Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         70. (29.70, osa) Opintotuki
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
              50. Nuorisotyön edistäminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

91. NuorisotyöPDF-versio

Talousarvioesitys HE 41/2023 vp (9.10.2023)

Selvitysosa:Nuorisotyön ja -politiikan tavoitteena on nuorisolain mukaan edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa, tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista, tukea nuorten harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa, edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä oikeuksien toteutumista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Lähtökohtina ovat yhteisvastuu, kulttuurien moninaisuus ja kansainvälisyys, kestävä kehitys, terveet elämäntavat, ympäristön ja elämän kunnioittaminen sekä monialainen yhteistyö. Edellä mainitut tavoitteet koskevat kaikkia Suomessa olevia alle 29-vuotiaita.

Valtion nuorisotyön ja -politiikan strategia-asiakirjana on valtioneuvoston hyväksymä valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma.

Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet
 • — Nuorten osallisuus lisääntyy ja vaikuttamismahdollisuudet monipuolistuvat.
 • — Nuorten kokemukset yhdenvertaisuudesta, tasa-arvosta, yhteisöllisyydestä ja oikeuksiensa toteutumisesta vahvistuvat.
 • — Nuorten harrastus- ja toimintamahdollisuudet ovat tasavertaisesti saavutettavissa.
 • — Nuorten elämänhallintataidot vahvistuvat.
Nuorisotyön toiminnalliset tavoitteet ja keskeisimmät toimenpiteet
 • — Käynnistetään nuorisolain (1285/2016) mukaisen valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman 2024—2027 toimeenpano.
 • — Hyväksytään valtionapukelpoiset nuorisoalan osaamiskeskukset kaudelle 2024—2027 ja sovitaan niiden tehtävät toimialan kehittämisessä.
 • — Nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistamiseksi ja nuorisopoliittisen päätöksenteon tueksi kehitetään nuorisotoimialan tiedontuotantoa. Parannetaan Nuorisotilastot.fi-palvelun ja kehitettyjen järjestelmien tunnettuutta sekä edistetään niiden käyttöönottoa ja hyödyntämistä.

Nuorisotyön tunnuslukuja

  2021
toteutuma
2022
toteutuma
2024
arvio
       
10—29-vuotiaat, jotka kuuluvat/ovat mukana järjestötoiminnassa tai vastaavassa (Vapaa-aikatutkimus), % 53 50 50
15—29-vuotiaat, jotka kokevat kuuluvansa suomalaiseen yhteiskuntaan (Nuorisobarometri), % 83 83 85
15—29-vuotiaat, jotka kokevat elämän olevan hyvin hallinnassaan (Nuorisobarometri), % 90 86 88
Yläkouluikäiset, joilla ei ole yhtään läheistä ystävää (Kouluterveystutkimus/THL), % 9 9 8
15—29-vuotiaat, jotka ovat jättäneet harrastuksen aloittamatta rahan puutteen vuoksi (Nuorisobarometri), % 35 35 35
15—29-vuotiaat, jotka ovat kokeneet syrjintää viimeisen 12 kk aikana (Nuorisobarometri), % 10 10 10
15—29-vuotiaat, jotka suhtautuvat omaan tulevaisuuteensa optimistisesti (Nuorisobarometri), % 80 80 80
Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä (TEM) 31 200 28 100 28 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 14/2023 vp (12.12.2023)

Nuorisotyön määrärahoihin ehdotetaan noin 74 milj. euroa, joka on 4,0 milj. euroa vähemmän kuin vuoden 2023 varsinaisessa talousarviossa. Määrärahojen aleneminen johtuu mm. määräaikaisten korotusten päättymisestä.

Suomessa suurin osa nuorista voi hyvin, mutta on myös yhä enemmän niitä, jotka voivat todella huonosti. Polarisaatio on lisääntynyt. Niin ikään nuorten mielenterveyden ongelmat ovat lisääntyneet niin kouluterveyskyselyiden, nuorisobarometrin tietojen kuin muun tutkimus- ja seurantatiedon perusteella. Nuorten mielenterveyden ongelmiin liittyy usein myös vahingollista terveyskäyttäytymistä, kuten runsasta alkoholin käyttöä ja huumekokeilua. Nuorten hyvinvointivaje tunnistetaan hallitusohjelmassa ennalta ehkäisevien toimenpiteiden merkitystä korostaen sekä kiinnittäen huomiota erityisen haavoittuvassa asemassa oleviin nuoriin.

Nuorten hyvinvointi on poikkihallinnollinen asia.Valiokunta toteaa, että nuorten hyvinvoinnin edistäminen edellyttää vahvaa koordinaatiota ja poikkihallinnollista sekä moniammatillista otetta eri hallinnonalojen välillä sekä kuntien ja hyvinvointialueiden välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on kuitenkin kokonaisvastuu nuorten hyvinvointityön johtamisesta. Hallitusohjelmassa todetaan, että hallitus laatii laaja-alaisen toimenpideohjelman nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi, hyvinvointivajeen ja mielenterveyden ongelmien paikkaamiseksi. Saadun selvityksen mukaan poikkihallinnollinen toimenpideohjelma nuorten hyvinvoinnin vahvistamiseksi on valmistelun alla osana valtakunnallista nuorisotyön ja politiikan ohjelmaa (VANUPO).

Valiokunta toivoo, että nuorten hyvinvoinnin toimenpideohjelman valmistelussa otetaan aktiivinen ote, myös rahoituksen osalta, sirpaloituneen kokonaisuuden johtamiseen — tarvitaan selkeät tavoitteet, niiden mittarit ja toteutettavat toimenpiteet. Myös tutkimustietoa tarvitaan mm. nuorisotyöstä, jotta olemassa olevaa rahoitusta on mahdollista jatkossa suunnata mahdollisimman vaikuttavalla tavalla. Lasten ja nuorten hyvinvointiin on syytä panostaa mahdollisimman ennalta ehkäisevästi ja varhaisessa vaiheessa ongelmien ilmettyä, sillä kustannusvaikuttavuus on sitä suurempi mitä varhaisemmasta toimenpiteestä on kyse.

Nuorten hyvinvoinnin edistämisen rahoitukseen kytkeytyvät luvun 29.91 nuorisotyön määrärahojen ohella lukuisat kokonaisuudet eri hallinnonaloilta. Todettakoon lisäpanostuksina mm. opetus- ja kulttuuriministeriön pääluokasta oppimisen tuen kehittämisen rahoitus, oikeusministeriön pääluokasta rikostorjuntahankkeiden avustukset sekä toimenpideohjelma nuoriso- ja jengirikollisuuden ennaltaehkäisemiseksi ja sosiaali- ja terveysministeriön pääluokasta 3,225 milj. euroa nuorten erityiseen huolenpitoon (tavoitteena on valmistella nuorten katuväkivallan ehkäisyn ja turvallisuuden edistämisen valtionavustuskokonaisuus). Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin panostetaan osoittamalla 20 milj. euron lisäys lasten ja nuorten neuropsykiatrisen kuntoutukseen ja 1 milj. euroa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle (YTHS) opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseen. Lisäksi hallitusohjelmassa todetaan, että lainsäädännöllä tullaan turvaamaan lasten ja nuorten pääsy perustasolla lyhytpsykoterapiaan tai muihin vaikuttaviin psykososiaalisiin hoitoihin (ns. hallituksen mallin mukainen lasten ja nuorten terapiatakuu). Näistä lisäpanostuksista huolimatta valiokunta on huolissaan lasten ja nuorten hyvinvoinnista sekä palveluiden sirpaleisuudesta.

Nuorisotyö, etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta.Koulu- ja oppilaitosnuorisotyöhön kohdennetaan uusi 3 milj. euron rahoitus, jolla on tarkoitus tukea matalan kynnyksen tukea kouluissa ja oppilaitoksissa. Samanaikaisesti kuitenkin etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan rahoitus alenee vuoteen 2023 verrattuna mm. määräaikaisten lisäysten päättyessä. Valiokunta tunnistaa sivistysvaliokunnan (SiVL 6/2023 vp) tavoin rahoituksen pienenemiseen liittyvän haasteen.

Etsivä nuorisotyö vähentää syrjäytymistä löytäen niitä nuoria, jotka eivät ole muiden yhteiskunnan palveluiden piirissä, sekä antaa haastavassa elämäntilanteessa olevalle nuorelle henkilökohtaista tukea. Etsivää nuorisotyötä tehdään lähes kaikissa Suomen kunnissa, joten se on helposti saavutettava lähipalvelu nuorille. Nuorten työpajatoiminta tarjoaa puolestaan mm. työelämätaitojen ja ammatinvalinnan tukea. Työpaja löytyy lähes 90 prosentista Suomen kuntia.

20. Nuorisotyön yhteiset menot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 41/2023 vp (9.10.2023)

Momentille myönnetään 712 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) nuorisotyön ja -politiikan yleisen kehittämisen menoihin ja avustuksiin nuorisolain (1285/2016) 4 §:n mukaisesti

2) valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman toimeenpanoon, arviointiin ja kehittämiseen liittyviin menoihin ja avustuksiin

3) valtion nuorisoneuvoston ja sen jaostojen sekä arviointi- ja avustustoimikunnan menoihin

4) kansainväliseen nuorisoalan yhteistyöhön sekä yhteisöjen ja valtionhallinnon kansainvälisestä nuorisoalan yhteistyöstä aiheutuvien menojen maksamiseen

5) enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Kohdassa 5) tarkoitettujen henkilöiden osalta työnantajalle maksetut sairausvakuutuksen mukaiset etuudet otetaan nettobudjetoitaessa tuloina huomioon.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Lakisääteiset kansalliset toimikunnat 212 000
Nuorisotyön ja -politiikan strategisten tavoitteiden toteuttaminen 500 000
Yhteensä 712 000

Määrärahan käytöstä arvioidaan siirtomenojen osuudeksi 427 000 euroa ja kulutusmenojen osuudeksi 285 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Valtion nuorisoneuvoston sekä arviointi- ja avustustoimikunnan henkilöstö-, vuokra- ja tukipalvelumenot, nuorisotyön ja -politiikan strategisten tavoitteiden toteuttaminen (siirto momentilta 29.91.50) 1 027
Valtion nuorisoneuvoston sekä arviointi- ja avustustoimikunnan henkilöstö-, vuokra- ja tukipalvelumenot (siirto momentille 29.01.01) -315
Yhteensä 712

2024 talousarvio 712 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 18/2023 vp (19.12.2023)

Momentille myönnetään 712 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) nuorisotyön ja -politiikan yleisen kehittämisen menoihin ja avustuksiin nuorisolain (1285/2016) 4 §:n mukaisesti

2) valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman toimeenpanoon, arviointiin ja kehittämiseen liittyviin menoihin ja avustuksiin

3) valtion nuorisoneuvoston ja sen jaostojen sekä arviointi- ja avustustoimikunnan menoihin

4) kansainväliseen nuorisoalan yhteistyöhön sekä yhteisöjen ja valtionhallinnon kansainvälisestä nuorisoalan yhteistyöstä aiheutuvien menojen maksamiseen

5) enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Kohdassa 5) tarkoitettujen henkilöiden osalta työnantajalle maksetut sairausvakuutuksen mukaiset etuudet otetaan nettobudjetoitaessa tuloina huomioon.

30. (29.91.52) Valtionosuudet kuntien nuorisotoimeen (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 41/2023 vp (9.10.2023)

Momentille myönnetään 7 648 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisiin kuntien nuorisotyön valtionosuuksiin.

Kuntien nuorisotyön valtionosuuden laskennallisena perusteena käytettävä yksikköhinta on 15,00 euroa alle 29-vuotiasta asukasta kohden.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Etsivä nuorisotyö ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy -4 140
Kertaluonteisten menojen poistuminen -300
Kuntien nuorisotyön valtionosuustarkistus (asukasmäärän muutos) -42
Saamelaisten kulttuuri- ja kielipesätoiminta, nuorten talous- ja työelämätaitojen edistäminen (siirto momentille 29.91.50) -1 650
Yhteensä -6 132

Momentin nimike ja määrärahalaji on muutettu.


2024 talousarvio 7 648 000
2023 I lisätalousarvio 5 500 000
2023 talousarvio 13 780 000
2022 tilinpäätös 12 578 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 18/2023 vp (19.12.2023)

Momentille myönnetään 7 648 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisiin kuntien nuorisotyön valtionosuuksiin.

Kuntien nuorisotyön valtionosuuden laskennallisena perusteena käytettävä yksikköhinta on 15,00 euroa alle 29-vuotiasta asukasta kohden.

50. Nuorisotyön edistäminen (kiinteä määräraha)

Talousarvioesitys HE 41/2023 vp (9.10.2023)

Momentille myönnetään 35 382 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) nuorisolakiin (1285/2016) perustuviin valtionavustuksiin valtakunnallisille nuorisoalan järjestöille, valtakunnallisille nuorisoalan osaamiskeskuksille sekä nuorisokeskuksille

2) nuorisokeskusten investointiavustuksiin ja sosiaaliseen nuorisotyöhön

3) nuorisotyöhön ja -politiikkaan liittyviin tutkimuksiin ja selvityksiin sekä apurahojen maksamiseen

4) nuorisoalan tiedontuotantoa, viestintää, yleistä kehittämistä, nuorten osallistumista ja kuulemista tukevien tietojärjestelmien ja verkkopalveluiden ylläpitoon ja kehittämiseen

5) etsivän nuorisotyön yhteydenottopyyntöjärjestelmän ylläpitoon ja kehittämiseen

6) EU:n ja kansainvälisten toimintaohjelmien tukemiseen

7) lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan tukemiseen

8) nuorisotyön, -toiminnan ja -politiikan kehittämiseen

9) Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston menoihin ja saamenkielisen kulttuuri- ja kielipesätoiminnan tukemiseen

10) alueellisen nuorisotoimen menoihin sekä aluehallinnon ja valtion virastojen määräaikaisten nuorisotoimialan hankkeiden toteuttamiseen

11) enintään kolmea henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Kohdassa 11) tarkoitettujen henkilöiden osalta työnantajalle maksetut sairausvakuutuksen mukaiset etuudet otetaan nettobudjetoitaessa tuloina huomioon.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Valtakunnalliset nuorisoalan järjestöt 18 000 000
Nuorisokeskukset 4 936 000
Alueellinen ja paikallinen nuorisotyö 5 527 000
Saamelaisten kulttuuri- ja kielipesätoiminta 1 300 000
Nuorisotyön kokeilu, koulutus, tutkimus ja kv.yhteistyö 5 619 000
Yhteensä 35 382 000

Määrärahan käytöstä arvioidaan siirtomenojen osuudeksi 34 291 000 euroa ja kulutusmenojen osuudeksi 1 091 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Arpajaisveron väliaikaisen alentamisen päättyminen -4 240
Etsivään nuorisotyöhön ja nuorten työpajatoimintaan (siirto momentille 29.91.51) -5 728
Kertamenon poisto -1 100
Koulu- ja oppilaitosnuorisotyöhön (siirto momentille 29.91.51) -3 000
Parlamentaarisesti sovittu taso 14 609
Saamelaisten kulttuuri- ja kielipesätoiminta, nuorten talous- ja työelämätaitojen edistäminen (siirto momentilta 29.91.30) 1 650
Tuottoarvion muutos 530
Valtionavustussäästö (HO 2023) -1 000
Valtion nuorisoneuvoston sekä arviointi- ja avustustoimikunnan hallintomenot, nuorisotyön ja -politiikan strategisten tavoitteiden toteuttaminen (siirto momentille 29.91.20) -1 027
Valtionosuudet kuntien nuorisotyöhön (siirto momentille 29.91.30) -7 690
Veikkaus Oy:n tuottoennusteen muutos 848
Yhteensä -6 148

Momentin nimike ja määrärahalaji on muutettu.


2024 talousarvio 35 382 000
2023 II lisätalousarvio -170 000
2023 talousarvio 41 530 000
2022 tilinpäätös 36 328 067

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 14/2023 vp (12.12.2023)

Valiokunta lisää momentille 280 000 euroa kohdentaen sen nuorisotoimintaan, nuorisotyöhön, nuorten paikalliseen harrastustoimintaan ja yrittäjyystaitojen edistämiseen seuraavasti:

 • — Allianssin Nuorisodelegaattitoiminnan tapahtumakustannuksiin 100 000 euroa
 • — Nuorten Yrittäjyys ja Talous NYT 100 000 euroa
 • — Lasten ja nuorten keskus ry:n mopopajatoimintaan 50 000 euroa
 • — Regnbågsallians Svenskfinland rf sosiaaliseen nuorisotyöhön 30 000 euroa.

Valiokunta säilyttää momentin perustelujen päätösosan kohdan, jonka mukaan määrärahaa saa käyttää nuorten yrittäjyys-, talous- ja työelämätaitojen edistämiseen (kuten momentin 29.91.52 vuoden 2023 talousarvion kohta 2).

 

Eduskunnan kirjelmä EK 18/2023 vp (19.12.2023)

Momentille myönnetään 35 662 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) nuorisolakiin (1285/2016) perustuviin valtionavustuksiin valtakunnallisille nuorisoalan järjestöille, valtakunnallisille nuorisoalan osaamiskeskuksille sekä nuorisokeskuksille

2) nuorisokeskusten investointiavustuksiin ja sosiaaliseen nuorisotyöhön

3) nuorisotyöhön ja -politiikkaan liittyviin tutkimuksiin ja selvityksiin sekä apurahojen maksamiseen

4) nuorisoalan tiedontuotantoa, viestintää, yleistä kehittämistä, nuorten osallistumista ja kuulemista tukevien tietojärjestelmien ja verkkopalveluiden ylläpitoon ja kehittämiseen

5) etsivän nuorisotyön yhteydenottopyyntöjärjestelmän ylläpitoon ja kehittämiseen

6) EU:n ja kansainvälisten toimintaohjelmien tukemiseen

7) lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan tukemiseen

8) nuorisotyön, -toiminnan ja -politiikan kehittämiseen

9) Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston menoihin ja saamenkielisen kulttuuri- ja kielipesätoiminnan tukemiseen

10) alueellisen nuorisotoimen menoihin sekä aluehallinnon ja valtion virastojen määräaikaisten nuorisotoimialan hankkeiden toteuttamiseen

11) enintään kolmea henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen

12) nuorten yrittäjyys-, talous- ja työelämätaitojen edistämiseen.

Kohdassa 11) tarkoitettujen henkilöiden osalta työnantajalle maksetut sairausvakuutuksen mukaiset etuudet otetaan nettobudjetoitaessa tuloina huomioon.

51. Nuorten työpajatoiminta, etsivä nuorisotyö sekä koulu- ja oppilaitosnuorisotyö (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 41/2023 vp (9.10.2023)

Momentille myönnetään 30 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää nuorten työpajatoiminnan, etsivän nuorisotyön sekä kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön tukemisesta ja kehittämisestä aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Nuorten työpajatoiminta 14 000 000
Etsivä nuorisotyö 13 000 000
Koulu- ja oppilaitosnuorisotyö 3 000 000
Yhteensä 30 000 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta (siirto momentilta 29.90.50) 5 728
Kertaluonteisten menojen poistuminen -180
Koulu- ja oppilaitosnuorisotyö 3 000
Nuorisotoiminnan tukeminen (itäisen Suomen elinvoima, kertaluonteinen) -1 000
Yhteensä 7 548

Momentin nimike on muutettu.


2024 talousarvio 30 000 000
2023 talousarvio 22 452 000
2022 tilinpäätös 39 083 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 18/2023 vp (19.12.2023)

Momentille myönnetään 30 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää nuorten työpajatoiminnan, etsivän nuorisotyön sekä kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön tukemisesta ja kehittämisestä aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 17/2024 vp (21.3.2024)

Momentille myönnetään lisäystä 3 050 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu nuorten työpajatoiminnan sekä etsivän nuorisotyön kertaluonteisesta tukemisesta ja se katetaan opetus- ja kulttuuriministeriölle palautuneista käyttämättömistä rahapelitoiminnan tuotoista.


2024 I lisätalousarvio 3 050 000
2024 talousarvio 30 000 000
2023 tilinpäätös 22 452 000
2022 tilinpäätös 39 083 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 10/2024 vp (19.4.2024)

Momentille myönnetään lisäystä 3 050 000 euroa.