Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto ja tutkimus
              22. Tutkimus ja kehittäminen
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maa- ja elintarviketalous
         40. Luonnonvaratalous
         64. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 79 195 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) yhteisrahoitteisessa toiminnassa ja yhteistoiminnassa hankkeiden rahoittajien rahoitusosuuksiin sisältyvien siirtomenojen maksamiseen

2) sijoitusmenoiksi luettaviin talonrakennus-, maa- ja vesirakennustöihin sekä kalanviljelylaitosten ja tutkimusasemien perusparannuksiin

3) kasvinsuojeluaineiden tarkastus- ja testaustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

4) Luomuinstituutin toiminnan rahoittamiseen

5) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

6) virastojen ja laitosten osallistumisesta kehitysyhteistyöhön annetussa laissa (382/1989) tarkoitettujen hankkeiden toteuttamiseksi määrärahan siirtoon ulkomaille vähäisten rahoitusennakoiden maksamiseen kehitysyhteistyön kohdemaille edellyttäen, että vastaava meno veloitetaan momentin 24.30.66 määrärahasta

7) maatilayritysten osaamisverkoston (AgriHubi) toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen ja toiminnan rahoittamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta sekä siihen liittyviksi laeiksi.

Luonnonvarakeskuksen tehtävänä on toimialallaan:

1) harjoittaa tieteellistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa

2) tuottaa tietoa ja asiantuntijapalveluita yhteiskunnallisen päätöksenteon sekä viranomaistoiminnan tueksi

3) harjoittaa tiedon ja teknologian siirtoa

4) tuottaa toimialaansa kuuluvia tilastoja, jollei tehtävä kuulu muulle viranomaiselle

5) ylläpitää toiminnassaan tarvittavia rekistereitä

6) hoitaa geenivarojen monimuotoisuuden säilyttämiseen liittyviä tehtäviä

7) edistää kansainvälistä yhteistyötä

8) hoitaa muut sille laissa tai sen nojalla säädetyt tehtävät

9) hoitaa maa- ja metsätalousministeriön sille erikseen määräämät tehtävät.

Luonnonvarakeskus tukee toiminnallaan pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Luonnonvarakeskukselle vuodelle 2023 luvun 30.01 selvitysosassa todetut toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteet.

Luonnonvarakeskuksen päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet

  2021 tilinpäätös 2022 arvio 2023 arvio
  Kust.1)
1 000 €
Tuotot2)
1 000 €
Htv Kust.1)
1 000 €
Tuotot2)
1 000 €
Htv Kust.1)
1 000 €
Tuotot2)
1 000 €
Htv
                 
Tutkimus- ja asiakkuusprosessi 99 428 46 355 1 000 103 900 47 100 1 018 104 000 48 100 995
Viranomaisprosessi 25 265 6 432 249 27 300 7 500 262 27 300 7 500 255
Tilastoprosessi 4 764 263 47 5 800 400 50 5 800 400 50
Yhteensä 129 457 53 050 1 296 137 000 55 000 1 330 137 100 56 000 1 300

1) Kustannuslaskennassa tukitoimintoihin kohdistuneet tuotot on huomioitu kustannuksia pienentävänä tekijänä n. 2,0—2,5 milj. euroa/v.

2) Vain suoraan ydintoimintaan kohdistuneet tuotot.

Luonnonvarakeskuksen tunnusluvut

  2021
toteutuma
2022
arvio
2023
tavoite
       
Vaikuttavuus      
Referoidut tieteelliset julkaisut, kpl 708 680 690
Luottamus- ja maineindeksi      
— Media (1—5) 3,55 - 3,50
— Yritykset (1—5) 3,55 - 3,50
— Kansalaiset (1—5) 3,36 - -
— Päättäjät (1—5) 3,62 - 3,50
— Tutkimuskumppanit (1—5) 3,48 - 3,50
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Ydintoimintojen kokonaiskustannukset, 1 000 €/kokonaishtv 100 103 105
       
Referoidut tieteelliset julkaisut/tutkijahtv 1,1 1,0 1,1
Muut tieteelliset julkaisut/tutkijahtv 0,1 0,2 0,2
Muut julkaisut/tutkijahtv 1,0 1,0 1,0
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Muut tieteelliset julkaisut, kpl 47 100 100
Muut julkaisut (sis. ammattiyleisölle ja suurelle yleisölle suunnatut julkaisut), kpl 624 650 650
Tilastojulkistusten määrä, kpl 188 184 183
Vierailukertoja Luken tilastojen verkkopalveluissa, 1 000 kpl 847 860 850
       
Annetut lausunnot, kpl 351 250 250
Valiokuntakuulemiset 65 65 65
Tilastojulkistusten virheettömyys, % 94 98 98
Henkiset voimavarat      
Tohtoreiden osuus (%) tutkijoista 58 60 60
Työtyytyväisyysindeksi 3,86 3,88 3,90

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Bruttomenot 133 199 136 483 136 995
Bruttotulot 54 902 55 200 57 800
Nettomenot 78 297 81 283 79 195
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 16 107    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 17 375    

Bruttotulot ovat yhteensä 57 800 000 euroa, tästä on yhteisrahoitteisen toiminnan tuloja 37 700 000 euroa, maksullisen toiminnan tuloja 8 500 000 euroa, EU-maataloustukia 750 000 euroa sekä muita tuloja 10 850 000 euroa.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 149 150 150
— muut tuotot - - -
Tuotot yhteensä 149 150 150
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 104 90 90
— osuus yhteiskustannuksista 87 60 60
Kustannukset yhteensä 191 150 150
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -42 - -
Kustannusvastaavuus, % 78 100 100
       
Muut suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 7 480 7 850 8 350
— muut tuotot 3 - -
Tuotot yhteensä 7 483 7 850 8 350
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 4 080 3 950 4 250
— osuus yhteiskustannuksista 2 507 2 600 2 700
Kustannukset yhteensä 6 587 6 550 6 950
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 896 1 300 1 400
Kustannusvastaavuus, % 114 120 120

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot      
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 22 457 23 200 24 400
— EU:lta saatava rahoitus 6 483 6 300 7 000
— muu valtiontalouden ulkopuolinen rahoitus 6 962 8 000 7 300
Tuotot yhteensä 35 902 37 500 38 700
       
Hankkeiden kokonaiskustannukset 58 523 60 500 62 000
       
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) -22 621 -23 000 -23 300
Omarahoitusosuus, % 39 38 38

Määrärahasta noin 600 000 euroa käytetään kalakantojen hoitamiseksi arvokalojen sopimuskasvatukseen ja istutuksiin.

Tuloina otetaan huomioon muut kuin momentille 12.30.99 kertyvät Luonnonvarakeskuksen toiminnan tulot.

Määrärahan käytöstä arvioidaan kulutusmenojen osuudeksi 79 095 000 euroa ja siirtomenojen osuudeksi 100 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
FADN-aineiston laajentaminen FSDN-aineistoksi 230
Geenivaraohjelman mukaiset palveluhankinnat (siirto momentilta 30.40.22) (HO 2019) 108
Ilmoittajansuojasääntelyn täytäntöönpanon vaikutukset 35
Luomuinstituutti (HO 2019) 200
Maatalouden ympäristöseuranta, CAP-suunnitelma 500
Maatalouslaskenta 2020 -105
SAIO-asetuksen vaikutukset tilastotuotantoon 413
Siirto momentilta 30.01.23 85
Suurpetotutkimus (HO 2019) 100
Turvepeltojen päästövähennystutkimus, kertaluonteisen lisäyksen poisto -1 140
Tutkimusinvestoinnit, kertaluonteisen lisäyksen poisto -1 000
Tutkimusrahoituksen vahvistaminen 1 500
Villisikatutkimus (GPS-pannoitus) (HO 2019) -200
JTS-miljardin tuottavuussäästö -312
Matkustussäästö -379
Palkkausten tarkistukset 1 054
Toimistotilasäästö -177
Uudelleenkohdennus -3 000
Yhteensä -2 088

2023 talousarvio 79 195 000
2022 II lisätalousarvio 906 000
2022 talousarvio 81 283 000
2021 tilinpäätös 79 565 000