Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto ja tutkimus
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maa- ja elintarviketalous
         40. Luonnonvaratalous
              51. Kalatalouden edistäminen
         64. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

45. Metsäluonnon hoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 17 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (34/2015) ja metsätalouden määräaikaisen kannustejärjestelmälainnojalla tuen maksamiseen metsien biologisen monimuotoisuuden turvaamiseksi.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi metsätalouden määräaikaiseksi kannustejärjestelmäksi.

Määrärahalla toteutetaan Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmaa (METSO) ja Helmi-elinympäristöohjelmaa.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2023 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen metsäluonnon hoidon edistämiselle seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

  • —  metsäluonnon monimuotoisuuden säilymistä turvataan ympäristötuella ja metsäluonnon elinympäristöjen hoitohankkeilla noin 6 500 hehtaarin alueella
  • —  vesienhoitoa turvataan suunnittelemalla monitavoitteisia vesiensuojeluhankkeita
  • — ennallistetaan soita suojelualueiden ulkopuolella 1 200 hehtaarin alueella
  • — palautetaan vesiä 13 suojelusuolle ympäröiviltä alueilta
  • — perustetaan ja kunnostetaan suojelualueverkoston ulkopuolisia lintukosteikkoja 13 kpl.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Ympäristötuki 14 300 000
Metsäluonnon hoitohankkeet 1 500 000
Helmi-elinympäristöohjelman toimenpiteet 1 700 000
Yhteensä 17 500 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Helmi-elinympäristöohjelman toimeenpano 1 700
Luonnonsuojelun rahoituksen kasvattaminen (HO 2019): METSO-ohjelma 500
METSO-ohjelma (siirto momentilta 30.40.44) 3 700
METSO-ohjelman toimeenpano 4 073
Yhteensä 9 973

2023 talousarvio 17 500 000
2022 talousarvio 7 527 000
2021 tilinpäätös 10 027 000