Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         23. Valtioneuvoston kanslia
              04. EU:lta saatavat muut tulot
              44. Kalastonhoitomaksut
              45. Riistanhoitomaksut
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2024

30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaPDF-versio

01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 533 205 000 euroa.

Tulojen kohdentamisperusteena ovat EU:n toimielimen varainhoitovuonna tekemät maksupäätökset.

Selvitysosa:EU:n yhteisen maatalouspolitiikan ja kalastuspolitiikan toteuttamiseksi Suomen osuuden Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) arvioidaan olevan yhteensä 533 275 000 euroa. Kun tästä arvioidaan tuloutettavan talousarvion ulkopuoliseen maatalouden interventiorahastoon 70 000 euroa, momentille arvioidaan tuloutuvan 533 205 000 euroa.

Tulokertymässä ei ole otettu huomioon Ahvenanmaan tuloja sen toimivaltaan kuuluvien tehtävien osalta.

Arvio maataloustukirahaston tuloista

  milj. euroa vastaavia menoja
momenteilla
     
Talousarvioon    
EU-tulotuki 521,200 30.20.41
EU-yksityisen varastoinnin tuki 1,200 30.20.41
Koulujakelujärjestelmä 4,405 30.20.46
Tuottajaorganisaatiot 4,000 30.20.46
Mehiläishoitoalan toimenpiteet 0,200 30.20.46
Menekinedistäminen 2,200 30.20.46
Yhteensä 533,205  
Maatalouden interventiorahastoon 0,070 Maatalouden
interventiorahastossa
Kaikki yhteensä 533,275  

2024 talousarvio 533 205 000
2023 talousarvio 531 430 000
2022 tilinpäätös 526 324 486

02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta

Momentille arvioidaan kertyvän 340 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Tulokertymä sisältää Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) ja maaseuturahaston elpymisvälineestä maksetut välimaksut, joilla korvataan ohjelmakauden 2014—2020 ja siirtymäkauden 2021—2022 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa sekä Suomen CAP-suunnitelmassa 2023—2027 valtion talousarvion momenteilta 30.10.40, 30.10.43, 30.10.64, 30.20.43 ja 30.20.44 maaseuturahaston ja maaseuturahaston elpymisvälineen rahoitusosuuksina maksetut menot.


2024 talousarvio 340 000 000
2023 talousarvio 340 000 000
2022 tilinpäätös 460 053 411

03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta

Momentille arvioidaan kertyvän 9 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta (EMKVR) 2021—2027 ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta (EMKR) 2014—2020 arvioidaan tuloutuvan tuloja yhteensä 9 000 000 euroa. EU:lta saatavien tulojen mitoituksessa on otettu huomioon myös Ahvenanmaan osuus. Tuloja vastaavat menot on merkitty momentille 30.40.62.


2024 talousarvio 9 000 000
2023 talousarvio 9 000 000
2022 tilinpäätös 9 753 317

04. EU:lta saatavat muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 160 000 euroa.

Selvitysosa:Momentin tuloina on otettu huomioon EU:lta maa- ja metsätalousministeriön tehtäväalueelle tuloutuvat muut kuin momenteille 12.30.01 ja 12.30.02 sekä laitosten rahoittamiin hankkeisiin liittyvät tulot. Tuloarvioon ei sisälly momentille 30.20.01 nettobudjetoitua kasvintuhoojien kartoitusohjelmien rahoitusta. Tulot kertyvät EU-säädösten mukaisesti.

Arvio tuloista

  euroa momentti
     
Eläintaudit ja kasvintuhoojat, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/690, josta 160 000  
— TSE-, AI-, ASF-ohjelmat ja mikrobilääkeresistenssiseurantaohjelma 110 000 30.20.01
— Rabies-ohjelma 50 000 30.20.20

Momentille tuloutuvat eläintautien osalta EU:n osarahoittamien TSE-, AI-, ASF- ja mikrobilääkeresistenssiseurantaohjelmien, rabies-ohjelman tukemisesta sekä kasvintuhoojien hävittämisestä aiheutuvista toimenpiteistä EU:lta saatavat tulot.


2024 talousarvio 160 000
2023 talousarvio 410 000
2022 tilinpäätös 332 791

(20.) Maa- ja metsätalousministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta

Selvitysosa:Momentti ja sen tuloarvio ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.


2023 talousarvio 29 000 000
2022 tilinpäätös 28 074 578

40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 3 000 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot kertyvät vesilain (587/2011) 3 luvun 14 ja 22 §:n sekä ympäristönsuojelulain (527/2014) nojalla määrätyistä kalatalousmaksuista sekä muista vastaavista maksuista. Vastaavat menot on merkitty momentille 30.40.20.


2024 talousarvio 3 000 000
2023 talousarvio 2 800 000
2022 tilinpäätös 2 965 915

41. Tenojoen kalastuslupamaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 45 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain (176/2017) sekä siihen liittyvien valtioneuvoston asetusten (195/2017 ja 196/2017) mukaisista kalastuslupamaksuista. Vuoden 2023 tulokertymää vastaavista menoista valtiolle kuuluva osuus on merkitty momentille 30.40.22 sekä kalastuskunnille ja muille yksityisille vesialueen omistajille kuuluva osuus momentille 30.40.40.


2024 talousarvio 45 000
2023 talousarvio 50 000
2022 tilinpäätös 30 175

42. Hirvieläinten metsästysmaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 3 590 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot kertyvät riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain (616/1993) 4 §:n mukaisista pyyntilupamaksuista saatavina tuloina. Aikuisen hirven pyyntilupamaksu on 120 euroa ja hirvenvasan 50 euroa. Valkohäntäpeuralla vastaavat ovat aikuiselta 17 euroa ja vasalta 8 euroa. Hirviä arvioidaan kaadettavan 33 000 ja valkohäntäpeuroja 63 000. Maksujen taso tulee laskemaan hirvieläinkantojen verotuksen vähentyessä noin 15 %. Vuonna 2024 arvioidaan hirvien pyyntilupamaksuja tuloutuvan 2,800 milj. euroa ja valkohäntäpeurojen pyyntilupamaksutuloja 0,790 milj. euroa. Tuloja vastaavasti määrärahaa osoitetaan riistavahinkolain (105/2009) mukaisiin menoihin 3,590 milj. euroa momentilla 30.40.41.


2024 talousarvio 3 590 000
2023 talousarvio 4 760 000
2022 tilinpäätös 4 610 059

44. Kalastonhoitomaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 9 899 000 euroa.

Selvitysosa:Vuonna 2024 kalastonhoitomaksuja arvioidaan kertyvän 9 899 000 euroa. Arvio perustuu vuoden 2022 valtion tilinpäätöksen mukaiseen kalastonhoitomaksujen kertymään sekä muutokseen maksuvelvollisuuden yläikärajan korottamisesta. Kalastonhoitomaksun maksuvelvollisuuden yläikärajaa nostetaan nykyisestä 64 vuodesta 69 vuoteen. Muutos lisää vuoden 2024 kalastonhoitomaksujen kertymää n. 160 000 eurolla, kun maksuvelvollisuuden piiriin tulevat vuonna 2024 ne kalastavat henkilöt, jotka vuonna 2024 täyttävät 65 vuotta. Tuloja vastaavat menot on merkitty momentille 30.40.51.


2024 talousarvio 9 899 000
2023 talousarvio 10 175 000
2022 tilinpäätös 9 327 406

45. Riistanhoitomaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 12 908 000 euroa.

Selvitysosa:Jokaisen, joka harjoittaa metsästystä tai toimii metsästyslain (615/1993) 30 §:ssä tarkoitettuna metsästyksen johtajana, on metsästysvuosittain suoritettava valtiolle riistanhoitomaksu. Riistanhoitomaksun suuruus on 43 euroa ja alle 18-vuotiailta 10 euroa. Arvioitu metsästäjämäärä vuodelle 2024 on noin 307 778, josta alle 18-vuotiaiden määrä on noin 9 889. Arvioitu kertymä on 12 908 000 euroa. Riistatalouden edistämiseen käytettävät menot on merkitty momentille 30.40.50.


2024 talousarvio 12 908 000
2023 talousarvio 13 059 000
2022 tilinpäätös 11 733 540

99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 4 400 000 euroa.

Selvitysosa:Tulokertymässä otetaan huomioon ne hallinnonalan tulot ja takaisinperinnät, joita varten ei ole erillistä tulomomenttia tai joita ei oteta huomioon nettoutettavina tuloina tai ei voida hyvittää menomomentille.


2024 talousarvio 4 400 000
2023 talousarvio 4 000 000
2022 tilinpäätös 4 468 522