Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         70. (29.70, osa) Opintotuki
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

01. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 950 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ja Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen kansainvälistämiseen, oppimisympäristöjen ja digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen, työnantajille maksettaviin koulutuskorvauksiin ja EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

2) enintään 2 400 000 euroa Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen.

Selvitysosa:Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus tuottaa merenkulkuelinkeinon, viranomaisten ja vesillä liikkuvien kansalaisten turvallisuustasoa parantavaa ja ylläpitävää sekä ympäristöonnettomuuksia ehkäisevää turvallisuuskoulutusta pelastautumiskoulutusyksikössä Lohjalla ja palokoulutusyksikössä Upinniemessä.

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen tehtävänä on lisätä saamelaisväestön ammatillista osaamista, järjestää saamelaisalueen elinkeinoelämän tarpeita vastaavaa koulutusta ja edistää alueen työllisyyttä sekä säilyttää ja kehittää saamelaiskulttuuria ja saamen kieltä. Koulutuskeskuksen erityistehtävänä on palvella Euroopan unionin ainutta alkuperäiskansaa.

Toiminnan tunnuslukuja

  2022
toteutuma
2023
arvio
2024
tavoite
       
Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus      
Koulutettavien määrä 4 537 4 000 4 600
Saamelaisalueen koulutuskeskus      
Opiskelijavuosimäärä, ammatillinen koulutus 121 140 140
Opiskelijatyöpäivien määrä, saamen kielen ja kulttuurin lukuvuosikoulutus 4 670 6 800 6 800
Opiskelijatyöpäivien määrä, lyhytkoulutus 6 279 5 000 5 000

Henkilötyövuodet

  2022
toteutuma
2023
arvio
2024
tavoite
       
Saamelaisalueen koulutuskeskus 61 65 63
Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus 27 27 27
Yhteensä 88 92 90

Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen liiketaloudellisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 1 359 1 200 1 300
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 3 266 3 010 3 010
— osuus yhteiskustannuksista 1 532 1 450 1 450
Kustannukset yhteensä 4 798 4 460 4 460
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -3 439 -3 260 -3 160
Kustannusvastaavuus, % 28 27 29
       
Hintatuki 2 380 2 400 2 400
       
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen, % 78 81 83

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Saamelaisalueen koulutuskeskus 5 421 000
Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen hintatuki 2 400 000
Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen muut menot 1 129 000
Yhteensä 8 950 000

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 10 930 10 780 10 950
Bruttotulot 1 900 2 163 2 000
Nettomenot 9 030 8 617 8 950
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 999    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 472    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Oppivelvollisuuden laajentaminen 4
Saamelaisalueen koulutuskeskuksen toimitilojen keskittäminen Inariin (siirto momentilta 29.20.21) 75
Valtorin tuotteistettujen palveluiden tietoturva (Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus) 3
Valtorin tuotteistettujen palveluiden tietoturva (Saamelaisalueen koulutuskeskus) 6
Palkkausten tarkistukset 245
Yhteensä 333

2024 talousarvio 8 950 000
2023 II lisätalousarvio 154 000
2023 talousarvio 8 617 000
2022 tilinpäätös 8 503 000