Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2024

02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 77 057 000 euroa.

Selvitysosa:Hätäkeskuslaitos tuottaa hätäkeskuspalvelut koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Hätäkeskuslaitoksen tehtävänä on ottaa vastaan hätätilanteita koskevia ja muita vastaavia pelastustoimen, poliisin, Rajavartiolaitoksen sekä sosiaali- ja terveystoimen välittömiä toimenpiteitä edellyttäviä ilmoituksia ja välittää ne edelleen asianomaisille viranomaisille ja yhteistyökumppaneille.

Toimintamenojen kohdentuminen (%)1)

  2022
toteutuma
2023
arvio
2024
arvio
       
Henkilöstömenot 55 51 53
Toimitilamenot 6 5 5
ICT-menot 34 38 37
Muut menot 5 6 5
Yhteensä 100 100 100

1) Luvut sisältävät myös siirrettyjen määrärahojen käytön.

Hätäkeskuslaitokselle asetetaan seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

  • — Hätäkeskuslaitoksen resurssit varmistetaan ja sen toimintaa kehitetään. Hallitus arvioi hätäkeskuspäivystäjien koulutusmäärän lisäämistarpeen. Selvitetään tarvittavat toimet, joilla Hätäkeskuslaitoksen veto- ja pitovoimaa työnantajana parannetaan.
  • — Vaaratiedotejärjestelmä uudistetaan. Hätäkeskuslaitoksen mahdollisuudet huolehtia Erica-tietojärjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä turvataan. Viittomakielisten palvelut huomioidaan ja niiden saavutettavuutta parannetaan.
  • — Säännönmukaisen kaksikielisen alueellisen hätäkeskuspäivystäjäkurssin järjestäminen selvitetään osana Helsingin Pelastuskoulun kehittämistä.

Tuloksellisuustavoitteet

  2022
toteutuma
2023
arvio
2024
tavoite
       
Hätäkeskus vastaa hätäpuheluun nopeasti      
Hätäpuheluun vastataan 10 sekunnissa (%:ssa hätäpuheluista) 90 90 90
Hätäpuheluun vastataan 30 sekunnissa (%:ssa hätäpuheluista) 99 95 95
Hätänumeroon soittaneet ovat tyytyväisiä hätäkeskuslaitoksen palveluihin      
Hätänumeroon soittaneiden tyytyväisyys hätäkeskusten tuottamiin palveluihin (asteikolla 1—5), vähintään - 4,0 -
Hätäkeskustietojärjestelmän toimintavarmuus      
Hätäkeskustietojärjestelmän toimintavarmuus, käyttöaste (%) 99,9 100 100

Hätäkeskuslaitos

2022
toteutuma
2023
arvio
2024
tavoite
       
Tuotokset      
Hätäilmoitusten määrä, kpl, josta 2 920 020 2 930 000 2 930 000
— vastatut hätäpuhelut, kpl 2 891 400 2 892 000 2 892 000
— välitettyjen tehtävien määrä, kpl 1 508 160 1 512 000 1 512 000
Panokset      
Henkilötyövuodet 588 615 630
— josta päivystyshenkilöstö (päivystäjät, ylipäivystäjät, vuoromestarit ja johtokeskuspäivystäjät) 452 478 500
Toiminnan tehokkuus      
Hätäilmoitusten määrä/päivystyshenkilöstö 6 670 6 700 6 700
Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/asukas, enintään 12,3 13,0 13,0
Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/hätäilmoitus, enintään 23,3 23,5 23,5
Toiminnan laatu ja palvelukyky      
Hätäkeskuslaitoksen yhteistyöviranomaisten tyytyväisyys, indeksi, vähintään (asteikko 1—5) 3,74 - 3,8
       
Henkiset voimavarat      
Henkilöstön määrä (31.12.) 592 620 635
Työtyytyväisyys, indeksi (asteikko 1—5)1) 3,25 3,43 -
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv, enintään 19,0 17,0 15,0

1) Kysely toteutetaan joka toinen vuosi.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 70 515 74 428 81 057
Bruttotulot 4 139 4 000 4 000
Nettomenot 66 376 70 428 77 057
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 5 059    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 8 050    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hätäkeskuksesta annetun lain ja siihen liittyvien lakien ml. esteettömyysdirektiivin toimeenpanosta aiheutuvat muutokset 935
Hätäkeskusjärjestelmän tallenninjärjestelmän (NEO) uudistaminen 1 500
Hätäkeskuslaitoksen ydintoiminnan turvaavan htv-tason varmistaminen 1 000
Hätäviestijärjestelmän uudistamisprojekti hätäkeskustoiminnan kyberturvallisuuden ja toimintavarmuuden parantamiseksi (kyber) -200
Kertaerän poistuminen (siirto momentilta 26.30.03) 350
Ulkoministeriön kansalaispalvelujen avustavat tehtävät Hätäkeskuslaitoksessa (siirto momentilta 24.01.01) 18
Valtorin laskutuksen muutos 165
Valtorin tuotteistettujen palveluiden tietoturva 10
Virve 2.0 käyttöönotto 589
Palkkausten tarkistukset 2 262
Yhteensä 6 629

2024 talousarvio 77 057 000
2023 II lisätalousarvio 1 461 000
2023 I lisätalousarvio 350 000
2023 talousarvio 70 428 000
2022 tilinpäätös 69 367 000