Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ministeriö ja hallinto
         30. Syyttäjät
              74. Avolaitostyöt
         50. Vaalimenot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 284 042 000 euroa.

Määrärahasta saa käyttää myös Rikosseuraamuslaitoksen toiminnallisista tarpeista aiheutuvien henkilökunnan asuntojen vuokraosuuksien alentamiseen enintään 2 000 000 euroa.

Määrärahasta on varattu myös 2 900 000 euroa siirtomenojen maksamiseen vangeille vankeuslain (767/2005) 7 luvun 5 §:n ja 9 luvun 6 §:n mukaisesti.

Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut vuodelle 2024 alustavasti seuraavat tavoitteet:

Tunnuslukutaulukko

  2022
toteutuma
2023
arvio
2024
tavoite
       
Toiminnalliset tavoitteet      
Laitosturvallisuusindeksi1) 97 105 100
Vankeusvangeista avolaitoksissa keskimäärin päivässä, % 42 44 46
— Naiset 49 50 51
— Miehet 41 43 45
Rangaistusta suorittavien vankien toimintoihin osallistuminen, tuntia viikossa (tavoite 35 h yhteensä) 15,8 16 16,5
Valvotun koevapauden kautta vapautuneet, % vapautuneista 23 20 25
— Naiset 31 28 32
— Miehet 22 19 23
Tuottavuus      
Vangit, keskimäärin päivässä/htv 1,3 1,3 1,2
Henkilöitä yhdyskuntaseuraamuksissa, keskimäärin päivässä/htv 12,2 12,5 12,2
Taloudellisuus      
Toimintamenot (netto)/vanki 75 580 77 600 81 980
Toimintamenot (netto)/yhdyskuntaseuraamusasiakas 5 130 5 170 5 250

1) Vuosien 2011—2014 keskiarvo muodostaa indeksin arvon 100. Indeksin noustessa turvallisuustaso laskee.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 253 421 250 900 289 542
Bruttotulot 6 752 5 500 5 500
Nettomenot 246 669 245 400 284 042
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 26 567    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 20 223    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 2 519 3 000 2 740
— muut tuotot 730 600 800
Tuotot yhteensä 3 249 3 600 3 540
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 8 146 9 270 8 700
— osuus yhteiskustannuksista 8 427 8 220 8 500
Kustannukset yhteensä 16 573 17 490 17 200
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -13 324 -13 890 -13 660
Kustannusvastaavuus, % 20 21 21

Määrärahan käytöstä arvioidaan kulutusmenojen osuudeksi 281 142 000 euroa ja siirtomenojen osuudeksi 2 900 000 euroa.

Määrärahasta käytetään arviolta 300 000 euroa tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hallinnonalan virastojen hallinnollisten asioiden asiankäsittelyjärjestelmän uudistaminen (siirto momentilta 25.01.21) 63
Henkilöstövoimavarasiirto (siirto momentilta 25.30.01) 14
Hoitotakuun tiukentuminen 500
Lähestymiskiellon tehostaminen 334
Oikeudenhoidon resurssien varmistaminen (valtioneuvoston selonteko oikeudenhoidosta 2022) 3 600
Rikosasioiden käsittely 2 080
Rikosasioiden käsittely (siirto momentille 33.01.06) -150
Rikosseuraamusalan tutkintokoulutuksen opiskelijamäärien nostaminen 1 000
Seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus 4 153
Tupakoinnin kielto suljettujen vankiloiden sisätiloissa 1 104
Valtionavustukset yleisten kirjastojen toimintaan (siirto momentille 29.80.30) -200
Valtorin laskutuksen muutos -70
Valtorin tuotteistettujen palvelujen tietoturva 255
Vankilahankkeiden suunnittelu ja vankiloiden turvatekniikan päivittäminen 5 000
Vantaan vankilan lisärakennus 13 107
Palkkausten tarkistukset 7 852
Yhteensä 38 642

2024 talousarvio 284 042 000
2023 II lisätalousarvio 4 926 000
2023 I lisätalousarvio 300 000
2023 talousarvio 245 400 000
2022 tilinpäätös 240 325 000