Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Poliisitoimi
         20. Rajavartiolaitos
         40. Maahanmuutto
              22. Vapaaehtoinen paluu
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 101 327 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös maahanmuuttohallinnon toiminnan kehittämiseen ja vastaanottojärjestelmän kehittämisestä aiheutuvien menojen maksamiseen.

Määrärahasta on varattu 2 000 000 euroa maailmanluokan automaatiota hyödyntävä digitaalinen infrastruktuuri osaajien maahanmuuton tueksi -investointikokonaisuuteen (RRF pilari3) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.

Selvitysosa:Sisäministeriö ohjaa ja kehittää maahanmuuttohallintoa ja vastaa maahanmuuttopolitiikan sekä maahanmuuttoa ja kansalaisuutta koskevan lainsäädännön valmistelusta ja edustaa maahanmuuttoasioissa Suomea Euroopan unionissa ja kansainvälisessä yhteistyössä. Sisäministeriö yhteensovittaa maahanmuuttoasioihin liittyvää toimintaa hallinnonalojen välillä. Työvoiman maahanmuuton ohjauksesta ja kehittämisestä vastaa työ- ja elinkeinoministeriö yhteistyössä sisäministeriön kanssa.

Maahanmuuttovirasto käsittelee ja ratkaisee ulkomaalaisten maahantuloon, maassa oleskeluun, pakolaisuuteen ja kansalaisuuteen liittyviä asioita. Maahanmuuttoviraston organisaatioon kuuluvat myös Helsingin, Oulun ja Joutsenon vastaanottokeskukset. Helsingin ja Joutsenon keskusten yhteydessä toimivat ulkomaalaisten säilöönottoyksiköt. Joutsenon vastaanottokeskuksen yhteydessä toimii lisäksi ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä. Virasto vastaa valtion vastaanottokeskuksissa majoittuneiden turvapaikanhakijoiden vastaanoton, ulkomaalaisten säilöönottoyksiköiden ja ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän käytännön toiminnasta, ohjauksesta, suunnittelusta ja valvonnasta. Lisäksi Maahanmuuttovirasto vastaa turvapaikanhakijoiden vastaanoton yleisestä kehittämisestä ja ohjauksesta.

Momentin määrärahasta 2 000 000 euroa aiheutuu EU:n elpymisvälineen tuloilla rahoitettavista menoista. Maailmanluokan automaatiota hyödyntävä digitaalinen infrastruktuuri osaajien maahanmuuton tueksi -investointikokonaisuus edistää elpymis- ja palautumissuunnitelman tavoitetta työllisyys- ja työmarkkinat (RRF pilari3).

Maahanmuuttovirastolle asetetaan seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

  • — Tavoitellaan työperusteisten oleskelulupien käsittelyn kuukauden enimmäisaikaa. Yli 4 000 euroa kuukaudessa ansaitsevien erityisasiantuntijoiden kohdalla tavoitellaan viikon enimmäiskäsittelyaikaa.
  • — Turvapaikkahakemusten tavoitekäsittelyaika lyhennetään korkeintaan kuuteen kuukauteen.
  • — Toimeenpannaan tehokkaasti vapaaehtoisen paluun ja maasta poistumisen paketti.

Toimintamenojen kohdentuminen (%)1)

  2022
toteutuma
2023
arvio
2024
tavoite
       
Henkilöstömenot 84 81 84
Toimitilamenot 17 17 14
ICT-menot 15 15 16
Muut menot 26 28 22
Tulot -42 -40 -36
Yhteensä 100 100 100

1) Luvut sisältävät myös siirrettyjen määrärahojen käytön.

Maahanmuuttoviraston toiminnalliset tulostavoitteet

  2022
toteutuma
2023
arvio
2024
arvio
       
Toimintatapojen ja -prosessien muutos; itsearviointi Migri-SM-TEM, asteikko 1—5 2,5 4 4
Prosessikohtainen tuottavuus1) (pts/htv)      
— Osaratkaisua edellyttävä työnteko TTOL 1 010 1 300 1 430
— Erityisasiantuntijat 1 161 1 500 1 650
— Opiskelu 1 043 1 100 1 210
— EU-rekisteröinnit 523 590 649
— Kansalaisuushakemukset 348 470 494
— Turvapaikkahakemukset - 35 36
Käsittelyajat2) (kokonaiskäsittelyaika ka, vrk)      
— Osaratkaisua edellyttävä työnteko TTOL 1. lupa (kok) 80 30 30
— Erityisasiantuntijat + Eryt sininen kortti, 1. lupa 9 14 14
— Opiskelija 1. lupa 23 30 30
— Kansalaisuushakemus 419 365 365
— Turvapaikkahakemus 260 180 180
— Tilapäinen suojelu 17 10 10
Asiakastyytyväisyys, asteikko 1—5 3,4 3,8 4,0

1) Lupaprosessissa tehdyt päätökset yhteensä (1. ja jatkoluvat) jaettuna lupaprosessiin kohdennetulla tehollisella työajalla henkilötyövuosina yhteensä tarkastelujakson aikana. Tehollinen työaika sisältää vain ko. lupaprosessiin käytetyn työajan, eikä sisällä esimerkiksi lomiin ja muihin poissaoloihin sisältyvää työaikaa. Turvapaikkahakemusten osalta ei vielä vuonna 2022 pystytty saamaan luotettavaa tietoa.

2) Käsittelyajat ovat kokonaiskäsittelyaikoja vireille tulosta päätökseen pl. työntekijän ja kausityön oleskeluluvat, joissa voidaan laskea erikseen TE-toimiston tekemän osaratkaisun jälkeen Migrissä hakemuksen käsittelyyn kuluva aika.

Maahanmuuttovirasto ja valtion vastaanottokeskukset ja säilöönottoyksiköt

2022
toteutuma
2023
arvio
2024
tavoite
       
Tuotokset      
Ratkaistut asiat1) 209 000 208 000 200 000
Panokset      
Toimintamenot (1 000 euroa) Maahanmuuttovirasto ml. valtion vastaanottokeskukset ja säilöönottoyksiköt 75 786 64 865 100 886
Taloudellisuus      
Päätöksen omakustannushinta (nettomenot euroa/päätös) 344 372 394

1) 2024 ratkaistujen asioiden määrä alempi, koska tilapäisen suojelun hakijoiden määrän arvioidaan vähenevän edellisiin vuosiin verrattuna.

Vireille tulleet ja ratkaistut asiat

  2022
toteutuma
vireille
tulevat
2022
ratkaistut
(%)
2023
arvio
vireille
tulevat
2024
arvio
vireille
tulevat
         
Oleskelulupa-asiat yhteensä, joista keskeisimmät 130 000 95 128 000 134 000
— työperusteiset1) oleskelulupahakemukset (1. lupa ja jatkolupa) 36 000 94 35 000 36 000
— opiskelijoiden oleskelulupahakemukset (1. lupa ja jatkolupa) 14 000 93 10 000 9 000
— perhesideperusteiset oleskelulupahakemukset (1. lupa ja jatkolupa) 32 000 90 32 000 34 000
— muut asiat2) 48 000 100 51 000 55 000
Turvapaikkahakemukset 6 000 67 5 000 5 000
Tilapäinen suojelu 47 000 97 25 000 10 000
Muu kansainvälinen suojelu 3 000 89 2 000 2 000
Maasta poistaminen 4 000 118 5 000 5 000
Kansalaisuusasiat 16 000 85 16 000 17 000
Passit ja matkustusasiakirjat 18 000 85 15 000 15 000
Yhteensä 224 000 94 196 000 188 000

1) Mm. elinkeinon harjoittaminen, osaratkaisua edellyttävä työnteko, tieteellinen tutkimus, harjoittelija, urheilu ja valmentaminen, erityisasiantuntija, muu työnteko, kausityö, start up-yrittäjä.

2) Mm. EU-oleskeluoikeus, ihmiskaupan uhreille myönnettävä harkinta-aika, oleskelutodistukset ja -ilmoitukset, pysyvät oleskeluluvat, voimassa olevaa lupaa koskevat asiat.

Käsittelyn tavoiteajat ja asetetussa tavoiteajassa ratkaistut hakemukset

  2022
tavoite
(vrk)
2022
ratkaistu
tavoiteajassa
(%)
2023
tavoite
(vrk)
2024
tavoite
(vrk)
         
1. työntekijän oleskelulupa, (sis. TE-toimiston osapäätöksen) 601) 55 30 30
— josta käsittelyaika Maahanmuuttovirastossa 30 70 15 15
1. opiskelijan oleskelulupa 60 91 30 30
Kansainvälinen suojelu1) 1801) 49 1801) 1801)
Kansalaisuus 365 54 365 365

1) Lakisääteinen

Henkiset voimavarat, Maahanmuuttovirasto ml. valtion vastaanottokeskukset ja säilöönottoyksiköt

  2022
toteutuma
2023
arvio
2024
tavoite
       
Henkilötyövuodet 1 190 1 283 1 410
Sairauspoissaolot (työpäivää/htv) 9,7 7,1 7,1
Työtyytyväisyysindeksi (1—5)1) - 3,7 -

1) Työtyytyväisyyskysely toteutetaan joka toinen vuosi.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 111 673 96 419 136 959
Bruttotulot 32 867 31 554 35 632
Nettomenot 78 806 64 865 101 327
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 28 114    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 25 094    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 28 299 27 637 29 835
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 15 438 15 000 14 101
— osuus yhteiskustannuksista 26 518 20 500 24 222
Kustannukset yhteensä 41 956 35 500 38 323
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -13 657 -7 863 -8 488
Kustannusvastaavuus, % 67 78 78

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot      
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 3 372 2 476 5 133
— EU:lta saatava rahoitus 1 246 784 634
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus - 657 30
Tuotot yhteensä 4 618 3 917 5 797
       
Hankkeiden kokonaiskustannukset 6 617 3 917 6 743
       
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) -1 999 - -946
Omarahoitusosuus, % 30 - 14

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
EU tietojärjestelmien yhteentoimivuus (interoperability-hanke, IO) ml. SIS recast -1 378
Helsingin vastaanottokeskuksen siirto Maahanmuuttovirastolle (siirto momentilta 26.40.21) 200
Henkilöstöresurssit 4 150
Henkilötunnusten uudistaminen (HETU-hanke) -190
Kansainvälisen suojelun väliaikaistaminen ja lupien pituuden lyhentäminen (HO 2023) 3 000
Kertaerän poistuminen (siirto momentilta 26.30.03) 250
Käsittelyaikojen lyhentäminen automatisaatiota lisäämällä (HO 2023) 21 000
Maailmanluokan automaatiota hyödyntävä digitaalinen infrastruktuuri osaajien maahanmuuton tueksi (RRF pilari3) -1 800
Pakolaiskiintiön laskeminen 500 henkilön tasolle (HO 2023) -228
Pääkaupunkiseudun säilöhankkeen siirtyminen 310
Rajanylitystietojärjestelmän (EES) ja Euroopan matkustustieto- ja lupajärjestelmän (ETIAS) käyttöönotosta aiheutuvat kustannukset -60
Single Digital Gateway -asetuksen toimet 500
Säilöönoton pidentäminen ja mahdollistaminen yjt-perusteella (HO 2023) 5 509
Työntekijän oleskeluluvan osapäätös Migrille 500
Työperäisten lupien jälkivalvonta ja automatisaation lisääminen jälkivalvonnassa (HO 2023) 6 800
Ukrainasta pakenevien vaikutukset Migrin resursseihin (maahanmuuttokokonaisuus) -6 142
UMA-järjestelmän pien- ja jatkokehitys, kertaerän poistuminen -1 000
Valtorin laskutuksen muutos 426
Valtorin tuotteistettujen palveluiden tietoturva 15
Vapaaehtoisen paluun ja maasta poistumisen paketin toimeenpano (HO 2023) 2 000
Palkkausten tarkistukset 2 600
Yhteensä 36 462

Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.


2024 talousarvio 101 327 000
2023 II lisätalousarvio 2 930 000
2023 talousarvio 64 865 000
2022 tilinpäätös 75 786 000