Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2024

01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 63 201 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös Suomen osallistumisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) toimintaan annetussa laissa (66/2021) tarkoitettujen valtuutettujen Euroopan syyttäjien EPPO-palkan sivukulujen maksamiseen.

Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut Syyttäjälaitoksen toiminnalle vuodelle 2024 alustavasti seuraavat tavoitteet:

Tunnuslukutaulukko

  2022
toteutuma
2023
arvio
2024
tavoite
       
Joutuisuus      
— keskimääräinen syyteharkinta-aika, kk 2,6 2,5 2,5
— yli 6 kk syyteharkinnassa olleita asioita avoinna 4 192 3 900 3 500
— yli vuoden syyteharkinnassa olleita asioita avoinna 1 586 1 400 1 200
Tuottavuus      
— saapuneiden tapausten vaativuus / htv (syyttäjät)1) 2 004 1 883 1 813
— saapuneiden tapausten vaativuus / htv (koko henkilöstö) 1 446 1 363 1 307
Taloudellisuus      
— toimintamenojen käyttö suhteessa tapausten vaativuuteen, euroa 64 71 75

1) Saapuneiden tapausten vaativuudessa on otettu huomioon se, että tietyt tapaukset ovat toisia haastavampia ja niiden käsittely sitoo enemmän resursseja. Painotetun vaativuuden pisteluku lasketaan yksittäisten saapuneiden tapausten perusteella sekä lisäämällä pistelukuihin pitkien tuomioistuinkäsittelyjen vaikutukset omilla kertoimillaan. Mitä suurempi pisteluku on, sitä vaativampaa työn voidaan katsoa olevan.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 55 530 57 257 63 401
Bruttotulot 231 200 200
Nettomenot 55 299 57 057 63 201
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 11 965    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 13 243    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hallinnonalan virastojen hallinnollisten asioiden asiankäsittelyjärjestelmän uudistaminen (siirto momentilta 25.01.21) 18
Henkilöstövoimavarasiirto (siirto momentille 25.40.01) -14
Lapsiin kohdistuvien rikosten kiireellinen käsittely 712
Lähestymiskiellon tehostaminen 120
Oikeudenhoidon resurssien varmistaminen (valtioneuvoston selonteko oikeudenhoidosta 2022) 2 400
Rikosasioiden käsittely 330
Valtorin laskutuksen muutos -20
Valtorin tuotteistettujen palvelujen tietoturva 75
Palkkausten tarkistukset 2 523
Yhteensä 6 144

2024 talousarvio 63 201 000
2023 II lisätalousarvio 1 556 000
2023 I lisätalousarvio 425 000
2023 talousarvio 57 057 000
2022 tilinpäätös 56 577 000