Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2024

03. Pelastusopiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 345 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös Pelastusopistosta annetun lain (607/2003) 36 §:n 2 momentissa mainittujen suoritteiden kustannusten korvaamiseen.

Momentille saa nettobudjetoida myös siirtotalouden tuottoina Palosuojelurahastolta tutkimus- ja kehittämistoimintaan saadut erityisavustukset.

Selvitysosa:Pelastusopisto on valtakunnallinen pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan ammattilaisia kouluttava oppilaitos, jonka tehtävänä on tutkintokoulutusten kehittäminen ja koulutustarpeisiin vastaaminen. Pelastusopiston lakisääteisenä tehtävänä on antaa pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan ammatillista peruskoulutusta, pelastustoimen päällystön ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta, pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan täydennyskoulutusta sekä normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumiseen valmentavaa koulutusta. Pelastusopisto vastaa pelastustoimen sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmästä sekä sopimushenkilöstön päällystön ja vastaavan kouluttajan koulutuksesta. Lisäksi Pelastusopiston tehtävänä on kansainvälisen pelastustoiminnan asiantuntijoiden kouluttaminen, rekrytointi, lähettäminen ja muodostelmien logistiikka kansainvälisten sitoumusten mukaisesti.

Toimintamenojen kohdentuminen (%)1)

  2022
toteutuma
2023
arvio
2024
arvio
       
Henkilöstömenot 43 42 44
Toimitilamenot 23 19 22
ICT-menot 6 7 7
Muut menot 28 32 27
Yhteensä 100 100 100

1) Momentti on perustettu 1.1.2023 alkaen. Taulukossa on huomioitu momentin 26.30.01 pelastustoimen toimintamenot käyttö Pelastusopistossa. Luvut sisältävät siirrettyjen määrärahojen käytön.

Pelastusopistolle asetetaan seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

  • — Pelastusopiston koulutus ja TKI-toiminta on laadukasta ja vastaa tarvetta.
  • — Pelastustoimen koulutusjärjestelmä vastaa turvallisuusympäristön haasteisiin.
  • — Kansainvälisen pelastustoiminnan valmius on hyvällä tasolla.

Koulutus- ja tutkimustoiminta

  2022
toteutuma
2023
arvio
2024
tavoite
       
Tuotokset      
Pelastajatutkintojen määrä, kpl, vähintään 137 144 144
Hätäkeskuspäivystäjätutkintojen määrä, kpl, vähintään 66 48 48
Alipäällystötutkintojen määrä, kpl, vähintään 19 40 20
AMK-tutkintojen määrä, kpl 33 30 30
Kansainvälisen pelastustoiminnan valtakunnallisen koulutuksen saaneet henkilöt, lkm 495 520 520
Valtakunnallisiin kv-harjoituksiin osallistuneet henkilöt, lkm 15 15 15
Varautumiskoulutuksen koulutettavapäivien määrä, vähintään 4 907 5 100 5 100
Pelastuslain 67 §:n mukaisen koulutuksen (väestönsuojelun johdon ja muun erityishenkilöstön koulutus) koulutettavapäivien lukumäärä, vähintään 157 150 150
Panokset      
Henkilötyövuodet 127 127 127
Koulutuksen kokonaiskustannukset (1 000 euroa) 13 982 14 000 14 000
Pelastusopiston koulutettavapäivät/henkilötyövuodet (htv sisältää koulutuksen ja tukipalvelut) 1 177 1 177 1 177
Pelastusopiston ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijakohtainen vuosikustannus, euroa, enintään 27 756 28 000 28 000
Pelastusopiston tutkintopalaute (asteikolla 1—4) 3,24 3,11 3,11
Hakeneiden lukumäärä/aloituspaikat      
— AMK-tutkinnot 3,26 5 5
— ammatilliset tutkinnot 6,67 5 5
Pelastusopiston henkilöstön määrä 134 134 134
Työtyytyväisyys, indeksi (asteikko 1—5) 3,29 3,52 3,55
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv, enintään 7,6 7 6,8

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)1)

  2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
     
Bruttomenot 20 276 22 391
Bruttotulot 2 250 2 046
Nettomenot 18 026 20 345

1) Momentti on perustettu 1.1.2023. Pelastusopiston vuoden 2022 toteutumat sisältyvät momentille 26.30.01.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kaksikielisen hätäkeskuspäivystäjäkoulutuksen toteuttaminen 120
Kertaerän poistuminen (siirto momentille 26.01.01) -100
Kertaerän poistuminen (siirto momentille 26.10.02) -350
Kertaerän poistuminen (siirto momentille 26.20.01) -1 250
Kertaerän poistuminen (siirto momentille 26.30.02) -350
Kertaerän poistuminen (siirto momentille 26.40.01) -250
Kohonneet kustannukset, kertaerän poistuminen -80
Pelastajakoulutettavamäärän lisäyksen suunnittelu, kertaerän poistuminen -600
Pelastajakoulutettavamäärän lisäyksen valmistelu, kertaerän poistuminen -510
Pelastajakoulutettavamäärän lisäys 2 500
Pelastusalan tutkintojen sisällöllinen kehittäminen, kertaerän poistuminen -80
Pelastusopiston koulutuksen kehittäminen vastaamaan sisäisen turvallisuuden toimintaympäristön muutoksia 2 400
Valtorin laskutuksen muutos 17
Virve 2.0 käyttöönotto 420
Palkkausten tarkistukset 432
Yhteensä 2 319

2024 talousarvio 20 345 000
2023 II lisätalousarvio 267 000
2023 talousarvio 18 026 000