottavuushankkeisiin ja elintarvikemarkkinavaltuutetun toimiston toimintaan.

Bruttomenot ovat yhteensä 111 540 000 euroa. Bruttotulot ovat yhteensä 32 057 000 euroa, tästä yhteisrahoitteisen toiminnan tuloja on 950 000 euroa, maksullisen toiminnan tuloja 23 596 000 euroa ja muita tuloja 7 511 000 euroa.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 20 034 20 666 19 866
— muut tuotot 80 - -
Tuotot yhteensä 20 114 20 666 19 866
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 16 844 15 475 15 075
— osuus yhteiskustannuksista 7 713 5 191 4 791
Kustannukset yhteensä 24 557 20 666 19 866
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -4 443 - -
Kustannusvastaavuus, % 82 100 100
       
Muut suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 3 163 3 730 3 730
— muut tuotot 24 - -
Tuotot yhteensä 3 187 3 730 3 730
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 3 741 3 198 3 198
— osuus yhteiskustannuksista 1 723 1 532 1 532
Kustannukset yhteensä 5 464 4 730 4 730
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -2 277 -1 000 -1 000
Kustannusvastaavuus, % 58 79 79
       
Hintatuki 969 800 800
       
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen, % 76 96 96

Elintarvikemarkkinalaissa (1121/2018) on säädetty elintarvikemarkkinoiden toimivuuden parantamiseksi ja hyvien liiketapojen vastaisten käytäntöjen estämiseksi Ruokaviraston yhteydessä toimivasta elintarvikemarkkinavaltuutetun toimistosta. Valtuutettu on toiminnassaan itsenäinen ja riippumaton.

Ruokavirasto toimii Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) vähävaraisimmille suunnatun aineellisen avun välittävänä toimielimenä, työ- ja elinkeinoministeriön toimiessa hallintoviranomaisena. Toimeenpanoon tarvittaviin palkkauksiin (arvio 4 htv) liittyvä määrärahatarve katetaan osin työ- ja elinkeinoministeriön myöntämällä 115 000 euron teknisellä tuella ja osin toimintamenoista (arvio 170 000 euroa). Varsinaiseen aineelliseen apuun ja siihen liittyviin tuensaajien hallintokustannuksiin käytetään Euroopan sosiaalirahaston ohjelmarahoitusta, jonka suuruudeksi arvioidaan 5 331 000 euroa. Tätä ei ole huomioitu Ruokaviraston bruttotuloissa eikä -menoissa.

Vastustettavien sekä uusien uhkaavien eläintautien havaitsemiseksi ja kotoperäisten eläintautien esiintyvyyden seuraamiseksi tarvitaan näytteitä sairaista eläimistä. Eläintautitutkimuksissa seurannan kannalta riittävän näytemäärän saaminen edellyttää eläinten omistajien tai eläinlääkärien oma-aloitteellisesti lähettämiä näytteitä. Tutkimuskustannusten periminen täysimääräisinä näytteen lähettäjältä vähentäisi näytteiden määrää merkittävästi, minkä vuoksi hintatuen käyttö on perusteltua. Hintatuen määrä on enintään 800 000 euroa.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2021/690 sisämarkkinaohjelman tuella maksettavat kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehualaan liittyvät menot on huomioitu tuloina momentilla 12.30.04.

Momentilla on otettu huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2021/690 perusteella kasvintuhoojien kartoitukseen vuosittain myönnettävän rahoituksen nettobudjetointi.

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon sekä menoissa että tuloissa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014—2020 (n+2) siirtymäkauden teknisen avun määränä 1 050 000 euroa. Määrärahan mitoituksessa on huomioitu myös menoina ja tuloina Ruokaviraston CAP-suunnitelman 2023—2027 tekninen apu, joka vuonna 2024 on 7 700 000 euroa sisältäen Maaseutuverkostoyksikön osuuden, joka on 1 200 000 euroa. Ruokaviraston CAP-suunnitelman 2023—2027 teknistä apua saa käyttää henkilöstökulujen lisäksi ostopalveluihin (tietojärjestelmä-, koulutus- ja viestintäkulut).

Määrärahasta on varattu 50 000 euroa Ahvenanmaan maakunnan kunnille suoritettaviin korvauksiin maatalouden tukien toimeenpanosta annetussa laissa (1334/2022) tarkoitettujen tehtävien hoitamisesta. Korvaus määräytyy tukihakemusten lukumäärän perusteella ja sen suuruudesta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Lisäksi määrärahasta on varattu 30 000 euroa hukkakauralain (185/2002) mukaisesti hukkakauran torjuntasuunnitelmien laatimisesta maksettaviin korvauksiin. Kansainvälisiä jäsenmaksuja arvioidaan maksettavan momentilta noin 7 000 euroa.

Määrärahan käytöstä arvioidaan kulutusmenojen osuudeksi noin 79 403 000 euroa ja siirtomenojen osuudeksi noin 80 000 euroa.

Määrärahasta käytetään arviolta 834 000 euroa tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
CAP27-hanke (v. 2023 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -6 700
Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin toimijoiden luvan-, hyväksynnän- ja ilmoituksenvaraiset toiminnat ja rekisteröinnit (ILMO) (v. 2023 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -456
Julkisen hallinnon automaattinen päätöksenteko 1 200
Puutarhakasvien hintaseuranta (siirto momentille 30.01.05) -50
SALLI - Sähköisen asioinnin kehittäminen elintarvikeketjussa (v. 2023 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -1 418
SALLI - Sähköisen asioinnin kehittäminen elintarvikeketjussa (v. 2024 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 1 009
SAMPO - maksu-, raportointi ja saatavien seurantajärjestelmä (v. 2023 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -1 000
SAMPO - maksu-, raportointi ja saatavien seurantajärjestelmä (v. 2024 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 1 000
Teknologiaympäristöjen uudistaminen -hanke (v. 2023 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -1 403
Teknologiaympäristöjen uudistaminen -hanke (v. 2024 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 243
Toiminnan vahvistaminen 5 000
Valtorin laskutuksen muutos -34
Valtorin tuotteistettujen palvelujen tietoturva 107
VATI-tietojärjestelmän juomavesidirektiivistä johtuva kehittäminen (siirto momentilta 33.01.01) 140
Palkkausten tarkistukset 2 887
Yhteensä 525

2024 talousarvio 79 483 000
2023 II lisätalousarvio 2 907 000
2023 I lisätalousarvio 2 025 000
2023 talousarvio 78 958 000
2022 tilinpäätös 85 007 000