Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         23. Valtioneuvoston kanslia
              60. Työturvallisuusmaksu
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2024

28. Valtiovarainministeriön hallinnonalaPDF-versio

11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista

Momentille arvioidaan kertyvän 63 552 000 euroa.


2024 talousarvio 63 552 000
2023 talousarvio 58 822 000
2022 tilinpäätös 124 734 967

12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista

Momentille arvioidaan kertyvän 25 062 000 euroa.


2024 talousarvio 25 062 000
2023 talousarvio 23 197 000
2022 tilinpäätös 24 003 980

13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista

Momentille arvioidaan kertyvän 14 321 000 euroa.


2024 talousarvio 14 321 000
2023 talousarvio 13 255 000
2022 tilinpäätös 13 716 560

14. Tulot positiivisen luottotietorekisterin käyttömaksuista

Momentille arvioidaan kertyvän 5 400 000 euroa.


2024 talousarvio 5 400 000

20. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 10 056 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen kehittämis- ja laajennusinvestointeja varten osoitetun määrärahan käyttöä vastaavaan, useammalle vuodelle jaksotettuun tuloutukseen.

Palvelukeskuksen menot on budjetoitu momentille 28.20.10.


2024 talousarvio 10 056 000
2023 talousarvio 11 540 000
2022 tilinpäätös 13 188 128

50. Siirto valtion eläkerahastosta

Momentille arvioidaan kertyvän 2 281 172 000 euroa.

Siirron kuukausittaisen määrän päättää Valtion Eläkerahasto.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Siirrosta säädetään valtion eläkerahastosta annetun lain (1297/2006) 6 § 1 momentissa. Valtion eläkerahastosta siirretään vuosittain valtion talousarvioon määrä, joka vuonna 2024 on 41 % julkisten alojen eläkelain piiriin kuuluvaan valtion palvelukseen perustuvista eläkkeistä ja muista valtion eläketurvan rahoituksen piiriin kuuluvista eläkkeistä aiheutuvasta vuotuisesta menosta.

Tuloarvio on laskettu vuodelle 2024 arvioidussa TyEL-indeksitasossa (3032).


2024 talousarvio 2 281 172 000
2023 talousarvio 2 125 515 000
2022 tilinpäätös 1 981 995 519

51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset

Momentille arvioidaan kertyvän 365 145 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Momentille kertyy tuloja muiden eläkelaitosten valtiolle suorittamina niiden vastuulla olevien eläkemenojen korvauksena julkisten alojen eläkelain (81/2016) nojalla.

Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.50.63.

Tuloarvio on laskettu vuodelle 2024 arvioidussa TyEL-indeksitasossa (3032).


2024 talousarvio 365 145 000
2023 II lisätalousarvio 6 000 000
2023 talousarvio 324 471 000
2022 tilinpäätös 283 681 961

52. Vakuutusmaksuja vastaavat maksut

Momentille arvioidaan kertyvän 19 420 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot kertyvät Valtiokonttorista annetun lain (305/1991) perusteella valtion virastoilta ja laitoksilta sekä valtion liikelaitoksilta perittävistä Valtiokonttorin suorittamista tapaturmakorvauksista, ryhmähenkivakuutusta vastaavista eduista, liikennevahinkokorvauksista sekä muita korvauksia vastaavista maksuista.

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

   
Tapaturmat (tapaturmamaksut) 17 000 000
Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu 750 000
Vanhat liikelaitokset 20 000
Työvoimapalvelulaki, maahanmuutto, lautamiehet 350 000
Liikennevahingot 1 300 000
Yhteensä 19 420 000

2024 talousarvio 19 420 000
2023 talousarvio 19 670 000
2022 tilinpäätös 19 282 989

60. Työturvallisuusmaksu

Momentille arvioidaan kertyvän 1 010 000 euroa.

Selvitysosa:Tuloarvio perustuu lakiin työsuojelurahastosta (407/1979), työtapaturma- ja ammattitautilakiin (459/2015) ja lakiin Valtiokonttorista (305/1991). Tuloarvio lasketaan siten, että se on 0,23 promillea valtion henkilöstölle maksetuista palkoista.

Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.60.10.


2024 talousarvio 1 010 000
2023 talousarvio 980 000
2022 tilinpäätös 1 006 174

92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot

Momentille arvioidaan kertyvän 55 600 000 euroa.

Selvitysosa:Euroopan unionin neuvoston tekemän omien varojen päätöksen (EU/Euratom 2020/2053) mukaan jäsenvaltiot saavat unionin puolesta keräämiään tullituloja, maatalousmaksuja ja sokerikustannuksia EU:lle tilittäessään vähentää kertyneistä tuloista 25 % jäsenvaltiolle aiheutuvien keruukustannusten kattamiseen.

Momentille tuloutetaan myös toisen jäsenvaltion Suomelle maksettavaksi sovittu osuus.


2024 talousarvio 55 600 000
2023 talousarvio 50 000 000
2022 tilinpäätös 74 447 737

93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen

Momentille arvioidaan kertyvän 1 400 000 euroa.

Selvitysosa:Euroopan unioni maksaa matkamenojen korvauksen ennakkoon jäsenmaille. Jäsenvaltio saa vuotuisen kokonaismäärärahan, joka on kullekin jäsenvaltiolle vahvistettu prosentuaalinen osuus EU:n talousarvion yleiset kokouskulut -alamomentin määrärahasta.

Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.92.20.


2024 talousarvio 1 400 000
2023 talousarvio 1 000 000
2022 tilinpäätös 1 975 580

99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 25 970 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Tulot perustuvat seuraaviin säädöksiin:

1) vakuutuskorvausten regressit: tapaturmavakuutuslaki (608/1948) ja sotilastapaturmalaki (1211/1990)

2) valtionperinnöt: perintökaari (40/1965)

3) liikelaitosten ottamista lainoista perityt takausmaksut: laki valtion lainanannosta sekä valtiontakauksesta ja valtiontakuusta (449/1988)

4) eläkkeiden palautukset: julkisten alojen eläkelaki (81/2016)

5) korvaus eräistä karttuneista eläkeosista: laki valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta (644/2003)

6) maksettujen oikeudenkäynnin viivästyshyvitysten perintätulot: laki oikeudenkäynnin viivästymisestä (362/2009).

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

   
Vakuutuskorvausten regressit 3 000 000
Valtionperinnöt 7 000 000
Saadut maksut myönnetyistä takauksista 12 600 000
Eläkkeiden palautukset 300 000
Korvaus eräistä karttuneista eläkeosista 1 600 000
Maksettujen oikeudenkäyntikulujen viivästyshyvitysten perintätulot 150 000
Muut tulot 1 320 000
Yhteensä 25 970 000

2024 talousarvio 25 970 000
2023 talousarvio 18 500 000
2022 tilinpäätös 70 944 332