Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto ja tutkimus
         10. Maaseudun kehittäminen
              51. Porotalouden edistäminen
              54. Hevostalouden edistäminen
              63. Maaseudun kehittäminen
         20. Maa- ja elintarviketalous
         40. Luonnonvaratalous
         64. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

42. Luopumistuet ja -eläkkeet (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 15 100 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) luopumiseläkelain (16/1974) mukaisten korvausten maksamiseen

2) maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain (1293/1994) ja maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain (612/2006) mukaisten luopumistukien ja hoitokustannusten maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Luopumistuella edistettiin yksikkökoon suurentamista ja sukupolvenvaihdoksia maa- ja porotaloudessa. Tavoitteena oli myös alentaa maatalousyrittäjien keski-ikää. Uusia luopumistukipäätöksiä voitiin tehdä vuoden 2018 loppuun asti, minkä jälkeen maatalouden varhaiseläkkeiden myöntäminen ei ole enää ollut mahdollista Euroopan unionissa.

Vuonna 2024 maksetaan kokonaan kansallisesti rahoitettavista kolmesta maatalousyrittäjien luopumistukijärjestelmästä (ajanjaksot 2007—2010, 2011—2014 ja 2015—2018) sekä aiempien vuosien luopumiseläkejärjestelmästä aiheutuvia menoja sekä niihin liittyviä sopimusten hoitokuluja.

Luopumistukien ja -eläkkeiden toteutuminen vuonna 2024

  Järjestelmän piiriin tullut sen voimassaoloaikana Eläkkeitä maksussa v. 2024 lopussa, arvio Keskimääräinen korvaus v. 2024, arvio
Tukimuoto Tiloja Luopujia kpl euroa/kk
         
Luopumiseläke     3 661 283
Luopumistuki 2007—2010 2 467 4 298 0 245
Luopumistuki 2011—2014 2 067 3 277 216 489
Luopumistuki 2015—2018 626 849 239 479
Yhteensä 5 160 8 424 4 116  

Vuosina 2023 ja 2024 määrärahan tarpeen arvioidaan jakautuvan seuraavasti (milj. euroa)

  2023
arvio
2024
arvio
     
Luopumiseläkkeet 14,80 13,38
Maatalousyrittäjien luopumistuki, vuosina 2007—2010 0,05 0,02
Maatalousyrittäjien luopumistuki, vuosina 2011—2014 3,35 1,84
Maatalousyrittäjien luopumistuki, vuosina 2015—2018 4,01 2,37
Hoitokulu1) 0,69 0,48
Yhteensä2) 22,90 18,09

1) Hoitokulun perusteet ovat voimassa vuosille 2023—2024.

2) Lisäksi momentilla on käytettävissä edelliseltä vuodelta siirtyvää määrärahaa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarvearvion muutos -6 700
Yhteensä -6 700

2024 talousarvio 15 100 000
2023 talousarvio 21 800 000
2022 tilinpäätös 28 500 000