Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2024

08. ValmisteverotPDF-versio

01. Tupakkavero

Momentille arvioidaan kertyvän 1 162 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Vero perustuu lakiin tupakkaverosta (1470/1994). Lain mukaan savukkeista kannetaan yksikköperusteista veroa 9,43 senttiä kappaletta kohti ja arvoon perustuvaa veroa 52 % vähittäismyyntihinnasta laskettuna, kuitenkin vähintään 35,36 senttiä kappaletta kohti. Sikareista ja pikkusikareista kannetaan veroa 12,58 senttiä kappaleelta ja lisäksi 34 % vähittäismyyntihinnasta, kuitenkin vähintään 35,36 senttiä kappaleelta. Piippu- ja savuketupakasta veroa kannetaan 10,75 senttiä grammalta ja lisäksi 48 % vähittäismyyntihinnasta. Savukkeiksi käärittävästä hienoksi leikatusta tupakasta kannetaan veroa 8,05 senttiä grammalta ja lisäksi 52 % vähittäismyyntihinnasta, kuitenkin vähintään 27,37 senttiä grammalta. Muista tupakkaa sisältävistä tuotteista ja savukepaperista kannetaan veroa 60 % vähittäismyyntihinnasta. Sähkösavukenesteiden vero on 30 senttiä millilitralta ja kuumennettavien tupakkatuotteiden vero 30 senttiä grammalta.

Tupakkaveron kertymän arvioitu kehitys (milj. euroa)

  2022
tilinpäätös
2023
talousarvio
2024
esitys
       
Savukkeet 902 990 883
Muut tupakkatuotteet 213 225 279
Yhteensä 1 115 1 215 1 162

Tupakkaveroon ei kohdistu verotukia.


2024 talousarvio 1 162 000 000
2023 talousarvio 1 215 000 000
2022 tilinpäätös 1 115 461 061

04. Alkoholijuomavero

Momentille arvioidaan kertyvän 1 471 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Vero perustuu lakiin alkoholi- ja alkoholijuomaverosta (1471/1994). Veron määrä on väkevien alkoholijuomien osalta 50,35 euroa litralta laskettuna sataprosenttisena alkoholina. Välituotteiden vero (21 tilavuusprosenttia) on vastaavasti 36,71 euroa ja viinien vero (12,5 tilavuusprosenttia) 33,68 euroa litralta laskettuna sataprosenttisena alkoholina. Oluen vero litrassa sataprosenttista alkoholia on 38,05 euroa.

Alkoholijuomien kulutusarviot perustuvat valtiovarainministeriön yhteistyössä eri toimijoiden kanssa laatimiin ennusteisiin alkoholin kulutuksesta.

Alkoholiveron kertymän arvioitu kehitys (milj. euroa)

  2022
tilinpäätös
2023
talousarvio
2024
esitys
       
Olut 639 649 595
Miedot käymisteitse valmistetut juomat 78 80 74
Viinit 244 247 241
Välituotteet 13 12 12
Etyylialkoholi 524 529 549
Yhteensä 1 497 1 518 1 471

Alkoholijuomaveron verotuottoa pienentää pienpanimoiden veronhuojennus, jonka määrän arvioidaan olevan n. 16 milj. euroa vuonna 2024.


2024 talousarvio 1 471 000 000
2023 II lisätalousarvio -43 000 000
2023 talousarvio 1 518 000 000
2022 tilinpäätös 1 497 457 849

05. Virvoitusjuomavero

Momentille arvioidaan kertyvän 220 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Vero perustuu lakiin virvoitusjuomaverosta (1127/2010). Veroa kannetaan alkoholittomista tai vain vähän alkoholia sisältävistä juomista ja veron määrä on 13 senttiä litralta valmista juomaa sokerittomilla juomilla ja 32 senttiä litralta valmista juomaa sokeripitoisilla juomilla.

Verotukena momentin kertymää pienentää kliinisten ravintovalmisteiden, äidinmaidonkorvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden, lastenruokien, laihdutusvalmisteiden ja ravintolisien vapautus verosta. Verotuen määrän arvioidaan olevan verotuottojen kannalta vähäinen.


2024 talousarvio 220 000 000
2023 talousarvio 213 000 000
2022 tilinpäätös 220 258 960

07. Energiaverot

Momentille arvioidaan kertyvän 4 153 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Vero perustuu lakiin nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta (1472/1994) sekä lakiin sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta (1260/1996).

Energiaverojen tuottoennusteessa hyödynnetään Teknologian tutkimuskeskus VTT:n laatimaa liikenteen kasvihuonekaasujen ennustetta ja työ- ja elinkeinoministeriön energiaosastolla laadittavaa energiatasetta.

Energiaverojen veropohjien arvioitu kehitys (%)

  2022
tilinpäätös
2023
ennuste
2024
ennuste
       
Moottoribensiini -6,1 1,2 -2,7
Dieselöljy -1,6 -1,9 -1,9
Sähkö I (kotitaloudet, palveluala jne.) -4,1 -4,8 6,5
Sähkö II (teollisuus, kasvihuoneet ja konesalit) -6,4 -1,3 9,6
Muut (mm. kevyt polttoöljy, raskas polttoöljy, maakaasu, biokaasu, kivihiili, polttoturve, nestekaasu) -13,6 -13,6 -5,6

Energiaverojen verotasoja

  Verotaso v. 2023
(sis. huoltovarmuusmaksu)
   
Moottoribensiini, snt/l 75,96
Dieselöljy, snt/l 59,48
Kevyt polttoöljy, rikitön, snt/l 27,58
Raskas polttoöljy, snt/kg 30,54
Sähkö I (kotitaloudet, palveluala jne.), snt/kWh 2,253
Sähkö II (teollisuus, kasvihuoneet ja konesalit), snt/kWh 0,063
Kivihiili, €/t 220,44
Maakaasu, €/MWh 23,354
Nestekaasu, snt/kg 31,49
Polttoturve, €/MWh 5,70

Verokertymän arvioitu kehitys energiatuotteittain (milj. euroa)

  2022
tilinpäätös
2023
talousarvio
2024
esitys
       
Moottoribensiini1) 1 244 1 242 1 167
Diesel1) 1 473 1 481 1 407
Sähkö 961 885 933
Muut 811 694 646
Yhteensä 4 488 4 302 4 153

1) Sisältää korvaavat biopolttoaineet.

Energiaverotuloihin on tunnistettu kohdistuvan 16 verotukea. Verotuet muodostuvat alennetuista verokannoista ja verotuen määräksi on katsottu vertailutason ja alennetun verokannan mukainen erotus. Energiaverotuet eivät ole aina yhteismitallisia, mistä johtuen niiden summaamista tulee välttää. Vuosimuutos voi myös johtua monesta syystä, kuten verotason muutoksesta, volyymin muutoksesta tai vertailutason muutoksesta. Vertailutasoista ja verotukien laskennasta löytyy lisätietoa valtiovarainministeriön verkkosivuilta osoitteesta www.vm.fi/verotuet.

Energiaverotulomomentille kuuluvat verotuet (milj. euroa)

  2022 2023 2024
       
Dieselpolttoaineen alempi verokanta1) 695 691 682
Parafiinisen dieselöljyn verotuki 30    
Raideliikenteen dieselmoottoreissa käytettävä kevyt polttoöljy 13 13 13
Työkoneissa käytetyn kevyen polttoöljyn normia alempi verokanta 472 465 418
Turpeen alempi verokanta2) 98 71 56
Turpeen verottoman käytön yläraja 47 47 47
Puupohjaisten polttoaineiden verottomuus 480 480 480
Jätteenpolton verottomuus 29 29 29
CHP-laitosten verotuki 106 75 56
Teollisuuden ja kasvihuoneiden sähkön alempi verokanta sekä lämpöpumppujen, konesalien ym. sähkön alempi verokanta 759 749 821
Raideliikenteen sähkön verottomuus 16 16 16
Liikenteessä käytetyn sähkön normia alempi verokanta1) 15 25 36
Liikenteessä käytetyn kaasun normia alempi verokanta1) 16 18 20
Biokaasun verotuki lämmityskäytössä 5 4 4

1) Tämän verotuen osalta on otettava huomioon verosanktioksi luettava henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvoveron käyttövoimavero.

2) Turpeen vero ei noudata nykyistä energiaveromallia.

Lisäksi energiaverotuiksi luetaan maatalouden energiaveronpalautus, jonka suuruudeksi arvioidaan n. 46 milj. euroa vuonna 2024, sekä energiaintensiivisten yritysten veronpalautus, jonka suuruudeksi arvioidaan n. 24 milj. euroa vuonna 2024. Edellä mainitut verotuet kuuluvat menomomentille 28.91.41 eivätkä siten vähennä energiaverojen tulomomentin verokertymää.


2024 talousarvio 4 153 000 000
2023 II lisätalousarvio -153 000 000
2023 talousarvio 4 455 000 000
2022 tilinpäätös 4 488 409 603

08. Eräiden juomapakkausten valmistevero

Momentille arvioidaan kertyvän 15 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Vero perustuu lakiin eräiden juomapakkausten valmisteverosta (1037/2004). Alkoholijuomien, virvoitusjuomien, vesien ja eräiden muiden sellaisenaan juotavien juomien eri materiaalista valmistetut juomapakkaukset, lukuun ottamatta nestepakkauskartongista valmistettuja pakkauksia, ovat veronalaisia. Verosta vapaita puolestaan ovat juomapakkaukset, jotka ovat uudelleenkäytettäviä ja kuuluvat panttiin perustuvaan palautusjärjestelmään. Kertakäyttöisten, hyväksyttyyn palautusjärjestelmään kuulumattomien juomapakkausten vero on 51 senttiä litralta. Veronalaisten pakkausten määrän oletetaan säilyvän vuonna 2024 likimain vuoden 2023 tasolla.


2024 talousarvio 15 000 000
2023 talousarvio 16 000 000
2022 tilinpäätös 16 485 747