Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2024

07. EnergiaverotPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 4 153 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Vero perustuu lakiin nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta (1472/1994) sekä lakiin sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta (1260/1996).

Energiaverojen tuottoennusteessa hyödynnetään Teknologian tutkimuskeskus VTT:n laatimaa liikenteen kasvihuonekaasujen ennustetta ja työ- ja elinkeinoministeriön energiaosastolla laadittavaa energiatasetta.

Energiaverojen veropohjien arvioitu kehitys (%)

  2022
tilinpäätös
2023
ennuste
2024
ennuste
       
Moottoribensiini -6,1 1,2 -2,7
Dieselöljy -1,6 -1,9 -1,9
Sähkö I (kotitaloudet, palveluala jne.) -4,1 -4,8 6,5
Sähkö II (teollisuus, kasvihuoneet ja konesalit) -6,4 -1,3 9,6
Muut (mm. kevyt polttoöljy, raskas polttoöljy, maakaasu, biokaasu, kivihiili, polttoturve, nestekaasu) -13,6 -13,6 -5,6

Energiaverojen verotasoja

  Verotaso v. 2023
(sis. huoltovarmuusmaksu)
   
Moottoribensiini, snt/l 75,96
Dieselöljy, snt/l 59,48
Kevyt polttoöljy, rikitön, snt/l 27,58
Raskas polttoöljy, snt/kg 30,54
Sähkö I (kotitaloudet, palveluala jne.), snt/kWh 2,253
Sähkö II (teollisuus, kasvihuoneet ja konesalit), snt/kWh 0,063
Kivihiili, €/t 220,44
Maakaasu, €/MWh 23,354
Nestekaasu, snt/kg 31,49
Polttoturve, €/MWh 5,70

Verokertymän arvioitu kehitys energiatuotteittain (milj. euroa)

  2022
tilinpäätös
2023
talousarvio
2024
esitys
       
Moottoribensiini1) 1 244 1 242 1 167
Diesel1) 1 473 1 481 1 407
Sähkö 961 885 933
Muut 811 694 646
Yhteensä 4 488 4 302 4 153

1) Sisältää korvaavat biopolttoaineet.

Energiaverotuloihin on tunnistettu kohdistuvan 16 verotukea. Verotuet muodostuvat alennetuista verokannoista ja verotuen määräksi on katsottu vertailutason ja alennetun verokannan mukainen erotus. Energiaverotuet eivät ole aina yhteismitallisia, mistä johtuen niiden summaamista tulee välttää. Vuosimuutos voi myös johtua monesta syystä, kuten verotason muutoksesta, volyymin muutoksesta tai vertailutason muutoksesta. Vertailutasoista ja verotukien laskennasta löytyy lisätietoa valtiovarainministeriön verkkosivuilta osoitteesta www.vm.fi/verotuet.

Energiaverotulomomentille kuuluvat verotuet (milj. euroa)

  2022 2023 2024
       
Dieselpolttoaineen alempi verokanta1) 695 691 682
Parafiinisen dieselöljyn verotuki 30    
Raideliikenteen dieselmoottoreissa käytettävä kevyt polttoöljy 13 13 13
Työkoneissa käytetyn kevyen polttoöljyn normia alempi verokanta 472 465 418
Turpeen alempi verokanta2) 98 71 56
Turpeen verottoman käytön yläraja 47 47 47
Puupohjaisten polttoaineiden verottomuus 480 480 480
Jätteenpolton verottomuus 29 29 29
CHP-laitosten verotuki 106 75 56
Teollisuuden ja kasvihuoneiden sähkön alempi verokanta sekä lämpöpumppujen, konesalien ym. sähkön alempi verokanta 759 749 821
Raideliikenteen sähkön verottomuus 16 16 16
Liikenteessä käytetyn sähkön normia alempi verokanta1) 15 25 36
Liikenteessä käytetyn kaasun normia alempi verokanta1) 16 18 20
Biokaasun verotuki lämmityskäytössä 5 4 4

1) Tämän verotuen osalta on otettava huomioon verosanktioksi luettava henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvoveron käyttövoimavero.

2) Turpeen vero ei noudata nykyistä energiaveromallia.

Lisäksi energiaverotuiksi luetaan maatalouden energiaveronpalautus, jonka suuruudeksi arvioidaan n. 46 milj. euroa vuonna 2024, sekä energiaintensiivisten yritysten veronpalautus, jonka suuruudeksi arvioidaan n. 24 milj. euroa vuonna 2024. Edellä mainitut verotuet kuuluvat menomomentille 28.91.41 eivätkä siten vähennä energiaverojen tulomomentin verokertymää.


2024 talousarvio 4 153 000 000
2023 II lisätalousarvio -153 000 000
2023 talousarvio 4 455 000 000
2022 tilinpäätös 4 488 409 603