Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2024

05. VarainsiirtoveroPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 698 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Vero perustuu varainsiirtoverolakiin (931/1996). Vuonna 2024 varainsiirtoveron määrä on 4 % kiinteistöjen kauppahinnasta. Asunto-osakeyhtiön, keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön ja kiinteistöyhtiön osakkeiden omistusoikeuden luovutuksesta suoritettavan varainsiirtoveron määrä on 2 % kauppahinnasta tai muun vastikkeen arvosta. Muiden kuin asunto- tai kiinteistöyhtiöiden osakkeiden omistusoikeuden luovutuksesta suoritettavan varainsiirtoveron määrä on 1,6 % kauppahinnasta tai muun vastikkeen arvosta.

Varainsiirtoveron tuotosta suurin osa kertyy asunto- ja kiinteistökaupasta. Varainsiirtoveron tuotto vaihtelee vuosittain huomattavasti johtuen muun muassa veron piiriin kuuluvien yritysjärjestelyjen määrän vaihtelusta, samoin kuin asunto- ja kiinteistömarkkinoiden suhdannevaihteluista. Talousarvioesityksessä on käytetty oletusta, että vuonna 2024 asunto-osakekaupan arvo nousisi 9,6 % sekä kiinteistökaupan arvo nousisi 6,5 %. Varainsiirtovero tulee suorittaa 2—6 kuukauden kuluessa, uusien asunto-osakkeiden tapauksessa tätäkin myöhemmin, minkä johdosta asunto- ja kiinteistökaupassa tapahtuvat muutokset näkyvät varainsiirtoveron kertymässä jopa vuoden viiveellä.

Kunnan tai kuntayhtymän yhtiöittäessä hyvinvointialueelle vuokraamiaan sote- tai pelastustoimen käytössä olleita toimitiloja vuoden 2030 loppuun mennessä vastaanottavan yhtiön ei olisi maksettava siirroista varainsiirtoveroa. Elinkeinoverolakiin otettaisiin tarvittavat säännökset poistamatta olevan hankintamenon määräytymisestä vastaanottavassa yhtiössä. Varainsiirtoverolain arvopaperin määritelmää laajennettaisiin koskemaan arvopaperin luovutuksen yhteydessä luovutettua lainasaamista.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen kiinteistöjen varainsiirtoverovapaus pienentää varainsiirtoverosta valtiolle kertyvien verotulojen määrää verrattuna siihen, että verovapautta ei toteutettaisi ja yhtiöittämisistä olisi maksettava varainsiirtovero. Verovapauden vaikutus vuodelta 2024 kertyvään varainsiirtoveron määrään riippuu siitä, miten vuosina 2023—2024 toteutettavat yhtiöittämiset kohdistuisivat vuoteen 2024.

Verovapaus ei vaikuta alentavasti vuosille 2023 ja 2024 tehtyihin kertymäarvioihin, joissa yhtiöittämisistä kertyvää varainsiirtoveroa ja verosta vapauttamista ei ole voitu huomioida.

Arvopaperin määritelmää koskevan ehdotuksen arvioidaan lisäävän verokertymää vähäisesti arviolta joillakin miljoonilla euroilla vuositasolla.

Varainsiirtoveroon kohdistuu 11 verotukea, joista kolmelle pystytään laskemaan arvo. Merkittävimmät varainsiirtoverotuksen verotuet ovat ensiasunnon ostajien vapautus varainsiirtoverosta ja se, että julkisen kaupankäynnin kohteena olevien arvopaperien kauppa ei kuulu varainsiirtoveron piiriin.

Varainsiirtoverotuksen merkittävimmät verotuet (milj. euroa)

  2022 2023 2024
       
Ensiasunnon luovutuksen varainsiirtoverovapaus 130 120 120
Julkisesti listatun arvopaperin varainsiirtoverovapaus 2 000 2 000 2 000
Yhteensä 2 130 2 120 2 120

2024 talousarvio 698 000 000
2023 II lisätalousarvio -199 000 000
2023 I lisätalousarvio -139 000 000
2023 talousarvio 984 000 000
2022 tilinpäätös 936 399 468