Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2024

10. Muut verotPDF-versio

03. Autovero

Momentille arvioidaan kertyvän 308 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Vero perustuu autoverolakiin (777/2020). Autovero määräytyy ajoneuvon hiilidioksidipäästön ja sen hinnan perusteella. Autoveroprosentti vaihtelee 0—48,9 prosentin välillä hiilidioksidipäästöstä riippuen WLTP-mittaustavan mukaisesti. Autot, joiden käyttövoimana on yksinomaan sähkö tai vety, on vapautettu autoverosta 1.10.2021 lähtien. Pakettiautojen verotus vastaa henkilöautojen verotusta, mutta kookkaiden pakettiautojen veroa alennetaan kokonaismassan perusteella.

Autoveron tuoton kehitys riippuu sekä verotettavien ajoneuvojen määrän että keskimääräisen veron kehityksestä. Uusien autojen määrän ennustetaan jäävän vuonna 2024 vuosien 2022 ja 2023 tasolle, mutta samalla sähköautojen myyntiosuuden kasvun sekä polttomoottoriautojen päästötasojen laskun myötä keskimääräinen autoveron määrä jatkaa selvää alenemistaan. Käytettyjen autojen verotettu määrä oli Verohallinnon verotuspäätösten käsittelyruuhkan purkautumisen takia poikkeuksellisen suuri vuonna 2022 ja määrän ennustetaan olevan selvästi pienempi kuluvana ja ensi vuonna.

Autoveron veropohjan keskeisten erien arvioitu kehitys

  2022 2023 ennuste 2024 ennuste
  kpl keskim.
vero, euroa
kpl keskim.
vero, euroa
kpl keskim.
vero, euroa
             
Uudet henkilöautot 82 000 3 100 84 000 2 500 85 000 2 000
Käytetyt henkilöautot 51 000 2 900 37 000 2 400 37 000 2 200

Ensirekisteröityjen uusien henkilöautojen keskimääräinen hiilidioksidipäästö vuonna 2021 oli arviolta noin 89 g/km WLTP-mittaustavan mukaisesti. Uusien henkilöautojen hiilidioksidipäästöt ovat laskeneet vuodesta 2008 lähtien.

Autoveron arvioitu kertymä eri ajoneuvoryhmistä (milj. euroa)

  2022
tilinpäätös
2023
talousarvio
2024
esitys
       
Henkilöautot 421 339 253
Pakettiautot 51 44 41
Moottoripyörät 13 12 12
Muut ajoneuvot 3 4 2
Yhteensä 488 397 308

Merkittävin autoveroennusteen riski liittyy verotettaviksi tulevien ajoneuvojen kysyntään. Uusien henkilöautojen kysynnän poikkeaminen ennustetusta 10 000 kappaleella vaikuttaisi verotuottoon n. 30 milj. euroa.

Autoverotukseen sisältyy useita verotukia. Tavallisten taksien verotuki poistui vuonna 2022.

Autoveron arvioitu verotuki (milj. euroa)

  2022 2023 2024
       
Tavallisten taksien verotuki 2 - -
Invalidien autoverotuki 2 2 2
Pelastusautojen, sairasautojen, inva- ja esteettömien taksien, matkailuautojen sekä muiden ajoneuvojen verotuet 108 108 108

2024 talousarvio 308 000 000
2023 II lisätalousarvio -144 000 000
2023 talousarvio 541 000 000
2022 tilinpäätös 488 369 661

05. Varainsiirtovero

Momentille arvioidaan kertyvän 698 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Vero perustuu varainsiirtoverolakiin (931/1996). Vuonna 2024 varainsiirtoveron määrä on 4 % kiinteistöjen kauppahinnasta. Asunto-osakeyhtiön, keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön ja kiinteistöyhtiön osakkeiden omistusoikeuden luovutuksesta suoritettavan varainsiirtoveron määrä on 2 % kauppahinnasta tai muun vastikkeen arvosta. Muiden kuin asunto- tai kiinteistöyhtiöiden osakkeiden omistusoikeuden luovutuksesta suoritettavan varainsiirtoveron määrä on 1,6 % kauppahinnasta tai muun vastikkeen arvosta.

Varainsiirtoveron tuotosta suurin osa kertyy asunto- ja kiinteistökaupasta. Varainsiirtoveron tuotto vaihtelee vuosittain huomattavasti johtuen muun muassa veron piiriin kuuluvien yritysjärjestelyjen määrän vaihtelusta, samoin kuin asunto- ja kiinteistömarkkinoiden suhdannevaihteluista. Talousarvioesityksessä on käytetty oletusta, että vuonna 2024 asunto-osakekaupan arvo nousisi 9,6 % sekä kiinteistökaupan arvo nousisi 6,5 %. Varainsiirtovero tulee suorittaa 2—6 kuukauden kuluessa, uusien asunto-osakkeiden tapauksessa tätäkin myöhemmin, minkä johdosta asunto- ja kiinteistökaupassa tapahtuvat muutokset näkyvät varainsiirtoveron kertymässä jopa vuoden viiveellä.

Kunnan tai kuntayhtymän yhtiöittäessä hyvinvointialueelle vuokraamiaan sote- tai pelastustoimen käytössä olleita toimitiloja vuoden 2030 loppuun mennessä vastaanottavan yhtiön ei olisi maksettava siirroista varainsiirtoveroa. Elinkeinoverolakiin otettaisiin tarvittavat säännökset poistamatta olevan hankintamenon määräytymisestä vastaanottavassa yhtiössä. Varainsiirtoverolain arvopaperin määritelmää laajennettaisiin koskemaan arvopaperin luovutuksen yhteydessä luovutettua lainasaamista.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen kiinteistöjen varainsiirtoverovapaus pienentää varainsiirtoverosta valtiolle kertyvien verotulojen määrää verrattuna siihen, että verovapautta ei toteutettaisi ja yhtiöittämisistä olisi maksettava varainsiirtovero. Verovapauden vaikutus vuodelta 2024 kertyvään varainsiirtoveron määrään riippuu siitä, miten vuosina 2023—2024 toteutettavat yhtiöittämiset kohdistuisivat vuoteen 2024.

Verovapaus ei vaikuta alentavasti vuosille 2023 ja 2024 tehtyihin kertymäarvioihin, joissa yhtiöittämisistä kertyvää varainsiirtoveroa ja verosta vapauttamista ei ole voitu huomioida.

Arvopaperin määritelmää koskevan ehdotuksen arvioidaan lisäävän verokertymää vähäisesti arviolta joillakin miljoonilla euroilla vuositasolla.

Varainsiirtoveroon kohdistuu 11 verotukea, joista kolmelle pystytään laskemaan arvo. Merkittävimmät varainsiirtoverotuksen verotuet ovat ensiasunnon ostajien vapautus varainsiirtoverosta ja se, että julkisen kaupankäynnin kohteena olevien arvopaperien kauppa ei kuulu varainsiirtoveron piiriin.

Varainsiirtoverotuksen merkittävimmät verotuet (milj. euroa)

  2022 2023 2024
       
Ensiasunnon luovutuksen varainsiirtoverovapaus 130 120 120
Julkisesti listatun arvopaperin varainsiirtoverovapaus 2 000 2 000 2 000
Yhteensä 2 130 2 120 2 120

2024 talousarvio 698 000 000
2023 II lisätalousarvio -199 000 000
2023 I lisätalousarvio -139 000 000
2023 talousarvio 984 000 000
2022 tilinpäätös 936 399 468

06. Arpajaisvero

Momentille arvioidaan kertyvän 137 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Vero perustuu arpajaisverolakiin (552/1992). Vero kertyy lähes kokonaan yksinoikeudella toimeenpannuista arpajaisista, joista vero kerätään rahapanosten ja maksettujen voittojen erotuksesta.

Vuosina 2021—2023 voimassa ollut määräaikainen yksinoikeudella toimeenpantujen arpajaisten verokannan alennus päättyy. Verokanta nousee 12 prosenttiin vuonna 2024, kun vuonna 2023 verokanta oli 5 %. Muutos nostaa vuoden 2024 arpajaisveroennustetta 77 milj. euroa ja vuositasolla n. 88 milj. euroa.


2024 talousarvio 137 000 000
2023 talousarvio 60 000 000
2022 tilinpäätös 46 112 584

07. Ajoneuvovero

Momentille arvioidaan kertyvän 1 036 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu ajoneuvoverolakiin (1281/2003). Vero koostuu perusverosta ja käyttövoimaverosta.

Perusveroa kannetaan henkilö- ja pakettiautoista. Perusvero on määräytynyt vuodesta 2011 alkaen ajoneuvon hiilidioksidipäästön perusteella. Jos hiilidioksidipäästön määrästä ei ole merkintää ajoneuvorekisterissä, vero perustuu ajoneuvon kokonaismassaan. Veroa kannetaan vain niiltä päiviltä, joilta ajoneuvo on ilmoitettu liikennekäyttöön.

Henkilö- ja pakettiautojen keskimääräisen perusveron määrä (euroa vuodessa)

  2022 2023 2024
ennuste
       
Henkilöautot 204 195 186
Pakettiautot 323 316 308

Käyttövoimaveroa määrätään ajoneuvolle, jota käytetään muulla voimalla tai polttoaineella kuin moottoribensiinillä. Henkilö- ja pakettiautojen käyttövoimaveron tarkoituksena on tasata eri polttoaineiden tai käyttövoiman toisistaan poikkeavasta verotuksesta johtuvaa verorasituksen eroa. Koska käyttövoimavero on kiinteä ja polttoaineverotus taas riippuu ajoneuvokohtaisesta polttoainekulutuksesta ja ajosuoritteesta, verorasituksen tasaus toteutuu keskimääräisyyksiin perustuvilla oletuksilla. Muiden ajoneuvojen kuin henkilöautojen käyttövoimaverolla on fiskaalisia ja EU-oikeudellisia perusteita.

Ajoneuvoveron kertymän jakautuminen perusveroon ja käyttövoimaveroon ajoneuvolajeittain (milj. euroa)

  2022
tilinpäätös
2023
talousarvio
2024
esitys
       
Perusvero      
— henkilöautot 555 488 498
— pakettiautot 110 109 96
Käyttövoimavero      
— henkilöautot 339 352 339
— pakettiautot 32 36 29
— kuorma-autot 59 60 60
Maksutapalisä 13 14 13
Yhteensä 1 108 1 060 1 036

Ajoneuvoverotukseen sisältyvien verotukien yhteismääräksi arvioidaan 19 milj. euroa. Merkittävin verotuki on invalidien vapautus ajoneuvoveron perusverosta, jonka suuruudeksi arvioidaan 15 milj. euroa.


2024 talousarvio 1 036 000 000
2023 talousarvio 1 060 000 000
2022 tilinpäätös 1 108 069 625

08. Jätevero

Momentille arvioidaan kertyvän 8 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Vero perustuu jäteverolakiin (1126/2010). Jäteveroa suoritetaan lain verotaulukossa mainitusta kaatopaikalle toimitetusta hyödyntämiskelpoisesta jätteestä. Jäteveron määrä on 80 euroa tonnilta jätettä.


2024 talousarvio 8 000 000
2023 talousarvio 8 000 000
2022 tilinpäätös 4 234 284