Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto ja tutkimus
         10. Maaseudun kehittäminen
              42. Luopumistuet ja -eläkkeet
              51. Porotalouden edistäminen
              54. Hevostalouden edistäminen
              63. Maaseudun kehittäminen
         20. Maa- ja elintarviketalous
         40. Luonnonvaratalous
         64. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

64. EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 188 349 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Suomen CAP-suunnitelmaa 2023—2027 Manner-Suomessa toteuttavien hankkeiden ja niiden toteutukseen liittyvän teknisen avun Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) maksettavan EU:n rahoitusosuuden sekä valtion rahoitusosuuden sekä perustelluissa tapauksissa ennakon maksamiseen

2) EU:n aikaisempien ohjelmakausien sekä Suomen CAP-suunnitelman 2023—2027 Manner-Suomen sitoumuksista aiheutuneiden velvoitteiden maksamiseen sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU 2021/2116) artiklojen 55 (sääntöjenmukaisuuden tarkastaminen) sekä 56 (maaseuturahastoa koskevat erityissäännökset noudattamatta jättämisen vuoksi suoritettavista takaisinperinnöistä) sekä aikaisempien ohjelmakausien vastaavien yhteisten tai rahastokohtaisten säädösten mukaisten Suomen velvoitteiden maksamiseen

3) kohtiin 1)—2) liittyvien kulutusmenojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena ja kulutusmenojen osalta suoriteperusteisena.

Valtuus

Vuonna 2024 saa tehdä Suomen CAP-suunnitelman 2023—2027 perusteella Manner-Suomessa myönnettävien hankkeiden myöntämispäätöksiä 157 180 000 eurolla.

Mikäli Suomen CAP-suunnitelmaan 2023—2027 kohdistuvaa vuoden 2023 myöntämisvaltuutta on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä myöntämispäätöksiä vuonna 2024.

Selvitysosa:Momentin varoin rahoitettavat maaseudun yritystoiminnan, palvelujen, kylien ja yhteistyön kehittämiseen, koulutukseen ja tiedonvälitykseen sekä Leader-toiminnalla toteutettavaan paikalliseen kehittämiseen liittyvät Manner-Suomen toimenpiteet sisältyvät Suomen CAP-suunnitelmaan 2023—2027 (CAP-suunnitelma). Rahoitus toteutetaan yritystukina sekä paikallisina, alueellisina, alueiden välisinä, valtakunnallisina ja kansainvälisinä hankkeina. CAP-suunnitelman toimeenpanoon tarkoitetun teknisen avun määräraha on tällä momentilla.

CAP-suunnitelmaa toteuttavien hankkeiden myöntämispäätösten kokonaismääräksi arvioidaan 157 180 000 eurolla, josta osoitetaan 43 418 000 euroa paikalliseen kehittämiseen liittyviä toimia varten sekä 113 762 000 euroa alueelliseen kehittämiseen liittyviä toimia varten.

EU:n rahoitusosuus CAP-suunnitelmassa on 43 %.

Momentin menoihin liittyvät tulot on merkitty momentille 12.30.02.

Vuoden 2024 määrärahojen arvioitu jakautuminen (euroa)

   
Yhteensä, josta 188 349 000
— EU-osuus 86 124 000
— valtion osuus 102 225 000

CAP-suunnitelman valtuuden käytöstä aiheutuvat menot, valtion ja EU:n osuudet yhteensä (milj. euroa)

  2024 2025 2026 2027 2028 Yhteensä
vuodesta
2024 lähtien
             
Ennen vuotta 2024 tehdyt CAP-suunnitelman sitoumukset1) 91,536 62,104 - - - 153,640
Vuoden 2024 CAP-suunnitelman sitoumukset 96,813 40,367 20,000 - - 157,180
Yhteensä 188,349 102,471 20,000 - - 310,820

1) Osa CAP-suunnitelman menoista (ml. tekninen apu) katetaan vuodelta 2023 siirtyvällä erällä. Maaseutuohjelman 2014—2020 (sis. siirtymäkausi 2021—2022 ja maaseudun elpymisväline) valtuuden käytöstä aiheutuvat menot katetaan ainoastaan vuosilta 2022 ja 2023 siirtyvistä määrärahoista.

Rahoituskauden 2023—2027 rahoituskehys ja määrärahan arvioitu käyttö (milj. euroa)

  2023—2027 rahoituskehys Määräraha
Toimenpide EU Valtio1) Julkinen yhteensä 2023 budjetoitu 2024 esitys
           
CAP-suunnitelma yhteensä 373,234 452,752 877,9862) 60,616 188,349
— josta tekninen apu 43,920 58,220 102,140 12,000 17,600
Maaseutuyritysten energiainvestoinnit (kokonaan kansallinen) - 10,000 10,000 10,000 -

1) Sisältää maaseutuyritysten energiainvestoinnit (kokonaan kansallinen) 10 milj. euroa.

2) Sisältää kuntarahan osuuden 52 milj. euroa.

Takaisinperinnästä aiheutuvat erät merkitään momentille 12.30.99.

Määrärahan käytöstä arvioidaan siirtomenojen osuudeksi noin 168 149 000 euroa ja kulutusmenojen osuudeksi noin 20 200 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
CAP-suunnitelmaan perustuva muutos 127 733
Maaseutuohjelman 2014-2020 ja siirtymäkauden 2021-2022 rahoituksen päättyminen -59 800
Maaseuturahaston elpymisväline (NGEU) -8 600
Maaseutuyritysten energiainvestoinnit (biokaasuinvestoinnit) -10 000
Yhteensä 49 333

Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.


2024 talousarvio 188 349 000
2023 II lisätalousarvio
2023 talousarvio 139 016 000
2022 tilinpäätös 212 616 000